Χαρακτηριστικά εκτροφής και παθολογικά προβλήματα νέων ειδών εκτρεφόμενων ψαριών γλυκού νερού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτηριστικά εκτροφής και παθολογικά προβλήματα νέων ειδών εκτρεφόμενων ψαριών γλυκού νερού στην Ελλάδα (EL)
Aquaculture systems and pathological problems of new species reared in fresh water in Greece (EN)

RAGIAS (Β. ΡΑΓΙΑΣ), B.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.

Οι μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την ανάπτυξηκαι παθολογία των ειδών: Mugil cephalus (κέφαλος) και Acipenser gueldestaedi (οξυρρυγχος), υπό συνθήκες εντατικής εκτροφής, είναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό και δεδομένα και όσον αφορά στις διατροφικές ανάγκες των συγκεκριμένων ειδών, πολύ ελλιπείς. Έτσι, για την εκτροφή των δυο ειδών σήμερα χρησιμοποιούνται τροφές παρασκευασμένες να καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσειςτης πέστροφας ή των ευρυαλων ειδών, όπως της τσιπούρας και του λαβρακιου. Ο κέφαλος Mugil cephalus προσαρμόζεται εύκολα σε εντατική εκτροφή με κύριο παρατηρούμενο παθολογικό πρόβληματις υποτροπιάζουσες προσβολές από Chilodonella sp.. Τα κεφαλοειδή που εκτρέφονται σε λιμνοθάλασσες προσβάλλονται από ένα πλήθος παρασίτων, τα οποία συνήθως δεν προκαλούν απώλειες και παθολογικά προβλήματα. Ο οξυρρυγχος Acipenser gueldestaedi είναι ένα πολύ επιθυμητό είδος για εκτροφή, λόγω του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης, της καλής αξιοποίησης της τροφής και του υψηλού δείκτη μετατρεψιμότητας και ικανότητας του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Επιπλέον, είναι ανθεκτικός ο' ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και στο stress, ενώ η θνησιμότητα των ψαριών άνω των 5 g είναι μικρότερη από 5%. Οι αναφορές για ασθένειες εκτρεφόμενου οξυρρυγχου προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Αμερική και αφορούν κυρίως σε ιογενείς μολύνσεις. Στην Ελλάδα, το είδος Acipenser gueldestaedi φαίνεται να είναι πολύ επιρρεπές στην προσβολή από Noda virus, καθώς και οτην εμφάνιση σκελετικών ανωμαλιών σε άτομα άνω των 500 g. Οι σκελετικές ανωμαλίες εμφανίζονται σε αυξανόμενο ποσοστό σε άτομα που εκτρέφονται σε ανοικτά συστήματα. Η ιστοπαθολογική διερεύνησητων σκελετικών ανωμαλιών σε εκτροφές του Καναδά καιτης Ελλάδας δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά στην αιτιολογία, ενώ δεν μπόρεσε να αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την τροφή. Οι ανωμαλίες αυτές έχουν παρατηρηθεί διεθνώς σε εκτρεφόμενο οξυρρυγχο, αλλά δεν έχουν μελετηθεί πλήρως ακόμα. Σε προχωρημένο στάδιο τα ψάρια εμφανίζουν ανικανότητα κολύμβησης, δεν τρέφονται και σύντομα υποκύπτουν σε δευτερογενείς μολύνσεις με Aeromonas hydrophila. (EL)
Published data on growth and pathology of the fish species: Mugil cephalus (mullet) and Acipenser gueldestaedi (sturgeon), under intensive culture, is limited. In particular, data on dietary requirements is non-existing. For the artificial feeding of these fish, other feeds originally prepared for other cultured fish species are used (trout and/or sea bass, sea bream pelleted feeds). Mugil cephalus is very tolerant to intensive rearing and the main problem observed was recurrent infections by Chilodonella sp. Mugilids reared in lagoons are infected with a variety of parasites, but these do not cause problems and mortality. Acipenser gueldestaedi is a very desirable fish for rearing, because of the fast growth rate, the good digestibility of food, even with no specific diets and the ability to be cultured under different systems. Furthermore, it has a wide temperature tolerance, it is very tolerant to stress and the mortality at fish> 5cm is less than 5%. Disease experiences from rearing sturgeon are reported mainly from N. America and concern viral infections. In Greece, Acipenser gueldestaedi seems to be very susceptible to both Noda virus and spinal deformities after the weight of 500g. Fish in open flow systems started to show skeletal abnormalities with increasing prevalence. Histopathology investigations, both in Greece and Canada, were inconclusive as to the aetiology of these skeletal deformities. These could not be proved to be associated with the feed of the fish. These deformities have been observed before in cultured sturgeon, but they are not yet fully investigated. At a later stage, fish cannot swim properly, do not feed and soon succumb to secondary infections by Aeromonas hydrophila. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκού νερού (EL)
Mugil sp (EL)
ασθένειες (EL)
Acipenser sp (EL)
Mugil sp (EN)
Freshwater aquaculture (EN)
diseases (EN)
Acipenser sp (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 39-46 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 39-46 (EN)

Copyright (c) 2017 B. RAGIAS, F. ATHANASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.