Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυζωία των ψαριών (EL)
Welfare of fish (EN)

GALATOS (Α.Δ. ΓΑΛΑΤΟΣ), A. D.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), E.
TSANTILAS (Η. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ), H.
BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ), K.

Η ευζωία των ψαριών και γενικότερα όλων των ζώων είναι μια έννοια που δηλώνει μια ανώδυνη και μη οτρεσογόνα κατάσταση διαβίωσης. Τέτοια έννοια, αν και τα προηγούμενα χρόνια είχε πολλές φορές αμφισβητηθεί από τους παράγωγους, θεσμοθετείται πλέον αυστηρά από πολλές χώρες. Για τα ψάρια, λίγα είναι τα παραδείγματα τέτοιας θεσμοθέτησης, όπως, για παράδειγμα, στη Νορβηγία και στη Γερμανία η θανάτωση για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να πραγματοποιείται βασιζόμενη σε συγκεκριμένες τεχνικές, συμβατές με την ευζωία των ψαριών. Όλα τα ζώα χρειάζονται μια σταθερότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης προκειμένου να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν .Η μη εξασφάλιση τέτοιας σταθερότητας ορίζεται ως κατάσταση στρες. Στα ψάρια, οι αιτίες που μπορούν να τους προκαλέσουν στρες είναι ποικίλες. Πρώτον, σχεδόν όλοι οι χειρισμοί που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ιχθυοκαλλιέργειας θεωρούνται στρεσογόνοι (π.χ. μεταφορά). Δεύτερον, οι ακατάλληλες συνθήκες εκτροφής, π.χ. η υψηλή ιχθυοπυκνότητα και ένα μη ισορροπημένο σιτηρέσιο, θέτουν σε αμφισβήτηση την ευζωία των ψαριών. Στοίδιο αποτέλεσμα οδηγούν και άλλοι παράγοντες, όπως η ακατάλληλη ποιότητα του νερού εκτροφής, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, οι τεχνικές θανάτωσης και η μεταφορά. (EL)
Fish welfare and in general the welfare of animals is a term that declares a painless and not stressfull state of being. During the previous years this term has been questioned by the producers, however, nowadays, it is actually legally regulated in several countries. For fishes, few are the examples of such enforcement, such as in Norway and Germany where the killing of fish for human consumption bases on techniques compatible with their welfare. All the animals need a stable environment of being so that they can survive, develop and reproduce. The absence of such a stability is termed as stress. There are various causes of producing stress in fish. Firsdy, almost all management procedures that are practiced commercially result in stress (e.g. transport). Secondly, inadequate conditions of farming, such as the high stocking-density and an unbalanced food, place the welfare of fishes at risk. To the same result may also lead other factors, such as the unsuitable quality of the rearing water, the techniques that are used for the prevention and treatment of illnesses, the techniques of killing and also transport. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψάρια (EL)
στρες (EL)
Ευζωία (EL)
stress (EN)
Welfare (EN)
fishes (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 140-148 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 140-148 (EN)

Copyright (c) 2017 H. TSANTILAS, E. ATHANASSOPOULOU, A. D. GALATOS, K. BITCHAVA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.