Αποτροπή του κίνδυνου διασποράς εγκεφαλικών τεμαχιδίων στο αίμα και το σφάγιο κατά την αναισθητοποίηση των βοοειδών: εναλλακτική μέθοδος αναισθητοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτροπή του κίνδυνου διασποράς εγκεφαλικών τεμαχιδίων στο αίμα και το σφάγιο κατά την αναισθητοποίηση των βοοειδών: εναλλακτική μέθοδος αναισθητοποίησης (EL)
Avoiding the risk of dissemination of brain particles into the blood and carcass during cattle stunning: alternative method of stunning (EN)

RAMANTANIS (Σ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ), S.

Κατά την τρέχουσα πρακτική αναισθητοποίησηςτων βοοειδών με το πιστόλι με διατρητική ράβδο, η είσοδος του εμβόλου στην κρανιακή κοιλότητα προκαλεί μαζική καταστροφή της εγκεφαλικής ουσίας. Μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς τεμαχιδίων της εγκεφαλικής ουσίας και πρόκληση μόλυνσης του αίματος, των πνευμόνων και της καρδιάς απότον παράγοντα της σπογγιόμορφης εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ). Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) συγκεντρώνει όλη σχεδόν τη μολυσματικότητα στα βοοειδή, τα οποία έχουν προσβληθεί από τη ΣΕΒ. Οι εγκεκριμένες ταχείες δοκιμές διάγνωσης μετά τη σφαγή δεν είναι ικανές να εξακριβώσουν ζώα μολυσμένα από ΣΕΒ κατά το αρχικό διάστημα της επώασης. Έτσι, είναι πιθανό όταν ένα ζώο αναισθητοποιηθεί με μία μέθοδο η οποία παράγει έμβολα να εμφανίσει έμβολα μολυσμένα από τον παράγοντα της ΣΕΒ, διεσπαρμένα μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας, στους πνεύμονες και την καρδιά, παρ' όλο το αρνητικό αποτέλεσμα της ταχείας δοκιμής διάγνωσης. Αυτός ο κίνδυνος της μόλυνσης έχει αποδειχθεί σε αρκετές επιστημονικές εργασίες. Η διαβάθμιση τωνμεθόδων αναισθητοποίησης κατά σειρά μειουμένου βαθμού κίνδυνουγια πρόκληση μόλυνσης είναι: 1. Συσκευή πεπιεσμένου αέρα που εγχέει αέρα. 2. Συσκευή πεπιεσμένου αέρα που δεν εγχέει αέρα.3. Συσκευή με διατρητική ράβδο και pithing. 4. Συσκευή με διατρητική ράβδο χωρίς pithing. Αμελητέος ή κανένας κίνδυνος μπορεί να αναμένεται από: Πλήγμα στο κρανίο (μη διατρητική μέθοδος) και την ηλεκτροθανάτωση (ηλεκτροπληξία). Προς το παρόν η ηλεκτροπληξία εφαρμόζεται στην πράξη σε ελάχιστα μόνο σφαγεία της ΕΕ. Από το καλοκαίρι του έτους 2001 λειτουργεί η πρώτη συσκευή ηλεκτροπληξίας στην ηπειρωτική Ευρώπη. Περιγράφονται δυο συστήματα ηλεκτροπληξίας, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Γερμανικής και Ηνωμένου Βασιλείου) περί προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή. Η αντικατάσταση της διατρητικής μεθόδου αναισθητοποίησης με την ηλεκτροπληξία, σε περιοχές όπου απαντάται η ΣΕΒ, αποτρέπει τον κίνδυνο της διασποράς των εγκεφαλικών τεμαχιδίων στο αίμα και το σφάγιο. (EL)
During stunning, the entrance of the bolt into the cranial cavity results in massive brain tissue damage. There is a risk of brain tissue particles being transferred via the blood flow in the minor blood circulation system. This can lead to a contamination of blood, lungs and heart with the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent. Tissues of CNS carry almost all of the infectivity in catde sub-clinically and clinically affected by the BSE. The approved rapid post mortem tests cannot identify BSE infected animals early in the incubation period. Thus, it is not inconceivable that an animal with a negative rapid test result could, if stunned by a method that produced emboli, still have BSE-infected emboli dispersed through the venous blood stream, the lungs and the heart. This danger of contamination has been proved in several scientific studies. The ranking order of stunning methods in terms of decreasing risk for causing contamination is: 1. Pneumatic stunner that injects air. 2. Pneumatic stunner that does not inject air. 3. Captive bolt stunner with pithing. 4. Captive bolt stunner without pithing. Negligible or absent risk can be expected from nonpenetrative stunner and cardiac arrest stunning. For the time being, very few slaughterhouses in the EU implement the electrocution. Since the summer 2001, the first cardiac arrest stunning equipment has been operational in the continental Europe. Two systems for electrical stunning of catde are presented, which are in accordance with the UK and German regulations on the animal protection at slaughter. The replacement of the penetrative stunning method with the cardiac arrest stunning, in regions where the BSE is present, would prevent the risk of dissemination of brain particles into the blood and carcass. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μέθοδοι αναισθητοποίησης και κίνδυνοι από τη ΣΕΒ (EL)
Διασπορά των εγκεφαλικών τεμαχιδίων (EL)
Ηλεκτροθανάτωση των βοοειδών. (EL)
Σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) (EL)
Dissemination of brain particles (EN)
Stunning methods and BSE risks (EN)
Irreversible electrical stunning. (EN)
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 230-235 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 230-235 (EN)

Copyright (c) 2017 S. RAMANTANIS (Σ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.