Παρουσία και αντιμικροβιακή ευαισθησία των Enterococcus spp. στις έτοιμες για κατανάλωση σαλάτες, to περιβάλλον και to προσωπικό ενός εργοστασίου παραγωγής σαλατών στη Βόρεια Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρουσία και αντιμικροβιακή ευαισθησία των Enterococcus spp. στις έτοιμες για κατανάλωση σαλάτες, to περιβάλλον και to προσωπικό ενός εργοστασίου παραγωγής σαλατών στη Βόρεια Ελλάδα (EL)
Prevalence and antimicrobial susceptibility of Enterococcus spp. in ready-to-eat salads (dips), the environment and the personnel of a salad processing plant in Northern Greece (EN)

PAPADOPOULOS, Th.
ABRAHIM, A
PAPA, A
SERGELIDIS, D
ANAGNOSTOU, V

Διακόσια εικοσιπέντε δείγματα από τις σαλάτες (τυροσαλάτα, ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα και τζατζίκι),το περιβάλλον και το προσωπικό ενός εργοστασίου παραγωγής σαλατών στην Βόρεια Ελλάδα εξετάστηκαν για την παρουσίατων Enterococccus spp. και την αντιμικροβιακή αντοχή τους. Απομονώθηκε Enterococcus faecium σε ποσοστό 12% τωνδειγμάτων. Ποσοστά 38,1% και 15% των δειγμάτων μελιτζανοσαλάτας και τυροσαλάτας, αντίστοιχα, ήταν θετικά. Τα ποσοστάαπομόνωσης από τα συστατικά των σαλατών ήταν 30% για τη μαγιονέζα, 20% για τη φέτα και 10% για τη μυζήθρα. Θετικάήταν, επίσης, 8,6% των δειγμάτων από το περιβάλλον, 20% από τις ποδιές, 20% από τα γάντια και 16,7% από τις ρινικέςκοιλότητες των εργαζομένων. Όλα τα απομονωθεντα στελέχη ήταν ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη καιτεϊκοπλανίνη).Τα δυο απομονωθεντα στελέχη από τις ρινικές κοιλότητες των εργαζομένων ήταν ανθεκτικά στην πενικιλλίνη και τηναμπικιλλίνη, ενώ ένα από αυτά ήταν επιπλέον ανθεκτικό στη χλωραμφενικόλη. Όλα τα στελέχη που απομονώθηκαν από τοπεριβάλλον, τις σαλάτες και τα συστατικά τους ήταν ευαίσθητα στα τρία αυτά αντιβιοτικά, αλλά παρουσίασαν αντοχή σεπερισσότερες των τριών κατηγορίες αντιβιοτικών. Τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα μπορεί να είναι δυνητικές πηγέςμόλυνσης του ανθρώπου με πολυναθεκτικοΰς στα αντιβιοτικά εντερόκοκους. (EL)
A total of 225 samples from the dips (cheese, roe, egg plant and tzatziki dip), the environment and the handlers of a salad manufacturing plant in Northern Greece were examined for the presence and antibiotic susceptibility of Entervcocccus spp. Enterococcus faecium was the isolated species from 12% of the samples. 38.1% and 15% of egg plant and cheese dip samples were positive, respectively. Among the dip ingredients, 30% of mayonnaise, 20% of feta cheese and 10% of myzithra were positive. Positive were, also, 8.6 % of the environmental samples, 20% from handlers' skirts, 20% from handlers' gloves and 16.7% from their nasal cavity. All isolates were sensitive to glycopeptides (vancomycin and teicoplanin). Isolates from handlers' nasal cavities were resistant to penicillin and ampicillin, while one of them was, also, resistant to chloramphenicol. All isolates from the environment, the dips and their ingredients were susceptible to these three antibiotics, but they presented resistance to more than 3 antibiotic categories. Ready-to-eat foods may be potential source of contamination to humans of multidrug resistant enterococci. Further research is needed to elucidate their epidemiology in these foods.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντιμικροβιακή ευαισθησία (EL)
έτοιμες για κατανάλωση σαλάτες (EL)
Enterococcus spp. (EL)
περιβάλλον (EL)
environment (EN)
antimicrobial susceptibility (EN)
Enterococcus spp. (EN)
ready-to-eat dips (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 308-315 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 308-315 (EN)

Copyright (c) 2018 D SERGELIDIS, A ABRAHIM, V ANAGNOSTOU, A PAPA, Th. PAPADOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.