Ανάπτυξη DNA εμβολίου για την ανοιξιάτικη ιογενή καμία του Κυπρίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη DNA εμβολίου για την ανοιξιάτικη ιογενή καμία του Κυπρίνου (EL)
The development of a DNA vaccine for the Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV) (EN)

XYLOURI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ), E. M.
RUSSEL, P. H.
KANELLOS (Θ.Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ), Th. S

Η ανοσοποίηση ενός οργανισμού με χο πλασμιδιακό DNA αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό τρόπογια να προκληθεί ανοσία έναντι λοιμωδών παραγόντων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί ένα DNA εμβόλιο έναντι της Ανοιξιάτικης ιογενους ιαιμίας του κυπρίνου (Spring Viraemia ofCarp Virus, SVCV), οφειλόμενης σε ραβδοιό, μελετώντας τη γλυκοπρωτείνη G του ίου. Το γονίδιο G ενσωματώθηκε στο πλασμιδιακό DNA και κλωνοποιήθηκε. Η έκφραση του γονιδίου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των παρακάτω ενισχυτών: 1) του κυτταρομεγαλοϊου, 2) του simian virus 40, και 3) της χοίρειας βαριάς αλυσίδας μυοσίνης II Α. Το κλωνοποιημένο γονίδιο G ανασυνδυάστηκε είτε με το γονίδιο της E coli, LacZ (ως ανοσοενισχυτικό των Τ λεμφοκυττάρων), είτε με την οδηγό αλληλουχία Ig kchainγια την παραγωγή της εκκριτικής μορφής της πρωτείνης G. Μύες BALB/c ανοσοποιήθηκαν με τα προαναφερθέντα ανασυνδυασμένα πλασμίδια και προκλήθηκε έντονη κυτταρική ανοσολογική απάντηση (T-cellproliferativeresponses) στον SVCV, εν απουσία ανιχνεύσιμων αντισωμάτων για τον ιό. Η ομάδα των ποντικών που έδωσε εντονότερη ανοσολογική απάντηση ήταν εκείνη που είχελάβει το γονίδιο LacZ και έτσι αυτό το γονίδιο ελέγχθηκε αργότερα με την παράλληλη έγχυση ενός πλασμιδίου που εξέφραζε τηνκυτταροκίνη GranulocyteMacrophaseColonyStimulatingFactor(GMCSF). Έτσι, η παράλληλη χορήγηση του πλασμιδίου έκφρασης GMCSF είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή ανοσολογική απάντηση έναντι του ίου της Ανοιξιάτικης ιογενους ιαιμίας του κυπρίνου,από τα λεμφοκύτταρα της σπλήνας του ποντικού, με αύξησηστην παραγωγή και των δυο πρωτεϊνών που είχαν υποστεί ανασυνδυασμό (fusion). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν τη λειτουργικότητα των DNA εμβολίων που εξετάστηκαν και την πιθανότητατα εμβόλια να αναπτύσσουν ανοσολογική προστασία στους ιχθυες. (EL)
DNA immunization is a promising approach to induce immunity/protection against infectious agents. In the present study a DNA vaccine to Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV) G glycoprotein was investigated. The G gene was cloned intact with several promoters namely: 1) the immediate early promoter/enhancer of the human cytomegalovirus; 2) the simian virus 40 promoter; and 3) the porcine myosin heavy chain IIA promoter. In fusion constructs, the G gene was fused either upstream to the LacZ gene or downstream to the murine Ig k-chain leader sequence. BALB/c mice immunized with the aforementioned plasmids produced strong T-cell proliferative responses to the SVCV, in the absence of any detectable antibody response. The group that responded most robusdy was the one that had received the LacZ fusion gene and therefore, this construct was further tested in mice with the addition of a plasmid expressing the murine cytokine GMCSF. Co-administration of the GMCSF expressing plasmid resulted in high SVCV spleenoproliferative responses in mice and the development of antibodies to both fused proteins. These results indicate the functionality of the constructs and the possibility of giving protection in fish. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

DNA εμβόλια (EL)
Ανοιξιάτικη ιογενής ιαιμία του κυπρίνου (EL)
DNA vaccine (EN)
Spring Viraemia of Carp Virus (EN)
Fish (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 34-43 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 34-43 (EN)

Copyright (c) 2017 Th. S KANELLOS (Θ.Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ), E. M. XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), P. H. RUSSEL (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.