Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας στα κουνέλια με χορήγηση PMSG και hCG

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας στα κουνέλια με χορήγηση PMSG και hCG (EL)
Induction of multiple ovulation in rabbits using PMSG and hCG (EN)

TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ), Th.
SARATSI (Α. ΣΑΡΑΤΣΗ), A.
VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
ANASTASIADIS (Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ), A.
BESENFELDER, U.
BREM, G.

Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής μιας απλοποιημένης μεθόδου πρόκλησης πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας (ΠΩ) και συλλογής ωαρίων - ζυγωχών - εμβρύων (Ω-Ζ-Ε) κουνελιών και έγινε συσχέτιση χου αριθμού και της ποιότητάς τους με το χρώμα του βλεννογόνου χου αιδοίου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 35 θηλυκά κουνέλια φυλής New Zealand και 5 αρσενικά φυλής California. Η πρόκληση Π Ω έγινε με μία ενδομυϊκή έγχυση 20 IU PMSG /Kg Σ Β. Η Τεχνηχή Σπερματέγχυση (ΤΣ) πραγματοποιήθηκε 3 ημέρες αργότερα ταυτόχρονα με μία ενδοφλέβια έγχυση 120 IU hCG/ζώο. Τα θηλυκά κουνέλια θανατώθηκαν 19h μετά την ΤΣ και τα Ω-Ζ-Ε συλλέχθηκαν με έκπλυση των ωαγωγών. Το 54,29 % των θηλυκών κουνελιών εκδήλωσαν Π Ω (ομάδα Α), χο 40,00 % δεν είχαν την αναμενόμενη (< 10 ωχρά σωμάτια) αντίδραση (ομάδα Β) και το 5,71 % δεν είχαν καμία αντίδραση (ομάδα Γ). Ο μέσος αριθμός των Ω-Ζ-Ε που συλλέχθηκαν από τα θηλυκά κουνέλια της ομάδας Α ήταν 18,53 ± 10,77 και από εκείνα της ομάδας Β ήταν 6,69 ± 5,49 (Ρ<0,05). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε διαφορά ανάλογα με το χρώμα του βλεννογόνου του αιδοίου μεταξυ των ζώων κάθε ομάδας. Δεν παρατηρήθηκε σχέση μεταξυ του χρώματος του βλεννογόνου των χειλέων του αιδοίου και του ποσοστού των ζώων που εκδήλωσαν ΠΩ και εκείνων που δεν είχαν την αναμενόμενη αντίδραση. Στα κουνέλια της ομάδας Α, το μεγαλύτερο ποσοστό (Ρ<0,05) Ω-Ζ-Ε συλλέχθηκε από αυτά με κόκκινο χρώμα του βλεννογόνου των χειλέων του αιδοίου (96,20%) και το μικρότερο από εκείνα με ιώδες (66,08%). Ωσχόσο, τα ποσοστά των κατάλληλων για περαιτέρω χειρισμούς ζυγωτών - εμβρύων (Ζ-Ε) δε διέφεραν με βάση το χρώμα του αιδοίου και κυμάνθηκαν από 65,71% έως 72,67%. Στα κουνέλια της ομάδας Β, τα ποσοστά των Ω-Ζ-Ε δε διέφεραν με βάση το χρώμα του βλεννογόνου του αιδοίου και κυμάνθηκαν από 84,00 % - 96,43 % ' διέφεραν όμως σημαντικά (Ρ<0,05) τα ποσοστά των κατάλληλων Ζ-Ε, τα οποία κυμάνθηκαν από 33,30 % στα κουνέλια με ροδαλό χρώμα αιδοίου μέχρι 84,38 % σε εκείνα με ιώδες. Συμπεραίνεται όχι η μέθοδος αυτή έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και επιπλέον είναι δυνατή η επιλογή των ζώων δοτών με βάση το χρώμα του βλεννογόνου του αιδοίου. (EL)
In the present study, the feasibility of the effective use of a simplified method for multiple ovulation and for the collection of oocytes-zygotes-embryos (O-Z-E) was investigated. The relationship between the number and quality of O-Z-E and the color of the mucosa of the vulva was also studied. Thirty five New Zealand does and 5 California bucks were used. Does were given one dose of 20 IU/Kg BW of PMSG i.m. Artificial insemination (AI) and administration of a dose of 120 IU/animal of hCG i.v. were carried out 3 days later. Does were sacrificed 19h after AI and the O-Z-E were collected by flushing of the oviducts. 54,24% of the does presented multiple ovulation (Group A), 40,00% did not present the expected (< 10 corpora lutea) reaction (group B) and 5,71% presented no reaction at all to hormone administration. The mean values of O-Z-E collected was 18,53±10,77 in group A and 6,69±5,49 in group Β (P<0,05). However, the mean values of O-Z-E in each group were similar in does presenting different color of the mucosa of the vulva. The color of the mucosa of the vulva was not related to multiple ovulation rates in both groups. In group A, the highest (P<0,05) percentage of O-Z-E was collected from does presenting red color of the mucosa of the vulva (96,20%) and the lowest from does presenting purple color (66,08%). However, the color of the mucosa of the vulva did not affect the percentage of zygotes-embryos (Z-E) that were appropriate for use and ranged from 65,71 to 72,67%. In group B, the color of the mucosa of the vulva did not affect the percentage of O-Z-E, that ranged from 84,00 to 96,43%. However, the percentage of Z-E that were appropriate for further use (a Z-E) was significantly different (P<0,05) and ranged from 33,30% in does presenting rosy color to 84,38% in does presenting purple color of of the mucosa of the vulva. We conclude that, the results of this method are satisfactory and the color of the mucosa of the vulva may be used as a factor in the selection of donors. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κουνέλια (EL)
PMSG (EL)
πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία (EL)
Rabbits (EN)
PMSG (EN)
multiple ovulation (EN)
does (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 228-236 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 228-236 (EN)

Copyright (c) 2018 A SARATSI, Th. TSILIGIANNI, U BESENFELDER, A ANASTASIADIS, E VAINAS, G BREM (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.