Applications of ultrasonography in ruminants (I): A Review.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εφαρμογές της υπερηχοτομογραφίας στα μηρυκαστικά (Ι): Βιβλιογραφική ανασκόπηση (EL)
Applications of ultrasonography in ruminants (I): A Review. (EN)

LAZARIDIS, LJ
KIOSSIS, EA

Η είσοδος της υπερηχοτομογραφίας στη διαγνωστική κτηνιατρική των παραγωγικών ζώων πραγματοποιήθηκεστα μέσα του 1960, μία περίπου δεκαετία μετά την εφαρμογή της στην ιατρική. Οι πρώτες εφαρμογές αφορούσαν στηνπροσέγγιση περιστατικών που σχετίζονταν με το γεννητικό σύστημα του προβάτου. Με την πάροδο του χρόνου και τηδιερεύνηση νέων εφαρμογών η χρήση της στα παραγωγικά ζώα εντάθηκε. Στην κλινική πράξη των παραγωγικών ζώων χρησιμοποιούνταικυρίως συσκευές τύπου B-mode, απλής και κυρτωμένης γραμμικής διάταξης, με συχνότητες από 3.0 μέχρι και 7.5MHz, ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνται κεφάλες μηχανικού τύπου. Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση της υπερηχοτομογραφίαςείναι η καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής που επιθυμούμε να εξετάσουμε, η σωστή συγκράτηση του ζώου και η καλήπροκαταρκτική κλινική εξέταση. Στο αναπνευστικό σύστημα των μηρυκαστικών η υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιείται γιατην εκτίμηση της γενικής κατάστασης της θωρακικής κοιλότητας, με κύριες εφαρμογές το πνευμονικό εμφύσημα, τη βρογχοπνευμονία και την εισροφητική πνευμονία. Στο καρδιοαγγειακό η υπερηχοτομογραφία συμβάλλει αποτελεσματικά στηνεξέταση της καρδιάς και των αγγείων του σώματος και επιπρόσθετα χάρη στην τεχνολογία του Doppler μπορούμε ναεκτιμήσουμε καλύτερα αιματολογικές παραμέτρους. Η χρήση της υπερηχοτομογραφίας στις παθήσεις του πεπτικού συστήματοςκαι γενικότερα της περιτοναϊκής κοιλότητας των μηρυκαστικών ζώων διαδόθηκε ευρύτατα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, προσφέρονταςένα αποτελεσματικό απεικονιστικό μέσο για τον άμεσο έλεγχο των οργάνων της σε παθήσεις όπως η τραυματικήκεκρυφαλοπεριτονίτιδα και η διάταση του τυφλού. Η υπερηχοτομογραφική εξέταση του ήπατος, της σπλήνας και του παγκρέατος,των βοοειδών κατά κύριο λόγο, είναι άμεση και μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε αλλαγές στο μέγεθος, το σχήμα καιτη θέση των οργάνων αυτών. Αλλαγές στην ηχογένειά τους είναι τις περισσότερες φορές ενδεικτικές της ύπαρξης αλλοιώσεων.Στα νεογέννητα μοσχάρια η εκτίμηση της κατάστασης του ομφαλού υπερηχοτομογραφικά, κατά την πρώτη εβδομάδα τηςζωής τους, συνέβαλε στην καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η ομφαλοφλεβίτιδα, η ομφαλοαρτηρίτιδα και η ομφαλοουραχίτιδα. Στο ουροποιητικό σύστημα των μηρυκαστικών ζώων η υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιείται για την προσέγγισηπεριπτώσεων ουρολιθιάσεων κατά μήκος της εκφορητικής μοίρας, καθώς και σε περιστατικά ρήξεων και παρουσίας μαζών.Η εφαρμογή της υπερηχοτομογραφίας στο μυοσκελετικό σύστημα των βοοειδών, του οποίου η μελέτη εντάθηκε από τα μέσατης δεκαετίας του '90, προσφέρει τη δυνατότητα για καλύτερη απεικόνιση, σε σχέση με την ακτινογραφία, των αρθρώσεωνπου καλύπτονται από μεγάλες μυϊκές μάζες. Η ανατομία και η ιστική λειτουργία μπορούν να εκτιμηθούν σε πραγματικό χρόνοκαι να αξιολογηθεί καλύτερα η κατάσταση της υγείας του ζώου. Νέες εφαρμογές της υπερηχοτομογραφίας που μελετώνταιαφορούν στη λειτουργία διαφόρων οργάνων, όπως το ήνυστρο των νεογέννητων, τα λεμφογάγγλια και τους οφθαλμούς. Ηυπερηχοτομογραφία αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό απεικονιστικό μέσο στα χέρια του κλινικού κτηνιάτρου, πουπροσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αποτίμησης της εξεταζόμενης περιοχής στα μηρυκαστικά ζώα, δίχως να αντικαθιστά τηνκλινική εξέταση, αλλά δρώντας συμπληρωματικά προς αυτήν. (EL)
In the middle of 1960s ultrasonography entered the veterinary clinical practice of large animals, almost one decade after the introduction in medicine. First ultrasonography was used to approach problems of the ovine genital system. Overtime, new applications were developed and the use of ultrasonography in large animal medicine was intensified. In the everyday veterinary clinical practice B-mode ultrasonographic devices are mainly used, with simple or convex linear array probes, with a frequency of 3.0 MHz to 7.5 MHz, while sector probes are also used. The adequate knowledge of the anatomy of the region, the appropriate restraint of the animal and a previous good clinical examination are the main prerequisites to conduct an ultrasonographic examination. In ruminants ultrasonographic examination can be applied in mainy systems. In respiratory system ultrasonography is used to evaluate the general condition of the thoracic cavity, with main diagnosticai applications in pulmonary emphysema, bronchopneumonia and aspiration pneumonia. In cardiovascular system ultrasonography contributes efficiently to the examination of the heart and the vessels. Doppler devices offer the opportunity of better estimation of some blood parameters. In the last two decades the use of ultrasonography has been propagated widely to approach problems associated to the digestive system of the ruminants and to evaluate the general condition of their peritoneal cavity. Ultrasonography is a very useful diagnostic tool to evaluate traumatic reticuloperitonitis and distension of the cecum. In cattle ultrasonographic examination of some organs, such as liver, spleen and pancreas, offers an opportunity to estimate changes in their size, contour and their position in the abdomen comparatively to their adjacent organs. Changes in the normal echotexture image are in most cases a sign of pathological conditions. Ultrasonography is useful in calves for the estimation of the condition of their umbilicus. At their first week of life, contributes to confront better some conditions such as omphalophlebitis, omphaloarteritis and omphalolourachitis. In the ruminants' urinarysystem ultrasonography is used to approach cases of urolithiasis along to the deferent section, cases with rupture of the urinary tract or cases with the presence of a mass. Application of ultrasonography in the bovine's musculoskeletal system, which has been researched thoroughly at the last two decades, offers an opportunity to image in a better way the joints which are covered by huge muscles. The anatomical and tissue function can be estimated in real time and the general condition of the animal can be evaluated. New advantages of ultrasonography are being researched, with main purpose the use of this technology as much as possible. Ultrasonography is a very effective imaging means in the service of the clinical veterinarian, which offers him the opportunity to examine in real time the area he desires in ruminants, but it doesn't replace the clinical examination. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικρά μηρυκαστικά (EL)
βοοειδή (EL)
Υπερηχοτομογραφία (EL)
small ruminants (EN)
Ultrasonography (EN)
bovine (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

English

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 339-350 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 339-350 (EN)

Copyright (c) 2018 LJ LAZARIDIS, EA KIOSSIS (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)