Νομοθεσία για την προστασία, την υγεία και την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝομοθεσία για την προστασία, την υγεία και την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (EL)
Legal framework on the protection, health and welfare of animals used for experimental and educational purposes (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N.
KYRIAKIS (ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.Κ.), S.
ARVANITI (Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗ), A.
PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), H.
PAPATSIROS (Β.Γ. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), V. G.
DILE (Χ. ΔΗΛΕ), X.

Η χρησιμοποίηση ζώων για πειραματικούς και εκπαιδευτικούςσκοπούς αποτελεί επιστημονική δραστηριότητα πουρυθμίζεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, πλήρως εναρμονισμένοτόσο με το Κοινοτικό Δίκαιο όσο και με την ΕυρωπαϊκήΣύμβαση ETS 123 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κυρία θέματαπου καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία είναι ηδιαδικασία αδειοδότησης των πειραμάτων σε ζώα, η διαδικασία καταχώρησηςτων εγκαταστάσεων εκτροφής και προμήθειας ζώωνεργαστηρίου, καθώς και των εγκαταστάσεων πειραματισμού, ηκαθιέρωση των βασικών κανόνων που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης,στην κτηνιατρική φροντίδα και στη σωστή χρησιμοποίησητων ζώων κατά τη διάρκεια των πειραματισμών, η συλλογή τωνστατιστικών στοιχείων και η διαδικασία δημοσιοποίησης τους, καθώςκαι η προαγωγή των εναλλακτικών μεθόδων πειραματισμού.Με σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους της Γενικής ΔιεύθυνσηςΚτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας,ενώ δίδονται και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστήχρησιμοποίηση και την καλύτερη δυνατή διασφάλιση της υγείαςκαι της ευζωίας των ζώων εργαστηρίου (πειραματόζωων, παραγωγικώνκαι ζώων συντροφιάς). Συμφωνά με το υφιστάμενο νομοθετικόπλαίσιο, ο κτηνίατρος καλείται να διαδραματίσει σημαντικόρόλο στη διασφάλιση της σωστής χρησιμοποίησης, στηνυγεία και την ευζωία των ζώων εργαστηρίου. Ο καθορισμός τωννομοθετικών του υποχρεώσεων υποδηλώνει τη σημασία της συμβολήςτου τόσο στην πραγματοποίηση των πειραμάτων και στηφροντίδα των ζώων που χρησιμοποιούνται, όσο και στην ποιότητατης επιτελούμενης έρευνας. Είκοσι χρόνια μετά την έκδοση τηςΟδηγίας 86/609 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ETS 123, τόσοη διεθνής επιστημονική κοινότητα όσο και οι διάφοροι ζωοφιλικοί οργανισμοί αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για την τροποποίησηκαι βελτίωση των υφιστάμενων νομοθετικών κανόνων, υπό τοπρίσμα των συγχρόνων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τηνυγεία και την ευζωία των ζώων εργαστηρίου. Το Συμβούλιο τηςΕυρώπης ολοκλήρωσε πρόσφατα χη διαδικασία και εξέδωσε τηναναθεώρηση του Παραρτήματος Α της Ευρωπαϊκής Σύμβασης,ενώ η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αρχίσει τηδιαδικασία για την τροποποίηση της Οδηγίας 86/609. Θέματααιχμής κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας 86/609 θα αποτελέσουνη ηθική αξιολόγηση των πειραματικών πρωτοκόλλων, η ανάλυσητου κόστους της χρησιμοποίησης ζώων σε σχέση με το αναμενόμενοόφελος, η κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας του προκαλουμένουπόνου και της αγωνίας, καθώς και η διαδικασία τηςαδειοδότησης των φυσικών προσώπων, κυρίως των υπευθύνωνκτηνιάτρων και των άλλων επιστημόνων-πειραματιστών και τωνεγκαταστάσεων. (EL)
The use of animals for experimental and educational purposes is regulated by a national legal framework in accordance to the European Directive 86/609 and the European Convention ETS 123 of the Council of Europe. Main issues regulated by the above legislation are the license procedure for the use of laboratory animals, the registration of breeding, supplying and experimental establishments, the implementation of guidelines for the appropriate care and use of the animals, the collection of statistical information and the promotion of alternative to animal experimentation methods. The veterinarian plays an important role for the protection, the health and the welfare of laboratory animals. This role is well defined within the existing legislation. The supervision of the veterinarian guarantees also the quality of the obtained results from animal experimentations. After twenty years, the scientific community and the animal welfare associations recognized the need for the revision of the existing European legal framework under the new obtained scientific knowledge. The Council of Europe has recently revised the Appendix A of the European Convention ETS 123 and the Commission of the European Union initiated the process for the revision of the European Directive 86/609. Ethical evaluation, authorization procedures and registration of establishments are, also, expected to be revised. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υγεία ζώων (EL)
ευζωία ζώων που συμμετέχουν στους πειραματισμούς (EL)
πειραματισμός σε ζώα (EL)
Νομοθεσία (EL)
laboratory animals' welfare (EN)
Legislation (EN)
animal experimentation (EN)
laboratory animals' health (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 270-274 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 270-274 (EN)

Copyright (c) 2017 N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), A. ARVANITI (Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗ), X. DILE (Χ. ΔΗΛΕ), H. PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), V. G. PAPATSIROS (Β.Γ. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), S. KYRIAKIS (ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.Κ.) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.