Η επίδραση της μεταφοράς στην ποιότητα του χοιρείου κρέατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της μεταφοράς στην ποιότητα του χοιρείου κρέατος (EL)
The influence of transport on pig meat quality (EN)

RAMANTANIS (ΣΠ. Β. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ), SP. V.

Κατά χη μεταφορά των χοίρων στο σφαγείο αρκετοί παράγοντες καταπόνησης (stress factors) επιδρούν ισχυρώς στα ζώα. Η προετοιμασία των χοίρων (πρώιμη μεταχείριση, έμμεσα συστήματα μεταφοράς, χρονική διάρκεια νηστείας), οι συνθήκες μεταφοράς (η φόρτωση των χοίρων στο όχημα, ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η πυκνότητα φόρτωσης, η διάρκεια και η απόσταση μεταφοράς, η εκφόρτωση των ζώων), η διάρκεια παραμονής των χοίρων στο χώρο ανάπαυσης του σφαγείου αποτελούν κρίσιμα σημεία κατά την antemortem περίοδο. Αν και ο γονότυπος του χοίρου (μεταλλαγμένο γονίδιοαλοθάνης) αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος, η άριστη προ της σφαγής μεταχείριση των ζώων που φέρουν τη μετάλλαξη, ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσματη σημαντική βελτίωση της ποιότητας. Συζητούνται μέτρα προς ελάττωση της καταπόνησης (stress) κατά τη μεταφορά των χοίρων στο σφαγείο. Η απουσία του μεταλλαγμένου γονιδίου της αλοθάνης, η χρονική διάρκεια της νηστείας (12 έως 18 ώρες), οι κατάλληλες συνθήκες φόρτωσης στο όχημα μεταφοράς μικρών ομάδων ζώων, ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος μεταφοράς, η άριστη πυκνότητα φόρτωσης (200 έως 235 KgrZ.B./m2 ή 0,425 έως 0,5m2/100 Kgr Z.B.), η προσεκτική οδήγηση του μεταφορικού μέσου, η άμεση εκφόρτωση και το επαρκές χρονικόδιάστημα ανάπαυσης των ζώων πριν από τη σφαγή (2 έως 4 ώρες) είναι μέτρα ιδιαίτερης σημασίας. Η πιστοποίηση των ποιοτικών αποκλίσεων (PSE-, DFD-κρέας) στη χώρα μας αποτελεί ισχυρό κίνητρο εφαρμογής των προτεινομένων μέτρων προς ελάττωση του ante mortem stress. Όλα τα ανωτέρω μέτρα είναι συνδεδεμένα με έξοδα προσωπικού και υλικού, απαιτούν περισσότερο χρόνο από τα εμπλεκόμενα μέρη και έχουν ως συνέπεια την αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Αλλά μία καλή διαχείριση της μεταφοράς μπορεί να αποφύγει τους θανάτους, να μειώσει τις απώλειες βάρους, να περιορίσει τις κακώσεις του σφαγίου και τις ποιοτικές αποκλίσεις του κρέατος. Το αυξημένο κόστος της μεταφοράς ισορροπείται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την καλύτερη ποιότητα του παραγομένου κρέατος. Εξ αυτών προκύπτει ότι η καλή ευζωία των σφαγίων ζώων και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση της μεταφοράς δεν είναι ασυμβίβαστες καταστάσεις. (EL)
During the transport of slaughter pigs several typical forms of stress have a strong influence on the animals. Preparation of animals (early handling, indirect transfer systems, fasting period), transport (driving and loading of pigs to the vehicle, vehicle design, weather condition, loading density, driving style, transport time and distance, unloading of pigs), driving and lairage time of the pigs at the slaughterhouse are critical points within the pre-slaughter period. Although halothane status is the most important factor influencing pork quality, optimum-handling procedures pre-slaughter may make significant improvements to pork quality in those pigs carrying the halothane gene. Stress-reduced measures during the pre-slaughter handling of the animals are discussed. The elimination of the Hal gene, the duration of the fasting period (12-18 h), the careful driving and loading of animals in small groups, the vehicle design, the optimal loading density (200-235 Kgr pig/m2or 0,425-0,5m2/l00 Kgr pig), the considerate driving style, the fast unloading of the animals, and the adequate resting period before slaughter (2-4 h) are measures of outmost importance. The occurrence of the déviances in meat quality (PSE-, DFD-meat) in our country calls for the implementation of the abovementioned measures. All these measures require a lot of material, staff and time and can therefore increase transport costs. Good transport management on the other hand can avoid total losses and minimizes losses in carcass weight, damages of the carcass as well as the déviances in meat quality. It is therefore clear that animal welfare and operational efficacy are not necessarily irreconcilable. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευζωία των ζώων (EL)
Μεταφορά σφαγίων χοίρων (EL)
Ποιότητα κρέατος (EL)
Μέτρα προς ελάττωση του stress (EL)
Transport of slaughter pigs (EN)
Animal welfare (EN)
Meat quality (EN)
Stress-reduced measures (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 335-346 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 335-346 (EN)

Copyright (c) 2017 SP. V. RAMANTANIS (ΣΠ. Β. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.