Η επίδραση της παρατεταμένης απασβέστωσης πάνω στην ανοσοϊστοχημική χρώση των αμαστιγωτών της Leishmania infantum σε μονιμοποιημένους σε φορμόλη και εμποτισμένους σε παραφίνη μαλακούς ιστούς σκύλου (λεμφογάγγλια)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της παρατεταμένης απασβέστωσης πάνω στην ανοσοϊστοχημική χρώση των αμαστιγωτών της Leishmania infantum σε μονιμοποιημένους σε φορμόλη και εμποτισμένους σε παραφίνη μαλακούς ιστούς σκύλου (λεμφογάγγλια) (EL)
The effect of prolonged decalcification on the immunohistochemical staining of Leishmania infantum amastigotes in formalin-fixed, paraffin-embedded canine soft tissues (lymph nodes) (EN)

KOUTINAS, A
KONTOS, V
PAPADOGIANNAKIS, E

Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι η παρουσίαση των προκαταρτικών αποτελεσμάτων της επίδρασης της παρατεταμένηςαπασβέστωσης πάνω στην ανοσοϊστοχημική χρώση της Leishmania infantum σε μονιμοποιημένους σε φορμόλη καιεμποτισμένους σε παραφίνη ιστούς σκύλου. Χρησιμοποιήθηκε ιγνυακό λεμφογάγγλιο με έντονη παρασίτωση με αμαστιγωτάτης Leishmania infantum. Το μισό από το λεμφογάγγλιο, μετά τη χειρουργική του αφαίρεση, υποβλήθηκε στη διαδικασία απασβέστωσης(διάρκειας 40 ημερών) σε αντίθεση με το άλλο μισό. Η ανοσοϊστοχημική χρώση της Leishmania infantum εφαρμόστηκεστη συνέχεια σε απασβεστωμένες και μη απασβεστωμένες τομές του λεμφογαγγλίου. Στις τελευταίες, τα αμαστιγωτά χρώ- στηκαν και ανιχνεύθηκαν χωρίς δυσκολία σε αντίθεση με τις απασβεστωμένες τομές. Πιθανόν, τα παρασιτικά αντιγόνα τροποποιούνταιμε τη διαδικασία της απασβέστωσης λόγω της παρατεταμένης επίδρασης των οξέων που χρησιμοποιούνται πάνω στααμαστιγωτά όσο και στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Επομένως, η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση των αμαστιγωτών τηςLeishmania infantum φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά μετά από παρατεταμένη απασβέστωση του ιστού. (EL)
The aim of this report was to present the preliminary results of the effect of prolonged decalcification on the immunohistochemical staining of Leishmania infantum in formalin-fixed, paraffin-embedded canine soft tissues. A heavily parasitized by Leishmania infantum amastigotes popliteal lymph node was used in this study. One half of a surgically excised lymphnode was processed according to a decalcification protocol (for 40 days), while the other half was processed without decalcification. Immunohistochemical staining for Leishmania infantum was then applied on both decalcified and non-decalcified lymph node sections. The amastigotes were stained and detected in non-decalcified sections, whereas a significant reduction of immunostainingwas observed in decalcified sections. It is likely that parasite antigens are altered by the decalcification procedure, probably as a result of the long lasting effect of decalcifying acids on both the amastigotes and the host cell cytoplasm. Consequently, it seems that immunohistochemical detection of Leishmania infantum amastigotes is significantly affected following prolonged tissue decalcification. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανοσοϊστοχημική χρώση (EL)
Leishmania infantum (EL)
απασβέστωση μαλακών ιστών (EL)
σκύλος (EL)
Leishmania infantum (EN)
immunohistochemistry (EN)
dog (EN)
decalcification of soft tissues (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 77-80 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 77-80 (EN)

Copyright (c) 2018 E PAPADOGIANNAKIS, A KOUTINAS, V KONTOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.