Ισχοπαθολογικές αλλοιώσεις των γονάδων των Τελεόστεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙσχοπαθολογικές αλλοιώσεις των γονάδων των Τελεόστεων (EL)
Histopathological alterations of gonads in teleosts (EN)

ATHANASSOPOULOU (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ.), F.
KOKOKIRIS (Λ. ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ), L.
RAGIAS (Β. ΡΑΓΙΑΣ), V.

Στην εργασία αυτή γίνεται μια συστηματική παρουσίαση των ιστολογικών μεταβολών που παρατηρούνται στις γονάδες των τελεόστεων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι φυσιολογικές μεταβολές κατά την ωογένεση και σπερματογένεση καιοι παθολογικές μεταβολές εξαιτίας της καταπόνησης που προκαλείτο περιβάλλον. Υπό συνθήκες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (π.χ. ρύπανση) ή και ακαταλληλότητας των περιβαλλοντικών συνθηκών, οι αλλοιώσεις των γονάδων περιλαμβάνουν την εκτεταμένηατρησία και την τροποποίηση των ιστολογικών χαρακτηριστικών της ωογένεσης (μέγεθος και ένταση χρώσης των λιπιδιακών κυστιδίων), τη νέκρωση του σπέρματος, την αύξηση του μεγέθους και της συχνότητας των μελανοσωμάτων, την εμφάνιση παρασίτων, την παρουσία νεοπλασιών και γοναδικών κυστεων και φυσικά τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων Sertoli και την ινωμάτωση. Η γνώση των ιστολογικών μεταβολών των γονάδων μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στον εντοπισμό των παραγόντων που προκαλούν μεταβολές στην αναπαραγωγική υγεία των ψαριών και στην κατανόηση του μηχανισμού μέσω του οποίου επιδρούν. (EL)
A systematic presentation of various histological changes in teleosts gonads is presented, as well as the pathological changes caused by environmental stress. Under conditions of environmental stress (e.g. pollution) or even inappropriate environmental conditions, the gonadal histological changes include the expansive atresia, the modification of characteristics of ovogenesis (size and intensity of pigmentation of lipid globules), the necrosis of sperm, the proliferation of Sertoli cells, the presence of brown-yellow bodies, parasites, neoplasias and gonadal cysts. The knowledge of histological changes can be very useful for the identification of factors affecting the reproductive health of fish populations and the way they affect them. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστοπαθολογία (EL)
ατρησία (EL)
γονάδες (EL)
τελεόστεοι (EL)
atresia (EN)
teleosts (EN)
Histopathology (EN)
gonads (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 2 (2005); 138-153 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 2 (2005); 138-153 (EN)

Copyright (c) 2017 L. KOKOKIRIS, V. RAGIAS, F. ATHANASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.