Νομοθετικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή πειραματικών πρωτοκόλλων με ζώα εργαστηρίου και για τη διαχείριση των πτωμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝομοθετικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή πειραματικών πρωτοκόλλων με ζώα εργαστηρίου και για τη διαχείριση των πτωμάτων (EL)
Legislative framework for the proper carrying out experimental protocols in laboratory animals and the management of carcasses (EN)

MONOGIOU (Ε. ΜΟΝΟΓΙΟΥ), E.

Υφίσταται συγκεκριμένο Νομοθετικό πλαίσιο, Εθνικό και Κοινοτικό, που περιβάλλει τη διεξαγωγή πειραμάτων με ζώα εργαστηρίου και εν συνέχεια τη διαχείριση των πτωμάτων τους. Ενδεικτικά για την Εθνική Νομοθεσία αναφέρεται το Προεδρικό Διάταγμα 160/1991 και ο Νόμος 2015/1992 σχετικά με την Επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί προστασίας των πειραματόζωων. Για την Κοινοτική Νομοθεσία, αντίστοιχα αναφέρεται η Οδηγία 86/609/ΕΟΚ, καθώς και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2007)2525. Η τέλεση πειραματισμών με ζώα εργαστηρίου απαρτίζεται από τέσσερις εννοιολογικά πράξεις: το πεδίο εφαρμογής τους, την αδειοδότηση πειραματισμών (Reduction-Refinement - Replacement), τη σύσταση της επιτροπής ηθικής αξιολόγησης και τη Μέριμνα για την εκτίμηση της σχέσης κόστους/ευζωίας κατά τη λήξη των πειραμάτων (Cost benefit analysis). Οι στόχοι των προαναφερθέντων Νομοθεσιών είναι οι εξής: Πρωτίστως, η μείωση του αριθμού των υπό χρήση πειραματόζωων, η προσφορά μέριμνας σε αυτά και ο περιορισμός του φόβου και του πόνου τους, ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων των πειραματικών πρωτοκόλλων, καθώς και για την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων έρευνας. Τα πτώματα των ζώων εργαστηρίου (κατατασσόμενα ως ζωικά υποπροϊόντα) ανήκουν στην κατηγορία1 και διαχειρίζονται ανάλογα συμφωνά με την Κτηνιατρική Νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1774/2002, Προεδρικό Διάταγμα 211/2006) μέσω των κάτωθι σταδίων: Αρχικά, συλλογή σε ειδικούς περιέκτες, αποθήκευση υπό ψΰξη, μεταφορά με εγκεκριμένα οχήματα και εν συνεχεία άφιξη σε εγκεκριμένη μονάδα για μεταποίηση και τελική διάθεση του υλικού ως απόβλητο με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. Η ορθή διαχείριση τους τεκμηριώνεται με ποικίλα και καθορισμένα συνοδευτικά έγγραφα. Μπορούν,όμως, να διαχειρισθούν και μέσω της Νομοθεσίας Ιατρικών Αποβλήτων (ως επικίνδυνα - μολυσματικά - τοξικά απόβλητα/κατηγορία 2) με στάδια που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός Υγειονομικών μονάδων (Υπουργική Απόφαση 8668/2007, Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159) ως εξής: Αρχικά, συλλογή σε κατάλληλη συσκευασία και αποθήκευση υπό ψΰξη. Εν συνεχεία, μεταφορά με ειδικά μέσα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση για αποτέφρωση ή αποστείρωση και τελικά διάθεση μέσω υγειονομικής ταφής. Και αυτός ο τρόπος διαχείρισης των πτωμάτων τεκμηριώνεται με την ύπαρξη αντίστοιχων συνοδευτικών εγγράφων. Τόσο η Κτηνιατρική όσο και η Υγειονομική Νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εκάστοτε παραβάτες. Το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί το οικοδόμημα πάνω στο οποίο στηρίζονται και εξελίσσονται οι προσπάθειες βελτίωσης της μέριμνας για την εκτίμηση της σχέσης κόστους/ευζωίας των ζώων εργαστηρίου, της αντικατάστασης των ζώων αυτών με εναλλακτικές μεθόδους έρευνας και φυσικά της εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης/ιχνηλασιμότητας των πτωμάτων των συμμετεχόντων στους πειραματισμούς ζώων. (EL)
There is a specific legal, both national and EU framework, that regulates animal testing and cadaver disposal. Indicatively, as far as the National legislation is concerned, the Presidential Decree 160/1991 and the Law 2015/1992 on the validation of the European Convention on the protection of laboratory animals is mentioned. As for the European legislation, the Council Directive 86/609/EEC as well as the Recommendation of the European Commission E (2007) 2525 is mentioned. Animal testing on laboratory animals consists of four actions as defined by meaning: the field of study, the licensing of experimentation (Reduction-Refinement-Replacement), the recommendation of a Commission of Ethics assessment and finally the Cost-benefit analysis. The aims of the above mentioned legislation are the following: reduction in the number of the laboratory animals in use, providing care to them, reduction of the fear and pain, suppress any attempt to avoid the unnecessary repetitions of experimental protocols and, finally, acquirement of alternative methods of research. The cadavers of laboratory animals (considered to be animal by-products) are part of category 1 and are handled accordingly based on the Veterinary legislation (European Regulation 1774/2002, Presidential Decree 211/2006) through the following stages: collection in special collectors, frozen storage, transfer with licensed vehicles and eventually, arrival at a licensed processing unit and final disposal of the material as waste via cremation or burial under hygienic conditions. The proper handling of laboratory animals is documented with many kinds of ancillary material. However, they can be handled also through the Medical Waste Legislation (as dangerous-infectious-toxic waste / category 2) with stages that take place either within or out of health units (Ministerial Decision 8668/2007, Joint Ministerial Decision 24944/1159) as follows: firstly, collection in appropriate confection and frozen storage, followed by transfer by licensed vehicles to a licensed unit, followed by cremation or sterilization and finally, disposal through burial under hygienic conditions. This way of handling of laboratory animals is documented by many kinds of subsidiary material. The Veterinary legislation, as well as the legislation concerning public health, imposes serious penalties to any violators. The current legal framework is accepted as the foundation which provides a basis for any efforts (a) improving care on the assessment of the cost/living quality ratio of laboratory animals, (b) substitution of these animals with alternative methods of research and (c) protection of the environment, in general, through the proper handling / traceability of the cadavers of the animals that are part of experiments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαχείριση πτωμάτων (EL)
μέριμνα των ζώων εργαστηρίου (EL)
Νομοθεσία (EL)
lab animal welfare (EN)
lab animal legislation (EN)
cadaver disposal (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 211-216 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 211-216 (EN)

Copyright (c) 2017 E. MONOGIOU (Ε. ΜΟΝΟΓΙΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.