Διερεύνηση της κατάστασης της εκτροφής προβάτου στην περιοχή Εορδαίας του νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της κατάστασης της εκτροφής προβάτου στην περιοχή Εορδαίας του νομού Κοζάνης (EL)
Overview of the situation of sheep production in the area of Eordea Kozani (EN)

LEONIDIS (Γ. ΛΕΩΝΙΔΗΣ), G.
ROSSIOS (Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ), K.
GIANNENAS (Η. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), I.
CHRISTOFI (Α. ΧΡΙΣΤ0ΦΗ), A.

Σ' αυτήν την εργασία εξετάστηκε η κατάσταση της προβατοτροφίας στην περιοχή Εορδαίας του Νομού Κοζάνης,η οποία βασίζεται ως επί το πλείστον στο ημιεντατικό σύστημα εκτροφής. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών για τον κλάδο της προβατοτροφίας, με έμφαση στα προβλήματα και τις προοπτικές. Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω ερωτηματολογίου, ενός αντικειμενικού δείγματος σε ποσοστό17,8% του συνόλου των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής Εορδαίας που προέρχονταν από 16 διαφορετικούς οικισμούς. Η συλλογή των στοιχείων και η στατιστική επεξεργασία τους μας οδήγησε σε μια πληθώρα συμπερασμάτων: οι μονάδες κινούνται στα παραδοσιακά πλαίσια και ο τρόπος λειτουργίας δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Παρατηρείται έλλειψη εφαρμογής νέων τεχνολογιών (μηχανικό άρμεγμα, τεχνητός θηλασμός, ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές). Παρατηρούνται, επίσης, χαμηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής εξαιτίας κυρίως της χαμηλής γενετικής στάθμης του ζωικού πληθυσμού και έλλειψη ορθολογικής διατροφής των ζώων (απουσία ικανοποιητικού συνδυασμού βόσκησης και συμπληρωματικής χορήγησης τροφής, απουσία ορθολογικής διατροφής στο προβατοστάσιο). Ακόμη, το κόστος παραγωγής θεωρείται υψηλό εξαιτίας του σχετικά μικρού μεγέθους των εκτροφών και της προβληματικής διαχείρισης αυτών. Άλλοι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η μεγάλη ηλικία των προβατοτρόφων και οι δυσκολίες στην εμπορία των προϊόντων, λόγω κυρίως της απόλυτης έλλειψης συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων (γάλα, κρέας) και τις αγορές ζωοτροφών. Αν και ο κλάδος της προβατοτροφίας δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προς το παρόν έντονο ανταγωνισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει, εντούτοις, αρκετά προβλήματα και δυσχέρειες. Όμως, πολλά από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν στα επόμενα χρόνια να ξεπεραστούν, στη βάση της καλής συνεργασίας των κτηνοτρόφων με τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και στη μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. (EL)
In this paper it was examined the current status of sheep production in the area of Eordea of the prefecture of Kozani, that is mainly based in the semi-intensive system. The aim of this research was the collection of information of the current status of the sheep production sector with emphasis on its current problems and future perspectives. For this purpose, a questionnaire based research was conducted, using an objective sample (17.8%) of the total sheep farms in the area of Eordea from 16 separate settlements. The collection of the data and their statistical analysis gave a plethora of conclusions: the farms operate in a traditional way and have not been systematically upgraded; there is lack of uptake of new technologies (automated milking, artificial rearing and buildings). The low milk yields achieved are mainly due to the low genetic status of the animals used and the deficiencies in their feeding (non satisfactory combination between grazing and supplementary feeding, non rational feeding in the farm). Also, farms have high production costs due to their relatively small size and fractionation i.e. ineffective management. Other constraining factors include the age of farmers (they are old enough) and the unsatisfactory trade of the sheep products mainly due to the total lack of farmer cooperatives to market sheep products (milk, meat) and buy animal feeds. Although the sector of sheep husbandry does not seem to face at present intense antagonisms among the European Union countries, there are a lot of problems and disorders. However, many of the above mentioned problems may be overcome in the next years, through collaboration of sheep farmers with the relevant expert scientists, but also with the concern of the responsible services of the state. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Προβατοτροφία (EL)
παραγωγικότητα (EL)
αποδόσεις (EL)
Εορδαία Κοζάνης (EL)
performance (EN)
productivity (EN)
Eordea Kozani (EN)
sheep husbandry (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 3 (2008); 247-260 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 3 (2008); 247-260 (EN)

Copyright (c) 2017 I. GIANNENAS (Η. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), G. LEONIDIS (Γ. ΛΕΩΝΙΔΗΣ), A. CHRISTOFI (Α. ΧΡΙΣΤ0ΦΗ), K. ROSSIOS (Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.