Δυναμική του πληθυσμού σε μελίσσια εγκατεστημένα οε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική του πληθυσμού σε μελίσσια εγκατεστημένα οε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση (EL)
Population dynamics of bee colonies located in airborne contaminated regions (EN)

POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
LIAKOS (Β. ΛΙΑΚΟΣ), V.

Ερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικήςρύπανσης και ιδιαίτερα του μολύβδου (Pb) στη ζωή των μελισσιών.Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στη δυναμική τουπληθυσμού, την έκταση του γόνου και στις προμήθειες, μεταξύ μελισσιώνπου ήταν εγκατεστημένα στο κέντρο αστικής περιοχής μεαυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και σε αγροτική περιοχή με μικρήκατά τεκμήριο ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι τιμές των αέριωνρύπων στο κέντρο της πόλης ήταν υψηλές, αλλά χαμηλότερες απότα ανώτατα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμέςμολύβδου που μετρήθηκαν στους ιστούς των μελισσών, στο μέλικαι τη γύρη, διέφεραν σημαντικά μεταξύ των μελισσιών των διαφορετικώνομάδων και ήταν ευθέως ανάλογες της ατμοσφαιρικήςρύπανσης. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης, στη συγκέντρωσητου μολύβδου στους ιστούς των μελισσών μεταξύ τωνσυλλεκτριών των οικιακών μελισσών και του γόνου του ίδιου μελισσιου. Στην αστική περιοχή η περιεκτικότητα των ιστών των μελισσώνσε μόλυβδο ήταν στις προνυμφες 6ης ημέρας 4,05 mg/IKgστις νεοεκκολαπτόμενες μέλισσες 5,9 στις παραμάνες 8,8 και στιςμέλισσες του μελιτοθαλάμου 6,8. Σε μελίσσια μάρτυρες που ήταν εγκατεστημένασε αγροτική περιοχή με περιορισμένη ατμοσφαιρικήρύπανση ήταν στις προνυμφες 6ης ημέρας 1 ppm, στις νεοεκκολαπτόμενεςμέλισσες 1,9, στις παραμάνες 1,9 και στις μέλισσες τουμελιτοθαλάμου 0,7. (EL)
Effects of airborne contaminating (polluting) agents particularly Pb, on the population dynamics and brood rearing of bee colonies, were investigated. No significant differences were noted in the population dynamics and foraging habits of bees, between bee colonies located in urban areas with high levels of environmental pollutants and those situated in rural unburdened areas. Aerial pollutants at the City center hade high values, but they were lower than the upper accepted limits of the European Union. The lead (Pb) content of bee tissues, honey and pollen were found to be proportional to the location of the bee colonies, with significantly higher values recorded in urban areas. The same significant differences were noted in the Pb tissue content among foragers, domesticated bees, and larvae within the same colony. In urban areas the Pb tissue content was 4,05 ppm in 6-day old larvae, 5,90 in newly emerged bees, 8,80 in nurse bees and 6,80 in worker bees. On the contrary, the comparing values in rural areas were 1 ppm in 6- day old larvae, 1,90 in newly emerged bees, 1,90 in nurse bees and 0,70 in worker bees. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δυναμική πληθυσμού. (EL)
Μόλυβδος (Pb) (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση (EL)
Μέλισσες (EL)
Honey bees (EN)
Environmental pollution (EN)
Lead (Pb) (EN)
Population dynamics. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 219-227 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 219-227 (EN)

Copyright (c) 2018 V LIAKOS, Z POLIZOPOULOU, N ROUBIES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.