Συμπεριφορά και παραγωγή παχυνόμενων κονίκλων οε κελιά με και χωρίς εμπλουτισμό των κλουβιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμπεριφορά και παραγωγή παχυνόμενων κονίκλων οε κελιά με και χωρίς εμπλουτισμό των κλουβιών (EL)
Behaviour and production of fattening rabbits in colony cages, with and without environmental enrichment (EN)

MARTINO, P. A.
LUZI, E.
VERGA, M.

Το σύστημα εκτροφής στα εντατικής εκτροφής κουνέλια είναι να τοποθετούνται τα ζώα σε κλουβιά των δυο θέσεων χωρίς κανέναν εμπλουτισμό του κλουβιού. Το σύστημα προκαλεί stress στα ζώα οφειλόμενο σε ανία. Για να μειωθεί το stress είναι ωφέλιμο να τοποθετείται μέσα στο κλουβί κάποιο αντικείμενο για να το δαγκώνουν. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος (η παρουσία ενός κομματιού ξύλου μέσα στο κλουβί) στη γενική συμπεριφορά και υγεία των παχυνομένων κονίκλων, λ.χ. στην παρουσία τραυματισμών του σώματος κατά τη σφαγή. Το πείραμα έγινε σε μια εμπορική εκτροφή που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία (περιοχή Piemonte) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2002. Ο αερισμός και η φωτοπερίοδος ήταν κάτω από φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος. Τα ζώα στεγάζονταν σε (12 κλουβιά, 8 ζώα ανά κλουβί) κλουβιά διαστάσεων 50X120X40 cm (πυκνότητα 0,750 cm2 ανά ζώο), με ημι-ανοικτό σύστημα αερισμού. Η συμπεριφορά των ζώων καταγραφόταν σε video κατά τη διάρκεια 72 ωρών (24 ώρες για 3 ημέρες) στις 55, 70 και 83 ημέρες της ηλικίας τους. Η καταγραφή αφορούσε σε 48 κονίκλους για κάθε επέμβαση: στις ομάδες με εμπλουτισμό και χωρίς εμπλουτισμό του περιβάλλοντος. Τα ζώα ζυγίζονταν στις 55, 70 και 85 ημέρες. Το σωματικό βάρος και η αύξηση του αξιολογήθηκαν. Ο ημερήσιο ςρυθμός ανάπτυξης (49,6±2,7g vs 46,18±5.6g) και το βάρος σφαγής αξιολογήθηκαν (2973.18±34.09g vs 2834.68±34.45g,Ρ<0.01) και ήταν βαρύτερα τα ζώα με εμπλουτισμένο το κλουβί από εκείνα χωρίς εμπλουτισμό. Η απόδοση σφαγίου ήταν διαφορετική μεταξύ των δυο ομάδων (62.2 %) και δεν είχαν εμφανιστεί τραυματισμοί στο δέρμα των ζώων και των δυο ομάδων κατά τη σφαγή. Την πρώτη περίοδο (ηλικίας 55 ημερών) τα ζώα με εμπλουτισμένο κλουβί ήταν περισσότερο δραστήρια από εκείνα χωρίς εμπλουτισμό (μάρτυρες). Η συμπεριφορά στο να ξαπλώνουν και να τεντώνονται ήταν σημαντικά χαμηλότερη (Ρ<0.001 και Ρ<0.05,αντίστοιχα). Επιπλέον, τα ζώα στο εμπλουτισμένο κλουβί έδειξαν τάση για καλύτερη συμπεριφορά κατά τη διατροφή τους, ίσως λόγω υψηλής γενικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη περίοδο (ηλικίας 70 ημερών) και στην τρίτη περίοδο (ηλικίας 83 ημερών) ταζώα στα εμπλουτισμένα κλουβιά έδειξαν εντονότερη διατροφική συμπεριφορά και επίπεδα τυφλοτροφίας (Ρ<0.05). Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το να κρεμάσεις ένα κομμάτι ξύλου από την οροφή του κλουβιού στα κουνέλια μπορεί να βελτιώσει τη φυσιολογική τους λειτουργικότητα, να αυξήσει το βάρος του σώματός τους, χωρίς όμως να μειώσει το επίπεδο υγείας τους. Ως αποτέλεσμα, ο εμπλουτισμός του κλουβιού μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά και την ευζωία των κουνελιών που διατηρούνται σε κλουβιά. (EL)
In intensive rabbit husbandry systems animals are usually housed in 2 place-cages without any kind of environmental enrichment. This system may induce stress due to boredom. To reduce stress, both colony cages and the presence of something to gnaw inside the cage may be useful. The aim of this research was to test the effect of environmental enrichment (presence of a piece of wood inside the cage) on performance and health of fattening rabbits, i.e. presence of body injuries. This trial has been carried out in a commercial farm, located in Northern of Italy (Piemonte region), during the summer of year 2002. The ventilation and the photoperiod were under natural conditions. Animals were housed in colony cages (12 cages, 8 animals per cage; cage size: 50x120x40 cm; density: 0.750 cm2 per animal) in semi plain-air conditions. Animals' behaviour was video-recorded during 72 hours (24 hours for 3 days) at 55, 70 and 83 days of age. The video recording covered 48 rabbits for each treatment: environmental enrichment and control group. Animals were weighted at 55, 70, 85 days; the carcass weight and yield were also analysed. Daily weight gain (49.6±2.7g vs 46.18±5.6g) and weight at slaughtering (2973.18±34.09g vs 2834.68±34.45g, P<0.01) were heavier in enriched cages than in control groups. The carcass yield was not different between the groups (62.2%); no injuries were detected on the carcass surface during the slaughter processing on both the environmental and control groups. In the first period (55 days of age) the enriched rabbits were more active than the control ones; in detail, the behaviours lying and lying stretched were significandy lower (P<0.001 and P<0.05, respectively). Furthermore, the enriched rabbits showed a trend to a better feeding activity, maybe linked to a total higher activity. In the second (70 days of age) and third period (83 days of age) the enriched rabbits showed higher feeding behaviour and caecotrophy levels (P<0.05). In the present research, the results show that to give rabbits a hanging wood from the cage ceiling may improve their biological functioning and increase their growth rate without deteriorate their health status. As regards the behaviour of rabbit caged, the results showed that the environmental enrichment might affect their behaviour and increase their welfare. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εμπλουτισμός περιβάλλοντος (EL)
Κουνέλια (EL)
συμπεριφορά (EL)
παραγωγή (EL)
environmental enrichment (EN)
production (EN)
Rabbit (EN)
behavior (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 301-306 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 301-306 (EN)

Copyright (c) 2017 E. LUZI, P. A. MARTINO, M. VERGA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.