Σύγχρονη έρευνα στη βιοτεχνολογία του κουνελιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονη έρευνα στη βιοτεχνολογία του κουνελιού (EL)
Current research in rabbit biotechnology (EN)

XYLOURI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ), E.

Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στον χρόνο διαχείρισης και εκτροφής των αγροτικών ζώων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια αδρή παρουσίασητων νέων βιοτεχνολογικών επεμβάσεων που βρίσκουν εφαρμογή στο κουνέλι. Μετά την αξιολόγηση της σημασίας του κουνελιού στην επιστημονική έρευνα, περιγράφονται τα στάδια και οι μέθοδοι μεταφοράς εμβρύων σε αυτό, καθώς και διάφορες πειραματικές μελέτες για τη σύγκριση των εκάστοτε χρησιμοποιουμένων μεθόδων. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της in vitro γονιμοποίησης, τεχνικής που μπορεί να συνδυαστεί με τη μεταφορά εμβρύων. Η παραγωγή διαγονιδιακών ζώων περιλαμβάνει τη μεταφορά εμβρύων ως ενδιάμεσο στάδιο. Έτσι, παρουσιάζονται όλα τα στάδια της τεχνικής, ενώ γίνεται αναφορά σε μελέτες παραγωγής διαγονιδιακών κουνελιών. (EL)
The advance of biotechnology has created new methods in breeding farm animals. The purpose of the present study is the description and evaluation of the new technological techniques that are applied to rabbits. Following the contribution of rabbit to the scientific research, there is a detailed description of embryo transfer in rabbits. Several experimental studies are presented in order to compare the different methods that can be used. There is a brief description of in vitro fertilization in rabbits, a technique that can be combined with embryo transfer. The production of transgenic animals includes embryo transfer. This is the reason why each step of it it is described separately, while studies referring to transgenic rabbits are presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μεταφορά εμβρύων (EL)
Κουνέλι (EL)
διαγονιδιακά (EL)
embryon transfer (EN)
Rabbit (EN)
transgenic (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 32-38 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 32-38 (EN)

Copyright (c) 2017 E. XYLOURI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.