The most important Myxosparean parasite species affecting cultured Mediterranean fish

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Τα κυριότερα Μυξοσπορίδια παράσιτα των εκτρεφόμενων Μεσογειακών ψαριών (EL)
The most important Myxosparean parasite species affecting cultured Mediterranean fish (EN)

GOLOMAZOU (ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ Ε.), E.
ATHANASSOPOULOU (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ.), F.
KARAGOUNI (ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ε.), E.

Τη ραγδαία ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών ακολούθησε η εμφάνιση παθολογικών προβλημάτων, κυρίως μικροβιακής ή παρασιτικής αιτιολογίας, τα οποία δυσκολεύουν την ομαλή ανάπτυξη των ψαριών κυρίως στα στάδια της πάχυνσης (κλωβοί), όπου, κατά περιόδους, στη χώρα μας έχει παρατηρηθεί μέχρι και 80% θνησιμότητα με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, που πολλές φορές καθιστούν ασύμφορες τις υδατοκαλλιέργειες. Τα Μυξοσπορίδια έχουν ενοχοποιηθεί για επιδημίες τόσο σε θαλασσινά ψάρια όσο και σε ψάρια γλυκών υδάτων. Η παρασίτωση με Myxidium leei είναι μία σοβαρή παρασιτική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τη χιόνα και την τσίπουρα σε νεαρά στάδια πάχυνσης. Στην τσίπουρα, πρόσφατα αποδείχθηκε ότι ο βιολογικός κύκλος του παρασίτου είναι άμεσος, από ψάρι σε ψάρι, ενώ δεν έχει αποδειχθεί ο κύκλος σε άλλα παράσιτα των θαλασσινών ψαριών. Στα περισσότερα ψάρια του γλυκού νερού ο κύκλος είναι έμμεσος, με ενδιάμεσο ξενιστή σκώληκες (Tubifex spp.) Σε μικτές, ταυτόχρονες μολύνσεις με τα μυξοσπορίδια Ceratomyxa diplodae και Μ. leei η θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη. Η υψηλή σε λιπαρά διατροφή είναι ένας πολυσυζητημένος πιθανός προδιαθετικός παράγοντας. To Myxobolus sp. είναι άλλο ένα μυξοσπορίδιο παράσιτο που παρατηρείται σε εκτρεφόμενα ψάρια Κυστεις Myxobolus sp., που περιέχουν ώριμους σπόρους που έχουν παρατηρηθεί στον ενδιάμεσο νεφρικό ιστό στην καλλιεργούμενη χιόνα με μεγάλο ποσοστό μόλυνσης και ένταση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Sphaerospora dicentrarchi είναι ένα παράσιτο το οποίο παρασιτεί σε όλα σχεδόν τα εσωτερικά όργανα του λαβρακιου με προτίμηση στο συνδετικό και μυϊκό ιστό της χοληδόχου κύστης και στο μυϊκό χιτώνα του εντέρου. Το ποσοστό μόλυνσης έχει βρεθεί ακόμη και 100% σε άγρια ψάρια και 70,5% σε καλλιεργούμενα. Το παράσιτο S. testicularis συνήθως παρασιτεί στις γονάδες του λαβρακιου χωρίς να προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση, όμως, όταν η μόλυνση είναι έντονη μπορεί να προκαλέσει ολική καταστροφή των γονάδων. Το μυξοσπορίδιο Polysporoplasma spans έχει βρεθεί σε νεφρούς (νεφρικά σωμάτια) καλλιεργούμενης τσιπούρας στην Ισπανία, στην Αδριατική θάλασσα και σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα με υψηλά ποσοστά προσβολής την καλοκαιρινή περίοδο. Σε θαλασσινά ψάρια έχουν βρεθεί, επίσης, αρκετά είδη μυξοσποριδίων του γένους Ceratomyxa. Τα είδη αυτά θεωρούνται απαθογόνα. Τα παράσιτα του γένους Kudoa έχουν βρεθεί σε πολλά εκτρεφόμενα και άγρια θαλασσινά ψάρια και προσβάλλουν τους μύες των ψαριών, υποβαθμίζοντας ακόμα και την ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων. Τα μολυσμένα με Μυξοσπορίδια ψάρια παρουσιάζουν απίσχναση με διογκωμένες χοληδόχους κυστεις και διογκωμένο κοιλιακό τοίχωμα. Περιστασιακά έχει παρατηρηθεί αποχρωματισμένο και πρασινωπό ήπαρ με εμφανή σημάδια λιπώδους εκφύλισης. Στα σπλάχνα των περισσότερων μολυσμένων ψαριών έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ποσότητες λίπους . Πρώιμοι τροφοζωίτες του παρασίτου Myxobolus sp. παρατηρούνται στο νεφρικό παρέγχυμα, ενώ ελεύθεροι σπόροι είναι περικεχαρακωμένοι στα μελανομακροφάγα κέντρα. Ουρολιθίαση και ασβέστωση παρατηρείται στον ενδιάμεσο συνδετικό ιστό σε τελικά στάδια ανάπτυξης του παρασίτου. Η θεραπεία των μυξοσποριδίων είναι δύσκολη. Πρωταρχικό ρόλο για την εφαρμογή οποιασδήποτε προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής έχει η σωστή και έγκαιρη εκτίμηση της κατάστασης των ψαριών και της σημαντικότητας του παρασίτου, το οποίο θα πρέπει να διαγνωσθεί έγκαιρα. Η fumagillin και ο συνδυασμός Salinomycin & Amprolium είναι αποτελεσματικά φάρμακα κατά των περισσοτέρων Μυξοσποριδίων, όμως, η θεραπεία του M. leei παραμένει μέχρι σήμερα αναποτελεσματική. (EL)
Following the rapid development offish farming, an outbreak of pathological problems appeared, mainly of parasitic origin. These have an effect on fish growth(especially at cagegrowing stage), where periodically may cause mortality up to 80%, which has a serious economic impact on fish farming. Myxosporida have been implicated in outbreaks in both marine and freswhwater fish. The parasite M. leei causes serious disease affecting young sharp snout sea bream (Diplodus puntazzo C) and sea bream (Spams aurata L). Recendy, the life cycle of this parasite has been elucidated in sea bream as direct with fish to fish transmission, whereas there is no information on other marine Myxosporida species. In freshwater fish the life cycle of Myxosporida is indirect involving Tubifex spp. worms as intermediate hosts. In mixed infections of Ceratomyxa diplodae and M. leei mortality can be high. High fat diets is a well known predisposing factor. Myxobolus sp. is another myxosporean that affects farmed fish. Mature spores are found in cysts in the interstitial renal tissue in high prevalence and intensity in D. puntazzo during summer months. Sphaerospora dicentrarchi parasitises all the internal organs of sea bass (Dicentrarchus labrax L) with predilection in the gall bladder and in the muscular layers of intestine, where it can reach 100% and 70.5% of prevalence in wild and cultured fish, respectively, during summer months. Sphaerospora testicularis parasitises in the gonads of sea bass without inflammatory reaction, however, when intensity is high, it can cause total destruction of the organ. Polysporoplasma sparishas been reported in glomeruli of cultured sea bream in Spain, Andriatic Sea and fish farms all over Greece with high prevalence during summer. Ceratomyxa spp have also been found in various marine fish with no serious effect on fish hosts. Kudoa spp. have also been reported from many cultured and wild fish; these parasites affect the muscles and have an economic impact on processed fish products. Fish infected with Myxosporida spp are often emaciated, the gall bladder and abdomen are extended; the liver can be discolored showing fat degeneration; this may be obvious in most internal organs. Early trophozoites of Myxobolus sp. can be found in the renal parenchyma or encysted in melanomacrophage centres. Nephrocalcinosis is also found in later stages of trophozoite or cyst development. The treatment of Myxosporida spp is difficult. It is important to detect and diagnose early the disease and to assess the severity of the parasitoses. Fumagillin and the combination of Salinomycin & Amprolium are effective against most of these parasites except M. leei for which no effective treatment is still available. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Polysporoplasma spans (EL)
Μεσογειακά είδη (EL)
Μυξοσπορίδια παράσιτα (EL)
Sphaerospora sp (EL)
Myxidium leei (EL)
Myxobolus sp (EL)
Polysporoplasma sparis (EN)
Sphaerospora sp (EN)
Mediterranean fish (EN)
Myxosporida spp (EN)
Myxidium leei (EN)
Myxobolus sp (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

English

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 4 (2004); 342-352 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 4 (2004); 342-352 (EN)

Copyright (c) 2017 E. GOLOMAZOU, E. KARAGOUNI, F. ATHANASSOPOULOU (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)