Αμυντικοί μηχανισμοί στο μαστικό αδένα των αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑμυντικοί μηχανισμοί στο μαστικό αδένα των αγελάδων (EL)
Defense mechanisms in the bovine mammary gland (EN)

MAVROGIANNI (Β. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ), V. S.
FTHENAKIS (Γ. Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.

Στο παρόν άρθρο ανασκοπείται η σχετική με τους αμυντικούς μηχανισμούς του μαστικού αδένα των αγελάδων, βιβλιογραφία. Το άρθρο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: (i) Η θηλή, (ϋ) Κυτταρικοί αμυντικοί μηχανισμοί (αριθμός σωματικών κυττάρων,τύπος σωματικών κυττάρων, μέτρηση σωματικών κυττάρων,αμυντικός ρόλος των σωματικών κυττάρων: μακροφάγα, ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα) και (iii) Χυμικοί αμυντικοίμηχανισμοί (κυτοκίνες: IL-1, IL-2, IL-8, παράγοντας ενεργοποίησηςπρόδρομων κοκκιοκυττάρων/μακροφάγων και TNF-a,ανοσοσφαιρίνες, συμπλήρωμα, γαλακτοσιδηρίνη, σύστημα γαλακτοπεροξειδάσης/θειοκυανικών ιόντων/υπεροξειδίου του υδρογόνου,λυσοζυμη). (EL)
In the present article the literature on the defence mechanisms of the bovine mammary gland is reviewed. The article is divided into three sections: (i) The teat, (ii) Cellular defence mechanisms (number of somatic cells, type of somatic cells, counting of somatic cells, defence role of somatic cells: macrophages, neutrophils, lymphocytes) and (iii) Chemoral defence mechanisms (cytokines: IL-1, IL-2, IL-8, granulocyte/macrophage-colony stimulating factor and TNF-a, immunoglobulins, complement, lactoferrin, lactoperoxidase/thiocyanate/ H 2 0 2 system, lysozyme). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αγελάδα (EL)
μαστίτιδα (EL)
χυμική ανοσία, αμυντικοί μηχανισμοί (EL)
κυτταρική ανοσία (EL)
mastitis (EN)
cows (EN)
defence mechanisms (EN)
chemoral defence (EN)
cellular defence (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 235-246 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 235-246 (EN)

Copyright (c) 2017 V. S. MAVROGIANNI, G. C. FTHENAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.