Κριτική επισκόπηση των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στη διατροφή των ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτική επισκόπηση των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στη διατροφή των ζώων (EL)
The applications of biotechnology in animal feeding: A critical overview (EN)

ZOIOPOULOS (Π. ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ), P.

Στο άρθρο αυτό σχολιάζονται οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας σχετικά με τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας ή τη δημιουργία νεοφανών ζωοτροφών, καθώς και την παραγωγή διαφόρων προσθετικών ουσιών των ζωοτροφών. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες ζωοτροφών έχει επιχειρηθεί η με βιοτεχνολογικά μέσα αναβάθμιση της ποιότητας τους, όπως στην περίπτωση της αποδόμησης των λιγνοκυτταρινών ή του εμπλουτισμού τους σε πρωτείνη. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην περίπτωση των βιοπρωτεϊνών, καθώς και στην παραγωγή ζωοτροφών από διαγονιδιακά φυτά, κυρίως ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα. Επίσης, γίνεται αναφορά στα αμινοξέα ως προϊόντων βιομηχανικής ζύμωσης. Επιπλέον, σχολιάζεται η περίπτωση της βιοτεχνολογικής παραγωγής διαφόρων προσθετικών ουσιών των ζωοτροφών, όπως ένζυμα,αντιβιοτικά, προβιοτικά, καθώς και μέσα που συμπιέζουν τη μεθανιογένεση στους προστομάχους των μηρυκαστικών, αλλά και παράγοντες ενσίρωσης των ζωοτροφών, όπως ενοφθαλμίσματα και ένζυμα. Κατά περίπτωση γίνεται αναφορά στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων της βιοτεχνολογίας στη θρέψη των αγροτικών ζώων. Τέλος, και λόγω της ανάγκης χορήγησης αδείας για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, γίνεται αναφορά στις διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν την εμπορία τους. Το άρθρο καταλήγει σε συμπεράσματα για το μέλλον του τομέα των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στη διατροφή των ζώων. (EL)
An effort is made in this article to present the applications of biotechnology as regards the improvement of nutritive value and the development of novel feeds as well as the production of various types of feed additives. With respect to raw materials, quality upgrading by bio technological means has been attempted through lignocellulose breakdown or protein enrichment. In addition, reference is made to bioproteins and feeds derived from transgenic plants, particularly those resistant to herbicides. In turn, reference is made to aminoacids as products of industrial fermentation. Furthermore, various feed additives, products of biotechnology, such as enzymes, antibiotics, probiotics, but also means for depression of methanogenesis in the forestomachs of ruminants, as well as silage agents, like inoculants and enzymes, are commented upon. In certain cases, reference is made to the issue of efficacy of biotechnology products when used in animal nutrition and the subject of feed safety. Finally, because of the need for licensing these products in order to be circulated, reference is made to the provisions of Community legislation governing the marketing of feeds. The article concludes with some thoughts on the future of the sector of application of biotechnology in the case of animal nutrition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρώτες ύλες (EL)
ασφάλεια ζωοτροφών (EL)
προσθετικά (EL)
βιοτεχνολογία (EL)
Θρέψη των ζώων (EL)
biotechnology (EN)
additives (EN)
animal nutrition (EN)
raw materials (EN)
feed safety (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 156-164 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 156-164 (EN)

Copyright (c) 2017 P. ZOIOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.