Μελέτη της συμπεριφοράς ατομικά στεγαζομένων κονίκλων σε σχέση με την ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της συμπεριφοράς ατομικά στεγαζομένων κονίκλων σε σχέση με την ηλικία (EL)
Age - related behaviour on individually caged rabbits (EN)

KATSAROU (Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ), A.
TSIRONI (Α. ΤΣΙΡΩΝΗ), A.
VOYAZAKI (Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ), C.
SERAFETINIDOU (Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ), M.
BAUMANS, V.
KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N.

Οι συνθήκες στέγασης και ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος των κονίκλων που στεγάζονται σε ατομικούςκλωβούς αποτελούν θέματα ιδιαίτερης σημασίας τόσο για τη διασφάλιση της ευζωίας των στεγαζόμενων ζώων όσο και για τηνποιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στην προσπάθεια για βελτίωση του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων αυτώνείναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε βάθος τόσο τη συμπεριφορά που τα ζώα αυτά εκδηλώνουν όταν είναι ελεύθερα στοφυσικό τους περιβάλλον όσο και τις συμπεριφορικες τους ανάγκες όταν αυτά βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Στα πλαίσια αυτάσκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να παρακολουθήσει, να καταγράψει και στη συνέχεια να αναλύσει τη συμπεριφοράκονίκλων διαφορετικής ηλικίας προκείμενου να προσδιορίσει τις τυχόν συμπεριφορικες διάφορες λόγω ηλικίας. Επιλέχτηκενα μελετηθούν έξι χαρακτηριστικές και συγκεκριμένες κινήσεις που τα ζώα πραγματοποιούν καθημερινά. Οι κινήσεις αυτέςήταν ο καλλωπισμός (grooming), η όσφρηση (sniffing), το τέντωμα (rearing), η κατανάλωση τροφής (eating), η κατανάλωσηνερού (drinking) και το ροκάνισμα (gnawing). Χρησιμοποιήθηκαν 12 αρσενικοί κόνικλοι φυλής New Zealand White οι οποίοιχωρίστηκαν σε δύο ομάδες των έξι ατόμων. Η ομάδα Α αποτελείται από 6 ζώα ηλικίας 6 μηνών και η ομάδα Β από 6 ζώαηλικίας 2 μηνών. Όλα τα ζώα στεγάζονταν ήδη στις εγκαταστάσεις εκτροφής για περισσότερο από 20 ημέρες. Η παρακολούθησητων δύο ομάδων έγινε μέσω κάμερας προσαρμοσμένης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μεταξύ 06:00 - 18:00 για τέσσεριςσυνεχόμενες ημέρες. Η συχνότητα εκδήλωσης της κάθε συμπεριφοράς καταγράφηκε και συγκρίθηκε μεταξύ των δύο ομάδων.Η συχνότητα εμφάνισης του καλλωπισμού, της κατανάλωσης τροφής και του ροκανίσματος στα νεαρότερης ηλικίας ζώα τηςομάδας Β ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των μεγαλύτερων ζώων της ομάδας A (ρ<0.05). Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπεςκινήσεις όπως το τέντωμα, την όσφρηση και την κατανάλωση νερού δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τωνδύο ομάδων. Συμπερασματικά, όταν οι κόνικλοι θα πρέπει να στεγαστούν σε ατομικούς κλωβούς, ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντοςτους θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν. Κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος εμπλουτισμού περιβάλλοντοςθα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η ηλικία των ζώων που πρόκειται να στεγαστούν. Ακόμα και μικρές ηλικιακέςδιαφορές μπορούν να επηρεάζουν την εκδήλωση διαφόρων συμπεριφορών. (EL)
Housing conditions and environmental enrichment of individually caged laboratory rabbits is of great importance for the welfare of the animals and the quality of the experimental results. In order to improve the design of existing environmental enrichment programs for laboratory rabbits, considerable knowledge of the behavioural needs of this species is necessary. Taking this into consideration, the aim of this study was to monitor and analyze the behaviour of juvenile and young adult rabbits in order to establish whether there are any age-dependent differences in grooming, rearing, sniffing, eating, drinking and gnawing. 12 NZW rabbits were divided into two groups: group A consisted of six 6-month-old rabbits (young adults) and group Β consisted of six 2-month-old rabbits (juvenile). All animals were already housed for more than twenty days under the same conditions in the animal facility. Both groups of rabbits were video-recorded between 06:00h - 18:00h for four consecutive days. The frequency of each behaviour was determined and compared in the two groups of rabbits from the video recordings. The frequencies of grooming, eating and gnawing in the young rabbits were significantly greater than those in the older rabbits (p<0.05). No statistical differences were found between the two groups for rearing, sniffing and drinking. From these results, we concluded that even small age differences should be taken into account when designing an environmental enrichment program for individually caged rabbits. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εμπλουτισμός περιβάλλοντος (EL)
ηλικία (EL)
συμπεριφορά (EL)
ευζωία κονίκλου (EL)
ατομική στέγαση (EL)
environmental enrichment (EN)
rabbit welfare (EN)
individual caging (EN)
behavior (EN)
age (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 1 (2011); 21-28 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 1 (2011); 21-28 (EN)

Copyright (c) 1970 A. KATSAROU (Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ), A. TSIRONI (Α. ΤΣΙΡΩΝΗ), M. SERAFETINIDOU (Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ), C. VOYAZAKI (Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ), V. BAUMANS, N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.