Ιστοχημική και βιοχημική μελέτη του εντέρου υγιών κουνελιών και προσβεβλημένων από την επιζωοτική εντεροπάθεια των κουνελιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙστοχημική και βιοχημική μελέτη του εντέρου υγιών κουνελιών και προσβεβλημένων από την επιζωοτική εντεροπάθεια των κουνελιών (EL)
Histochemical and biochemical study of rabbit intestine in healthy and affected by epizootic enteropathy animals (EN)

KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), E.
SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ), O. A.
FRAGKIADAKIS (Μ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ), G. M.
SOTIRAKOGLOU (Α. Κ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ), K. A.
NOIKOKYRIS (Π. Ν. ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ), P. N.
XYLOURI (Ε. Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ), E. M.

Τα κουνέλια πάσχουν από την Επιζωοτική Εντεροπάθεια των Κουνελιών (ΕΕΚ) (Epizootic Rabbit Enteropathy,ERE), η οποία αποτελεί σύνδρομο του γαστρεντερικού σωλήνα αγνώστου αιτιολογίας. Η ΕΕΚ δεν έχει ακόμη πλήρως μελετηθεί όσο αναφορά τη παθοφυσιολογια της δυσλειτουργίας του εντέρου, κατά τη διάρκεια της διαταραχής της ισορροπίας της εντερικής βακτηριακής χλωρίδας. Για το λόγο αυτό, ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των αιματολογικών παραμέτρων, της ιστοπαθολογιας του εντέρου και ορισμένων βιοχημικών παραμέτρων (όπως η α-αμυλάση και η συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα) προσβεβλημένων από επιζωοτική εντεροπάθεια κουνελιών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες υγειών κουνελιών ίδιας ηλικίας. Σε έξι υγιή και έξι προσβεβλημένα από ΕΕΚ κουνέλια, υβρίδια Νέας Ζηλανδίας Χ Καλιφόρνιας ηλικίας 35 ημερών, μελετήθηκαν:οι αιματολογικές παράμετροι, η ιστοπαθολογια του εντέρου, η κατανομή της αλκαλικής φωσφατάσης ( ALP) στην ψηκτροειδή παρυφή του εντέρου και η δραστηριότητα της α- αμυλάσης στο πλάσμα του αίματος και στο εντερικό επιθήλιο αντίστοιχα. Η πλήρης αιματολογική εξέταση έδειξε (σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) σημαντικά μειωμένες τις τιμές όλων των αιματολογικών παραμέτρων εκτός από τις τιμές των λευκών αιμοσφαιρίων, οι οποίες ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες στα προσβεβλημένααπό ΕΕΚ σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κουνέλια. Η δραστηριότητα της α- αμυλάσης και η συγκέντρωση της στο πλάσμα τουαίματος και στο εντερικό επιθήλιο είχε στατιστικώς σημαντικά (a=0.05) μειωθεί, σε σχέση με τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα, η οποία βρέθηκε σημαντικά αυξημένη στα προσβεβλημένα από ΕΕΚ κουνέλια. Ο στόμαχος ήταν πλήρης υδαρούς περιεχομένου,το έντερο παρουσίαζε μη ειδική εντεροπάθεια και κυρίως το λεπτό ήταν πλήρες αέριων και υδαρούς περιεχομένου. Το τυφλό και το κόλον περιείχαν συμπαγές περιεχόμενο και βλέννα υπήρχε στο κόλο. Η ιστοπαθολογική αξιολόγηση του ειλεού,(λεμφικός ιστός πλησίον της ειλεοτυφλικής βαλβίδας) του sacculus rotundus, του τυφλού και του κόλου αποκάλυψε κυρίως μονοκυτταρική διήθηση του χορίου και οίδημα, κενοτοπιώδη εκφύλιση, πλάτυνση και αποφολίδωση των εντεροκυττάρων, όπως επίσηςκαι οίδημα των λεμφικών ιστών. Το δωδεκαδάκτυλο παρουσίαζε νέκρωση των λάχνων και έντονη διήθηση του χορίου με μονοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα κύτταρα. Επίσης, παρατηρήθηκαν οίδημα, κενοτοπίωση, πλάτυνση και αποφολίδωση των εντερικών κυττάρων και οίδημα του λεμφικού ιστού. Η νήστιδα δεν είχε αλλοιώσεις. Το τυφλό και το κόλον παρουσίαζαν θετική ALPαντίδραση κατά μήκος της ψηκτροειδούς παρυφής των επιθηλιακών κυττάρων. Το λεπτό έντερο παρουσίαζε θετική αντίδρασηκατά μήκος της ψηκτροειδος παρυφής των εντερικών αδένων -στα κύτταρα της άνω μοίρας μόνο- και των βάσεων μερικών λαχνών. (EL)
Rabbits are suffering from Epizootic Rabbit Enteropathy (ERE), a new gastro-intestinal syndrome of unknown aetiology. ERE has not yet been investigated thoroughly from the patho-physiological point of view of the intestine malfunction during the intestine dysbiosis. For this reason, the aim of the present research was to study the haematological profile, the intestine histopathology and certain biochemical parameters (α-amylase activity, blood glucose concentration) of animals affected by ERE in comparison with those of healthy rabbits of the same age. In six healthy and six, affected by ERE, crossbreed New Zealand X California 35-day old rabbits, the following analyses were performed: Total blood count, histopathological morphology of the intestine, alkaline phosphatase (ALP) distribution in intestine brush border and α-amylase activity in blood plasma and small intestine epithelium, respectively. Total blood count showed significantly (at 95% confidence level) decreased values for all blood parameters except for the white blood cell count, which proved to be significantly higher compared in ERE rabbits to that of normal rabbits. The a-amylase activity and concentration in blood plasma and intestinal epithelium were significantly (a=0.05) decreased, in contrast to blood glucose concentration, that was found to be significantly increased in ERE rabbits. Stomach was full of watery content, intestine presented non-specific enteropathy and mainly the small intestine was full of gas and watery content. Caecal and colon presented impaction and mucus was present in the colon. The histopathological evaluation of the ileum, sacculus rotundus, caecum and colon presented, mainly, lamina propria mononuclear cell infiltration and swelling, vacuolation, flattening and denuding of the enterocytes as well as oedematous lymphoid tissues. Duodenum had necrotic villi and deep infiltration with mononuclear and polymorphonuclear cells, within the lamina propria. Also swelling, vacuolation, flattening, enterocytes denuding and oedematous lymphoid tissue were observed. Jejunum had no lesions. The caecum and the colon presented an ALP positive reaction along the brush border of the epithelial cells. The small intestine presented a positive reaction along the brush border of intestinal glands-upper part- cells only and the bases of a few of the villi. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αιματολογικές παράμετροι (EL)
ALP-δραστηριότητα (EL)
δραστικότητα α-αμυλάσης (EL)
έντερο (EL)
Επιζωοτική Εντεροπάθεια κουνελιού (EL)
ALP-activity (EN)
haematological parameters (EN)
intestine (EN)
α-amylase activity (EN)
Epizootic Rabbit Enteropathy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 357-366 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 357-366 (EN)

Copyright (c) 2017 E. M. XYLOURI (Ε. Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ), O. A. SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ), E. KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), K. A. SOTIRAKOGLOU (Α. Κ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ), G. M. FRAGKIADAKIS (Μ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ), P. N. NOIKOKYRIS (Π. Ν. ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.