Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...η ιστορική ευκαιρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...η ιστορική ευκαιρία (EL)
Enlargement of the European Union ... an historic opportunity (EN)

TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.

Η διεύρυνση είναι ένα από χα πιο ισχυρά εργαλεία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κινητήρια δύναμη που έχει βοηθήσει στη μεταμόρφωση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκε το 195 0συνεχώς διευρύνεται και πρόσφατα ενέπνευσε μεγαλεπήβολες μεταρρυθμίσεις και στην Τουρκία, την Κροατία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα ιδρυτικά της μέλη συγκάλεσαν τους λαούς της Ευρώπης,οι οποίοι έβαλαν τις ιδέες τους και ένωσαν τις προσπάθειες τους. Από τότε και συμφωνά με το άρθρο 49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,αυτή μεγάλωσε από τα 6 αρχικά κράτη σε 9, 10, 12, 15 και πρόσφατασε 25. Η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα με νέα υποψήφια κράτη, όπως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και με διαπραγματεύσεις για ένταξη της Τουρκίας μόλις το κράτος αυτό θαπληροί τα πολιτικά κριτήρια εισδοχής και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε μια έκταση η οποία θα εκτείνεται από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και από τη Λευκωσία μέχρι την Κιρουνα και να εργάζονται με πρότυπες διαδικασίες στη μεγαλύτερη και χωρίς σύνορα αγορά του κόσμου. Επίσης, θα ωφελούνται από τους γείτονες, οι οποίοι διαθέτουν σταθερές δημοκρατίες και ευημερούσες οικονομίες αγοράς. Είναι μια προσεκτική διαδικασία η οποία βοηθά στη μεταμόρφωση των χωρών που εμπλέκονται, εξαπλώνοντας την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλη την Ευρώπη.Ακόμα, όταν τα σημερινά παιδιά γίνουν ενήλικες, θα ζουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούμενη μάλλον από τριάντα ή και περισσότερα κράτη και με περισσότερες από είκοσι γλώσσες, μια μοναδική πολύμορφη κουλτούρα αγκαλιάζοντας περισσότερους από 500.000.000 ανθρώπους. (EL)
Enlargement is one of the most powerful political tools of the European Union and the driving force which has helped in the transformation of the Central and East Europe. From the moment it was created in 1950 is continuously enlarging and has recendy inspired ambitious reformations for Turkey, Croatia and West Balkans. Its founder members call the people of Europe which put their ideas and unified their efforts. Since that time and according to the article 49 of the European Union, it has been grown up from the 6 initial states to 9, 10, 12, 15 and recently to 25. The process still goes on today with new candidate countries, such as Bulgaria and Romania and with accession negotiations with Turkey just as this country could meet the political criteria for accession and the respect of human rights. On completion of this phase the European citizens could live and work in an extended area beyond the Baltic Sea to the Black Sea and from Nicosia to Kiruna and could work under standard procedures in the biggest and without borders market of the world. Also, they will benefit from their neighbours, who have stable democracies and good market economies. It is a careful procedure for the transition of the countries involved, dispersing peace, stability, well being, democracy, human rights and a state of justice in the whole Europe. Further, when our children will become grownup, they will live in a European Union consisted of thirty or more states and with more than twenty languages, a unique polymorphic culture embracing more than 500.000.000 people. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Διεύρυνση (EL)
Προγράμματα Διδυμοποίησης (EL)
European Union (EN)
Twinning Projects (EN)
Enlargement (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 230-240 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 230-240 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. TYRPENOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.