Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σκευάσματος θυμόλης εναντίον του Varroa destructor στις κλιματολογικές συνθήκες της Κεντρικής Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της αποτελεσματικότητας σκευάσματος θυμόλης εναντίον του Varroa destructor στις κλιματολογικές συνθήκες της Κεντρικής Ελλάδος (EL)
Evaluation of a thymol formulation efficacy against Varroa destructor under Central Greek climatic conditions (EN)

PAPANASTASIOU (Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ), I.
BACANDRITSOS (Ν. ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ), N.

Το ακαρεοκτόνο σκεύασμα, που έχει ως κυρία δραστική ουσία τη θυμόλη σε συνδυασμό με ευκαλυπτέλαιο, μενθόλη και καμφορά, αξιολογήθηκε για χην αποτελεσματικότητα του για δυο συνεχόμενα έτη (2002 και 2003) την περίοδο 25 Μαίου έως 25 Ιουνίου σε μελίσσια στην περιοχή της Λοκρίδος (Κεντρική Ελλάδα), όπου οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι συχνά υψηλές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν φυσικά προσβεβλημένα μελίσσια με περίπου ισοδύναμη πληθυσμιακή πυκνότητα. Το σκεύασμα τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος των πλαισίων με συχνότητα εφαρμογής μία δόση κάθε 15 ημέρες (δυο επαναλήψεις). Η μέσητιμή της αποτελεσματικότητας του σκευάσματος ήταν 90,5%±1,0 και 90,6%±0,8 για το 2002 και 2003, αντίστοιχα. Το έτος 2002, για το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε το πείραμα, η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμάνθηκε από 17,0°C έως 27,0 °C,ενώ για το έτος 2003 κυμάνθηκε από 16,3°C έως 27,5 °C. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος,σε μελίσσια που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος θυμόλης στην αρχή του καλοκαιριού, η αποτελεσματικότητα ήταν 90,5% με ελάχιστες ενοχλήσεις και μελισσοτοξικότητα. Επίσης, στην περίπτωση που μία ημέρα νωρίτερα τοποθετηθεί το 1/20 της δόσης, η ενόχληση των μελισσών σχεδόν μηδενίζεται, διότι με αυτόν τον τρόπο οι μέλισσες εξοικειώνονται με τη νέα μυρωδιά που εισάγεται στην κυψέλη. (EL)
The acaricidical formulation based on thymol crystals (main active ingredient) in combination with eucalyptus oil, menthol and camphor crystals was evaluated for its efficacy for two consecutive years (2002 and 2003) the period from 25th May to 25th June. The experimental apiaries are located in Locrida (Central Greece) where the temperatures during summer are usually high. Naturally infected by the mite Varroa destructorbee colonies with similar population were used. The formulation was placed on the upper part of the frames at a rate of one dose every 15 days for two times. The average value of the formulation efficacy was 90.5%±1.0 and 90.6%±0.8 for 2002 and 2003, respectively. In 2002 the temperature in the area where the experiment took place ranged from 17.0°C up to 27.0 °C, while in 2003 it ranged from 16.3°C up to 27.5°C. The results showed that when the bee colonies were treated with two tablets, one every 15 days at the beginning of the summer, the efficacy of the thymol formulation was 90.5% with minimal side effects and toxicity. Additionally, at the beginning of its use, the observed bee agitation at the hive entrance can be reduced by placing 1/20 of the dosage one day before the main treatment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Apis mellifera (EL)
καμφορά (EL)
Varroa destructor (EL)
θυμόλη (EL)
βερμικουλίτης (EL)
ευκαλυπτέλαιο (EL)
Apis mellifera (EN)
vermiculite (EN)
thymol (EN)
eucalyptus (EN)
camphor (EN)
Varroa destructor (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 107-115 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 107-115 (EN)

Copyright (c) 2017 N. BACANDRITSOS, I. PAPANASTASIOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.