Χλαμυδιακη αποβολή του προβάτου και της αίγας. Ι. Νεότερα δεδομένα για την αιτιολογία, την παθογένεια, τους μηχανισμούς ανοσίας και την επιζωοτιολογία της νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧλαμυδιακη αποβολή του προβάτου και της αίγας. Ι. Νεότερα δεδομένα για την αιτιολογία, την παθογένεια, τους μηχανισμούς ανοσίας και την επιζωοτιολογία της νόσου (EL)
Chlamydial abortion of ewes and goats. I. Current aspects on etiology, pathogenesis, immune mechanisms and epizootiology of disease (EN)

SIARKOU (Β. ΣΙΑΡΚΟΥ), V.

Η χλαμυδιακη αποβολή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες λοιμώδους αποβολής στα πρόβατα και τις αίγες και προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στις περισσότερες κτηνοτροφικές χώρες, όπως και στην Ελλάδα. Στην ανασκόπηση αυτή παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τον αιτιολογικό παράγοντα, την παθογένεια, την ανοσολογική απάντηση και την επιζωοτιολογία της νόσου. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν γίνει στην ταξινόμηση των χλαμυδιών, κρίθηκε απαραίτητη η αναφορά στις νέες οικογένειες, τα νέα γένη και τα νέα είδη της τάξης Chlamydiales, με έμφαση στο νέο είδος Chlamydophila abortus, που αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα της χλαμυδιακής αποβολής. Αναφέρονται τα πρόσφατα πειραματικά δεδομένα που αφορούν τα σημεία εισόδου του μικροοργανισμού, την εξάπλωση του και την εγκατάσταση του στον πλακούντα. Επίσης αναφέρονται σύγχρονες απόψεις πάνω στη χυμική και κυτταρική ανοσολογική απάντηση, το ρόλο της ιντερφερόνης-γ στη διατήρηση της λοίμωξης σε λανθάνουσα κατάσταση και το ρόλο των Τ-λεμφοκυττάρων στην προστασία. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που μπορεί να παίξουν τα αρσενικά ξώα στη μετάδοση της νόσου και το ρόλο των άλλων χλαμυδιακών ειδών στην πρόκληση αποβολής. (EL)
Chlamydial abortion constitutes one of the major causes of infectious abortion in sheep and goats. The disease leads to considerable losses in most sheep and goat-rearing countries, as well as, in Greece. In this paper, a review of the causative agent, pathogenesis, host immune response and epizootiology is presented. After recent changes, that have occured in the taxonomy of chlamydiae, it is necessary to refer to new families, new genera and new species within the order Chlamydiales, with emphasis on new species of Chlamydophila abortus, the causal agent of chlamydial abortion. This study reviews the recent experimental data which indicate the sites of entry of the organism, the way of its dissemination and establishment to the placenta. It also reviews current research on the humoral and cell-mediated immune responses, the role of the IFN-γ in latent infection and this of Tcells in the protective immune response. Finally, particular reference is given on the role of the male in the disease transmission and the role of inter-species contamination in chlamydial abortion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατα (EL)
ταξινόμηση (EL)
χλαμυδιακη αποβολή (EL)
χλαμύδια (EL)
παθογένεια (EL)
ανοσία (EL)
μετάδοση (EL)
αίγες (EL)
Ewes (EN)
pathogenesis (EN)
Chlamydia (EN)
goats (EN)
classification (EN)
chlamydial abortion (EN)
immunity transmission (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 9-23 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 9-23 (EN)

Copyright (c) 2018 V SIARKOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.