Φαρμακοκινηχικη μελέτη της χλωραμφενικόλης (CAP) στην τσίπουρα (Sparus aurata) και in vitro δράση κατά σημαντικών για τα ψάρια παθογόνων βακτηρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦαρμακοκινηχικη μελέτη της χλωραμφενικόλης (CAP) στην τσίπουρα (Sparus aurata) και in vitro δράση κατά σημαντικών για τα ψάρια παθογόνων βακτηρίων (EL)
Pharmacokinetics of chloramphenicol (CAP) in gilthead sea bream (Sparus aurata) and its in vitro activities against important bacterial fish pathogens (EN)

ALEXIS (Μ. ΑΛΕΞΗΣ), M.
TYRPENOU (Α.Ε. ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.
NENGAS (Ι. ΝΕΓΚΑΣ), I.
YAGNISI (Μ. ΓΙΑΓΝΙΣΗ), M.
RIGOS (Γ. ΡΗΓΟΣ), G.

Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκαν οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της χλωραμφενικόλης (CAP) στην τσίπουρα {Sparus aurata) και η in vitro αποτελεσματικότητα της κατά των διαφόρων βακτηριακών ασθενειών. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση της CAP στη δόση των 10 mg/kg/ψάρι, ο χρόνος ημίσειας ζωής της κατανομής (t1/2α ) και ο χρόνος ημίσειας ζωής της απομάκρυνσης (t1/2β) βρέθηκαν ότι είναι 1.6 και 69h, αντίστοιχα. Η διάχυση της CAP στους ιστούς της τσιπούρας ήταν μέτρια εφόσον αμφότεροι, τόσο ο φαινομενικός όγκος κατανομής (Vd(ss)) όσο καιο φαινομενικός όγκος του κεντρικού διαμερίσματος (Vc), υπολογίσθηκαν σε 1,13 και 0,90 L/kg. Η ολική σωματική απομάκρυνση (CLT) της CAP ήταν βραδεία (0,022 L/kg/h). Οι τιμή MIC της CAP σε απεσταγμένο νερό με προσθήκη 2% NaCl κατά των Vibrioanguillarum ορότυπος lb, Photobacterium damsela subsp.piscicida, V. alginolyticus και Vßuvialis υπολογίσθηκε σε 4,78μg/mL, ενώ ήταν 0,60 μg/mL για το V damsela. Η προσθήκη στο υπόστρωμα 10 mM Ca2+ και 55 mM Mg2+ έδωσε τιμές MIC 19,13μg/mL για το V alginolyticus και το V tluvialis, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποιο αποτέλεσμα με το V. anguillarum P. damsela subsp.Piscicida και το V. damsela. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η CAP παρουσιάζει μια ικανοποιητική εικόνα κινητικής και ότι απομακρύνεται γρήγορα από τη σάρκα της τσιπούρας, ενώ οι υψηλές τιμές MIC δείχνουν μια πιθανή αναποτελεσματικότητα ενάντια σημαντικών παθογόνων βακτηρίων στα ψάρια της Μεσογείου. (EL)
The pharmacokinetics of chloramphenicol (CAP) in gilthead sea bream (Sparus aurata), a warm water farmed fish species and its in vitro efficacy against important bacterial diseases of Mediterranean mariculture were investigated in this study. After an intravascular injection (10 mg/kg/fish), the distribution half-life (tl/2a) and the elimination half-life (tl/2ß) of CAP were calculated to be 1.6 and 69 h, respectively. Tissue penetration of CAP was found to be moderate since both the apparent volume of distribution of the drug at steady-state (V<i(ss)) and the apparent volume of the central compartment (Vc) were calculated to be 1.13 and 0.90 L/kg. The total clearance (CLp) of the drug was slow (0.022 L/kg/h). The minimum inhibitory concentration (MIC) values of CAP in distilled water supplemented with 2% NaCl against Vibrio anguillarum serotype lb, Photobacterium damsela subsp. piscicida, V alginolyticus and V ßuvialis were determined to be 4.78 pg/mL, while it was 0.60 pg/mL for V. damsela. The addition of 10 mM Ca2+ and 55 mM Mg2+ in the medium revealed MIC values of 19.13 pg/mL for V alginolyticus and V ßuvialis, whereas showed no effect for V anguillarum P. damsela subsp. Piscicida and V damsela. The results indicate that CAP displayed a satisfactory kinetic profile and it is eliminated fast from gilthead sea bream muscle; however, its high MIC values stress show a possible inefficacy against important bacterial pathogens of Mediterranean mariculture. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χλωραμφενικόλη (EL)
MIC (EL)
Τσίπουρα (EL)
Φαρμακοκινητική (EL)
MIC (EN)
chloramphenicol (EN)
Pharmacokinetics (EN)
seabream (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 311-320 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 311-320 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. TYRPENOU (Α.Ε. ΤΥΡΠΕΝΟΥ), G. RIGOS (Γ. ΡΗΓΟΣ), M. YAGNISI (Μ. ΓΙΑΓΝΙΣΗ), I. NENGAS (Ι. ΝΕΓΚΑΣ), M. ALEXIS (Μ. ΑΛΕΞΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.