Επιδημιολογική διερεύνηση των μυκοπλασμάτων Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae και Mycoplasma meleagridis οε εκτροφές πουλερικών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδημιολογική διερεύνηση των μυκοπλασμάτων Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae και Mycoplasma meleagridis οε εκτροφές πουλερικών στην Ελλάδα (EL)
Epidemiological investigation o„f Mycoplasmas, M. gallisepticum, M. synoviae and M. meleagridis i poultry flocks in Greece. (EN)

PAPANIKOLAOU (I.N. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), J. N.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματατης επιδημιολογικής διερεύνησης για την ανίχνευση αντισωμάτωνέναντι των Mycoplasmagallisepticum (Mg), Mycoplasmasynoviae (Ms) και Mycoplasmameleagrides (Mm) σε εκτροφές πουλερικώνσε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό κατάτα έτη 1997-2000 εξετάσθηκαν 1449 δείγματα ορών, από τα οποίαοι 1296 προέρχονταν από 72 εκτροφές ορνίθων (27 κρεοπαραγωγής, 19 αβγοπαραγωγής, 22 αναπαραγωγής και 4 εκτροφέςοικόσιτων), τα 75 από 4 εκτροφές ινδορνίθων, 58 από 3 εκτροφέςπερδίκων και 20 από 1 εκτροφή στρουθοκαμήλων. Η μέθοδος διάγνωσηςπου χρησιμοποιήθηκε ήταν η ταχεία οροσυγκόλληση σεπλάκα (RSA test) σε συνδυασμό με τη μέθοδο αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (HI-test). Η συχνότητα του Ms για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, τις όρνιθες αβγοπαραγωγής και αναπαραγωγής ήτανπάνω από 3 1% των εξετασθέντων σμηνών, ενώ η συχνότητα τουMg στα παραπάνω σμήνη ανερχόταν από 17-25%. Στις εκτροφέςτων οικόσιτων η συχνότητα του Ms ήταν 7 5% και του Mg 50%.Στις εκτροφές των ινδορνίθων και περδίκων, η συχνότητα του Msήταν 50% και 66% αντίστοιχα, ενώ οι θετικές στο Mg εκτροφές ανέρχοντανσε 25-33%. Οι εκτροφές των ινδορνίθων ήταν αρνητικέςσε αντισώματα έναντι του Mm. Η εκτροφή των στρουθοκαμήλωνβρέθηκε επίσης αρνητική σε αντισώματα έναντι του Mg καιMs. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας αποδεικνύουν ότι η συχνότητατων μυκοπλασμάτων, ιδιαίτερα του Ms είναι υψηλή στηνΕλλάδα. Συμπερασματικά για την εκρίζωση της μυκοπλάσμωσηςείναι επιτακτική η ανάγκη, οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και η πολιτείανα εφαρμόσουν με σχολαστικότητα τα μέτρα ελέγχου της νόσουπου αναφέρονται στην 90/539/EEC οδηγία, τα οποία θα βοηθήσουνστην εξυγίανση των εκτροφών των πουλερικών. (EL)
The results of an investigation for the detection of abs to Mg, Ms and Mm in poultry farms in different regions in Greece are presented. For this purpose during the years of 1997-2000,1449 serum samples were examined, from which 1296 were originated from 72 chicken flocks (27 broiler; 19 layer, 22 breeder and 4 back-yard poultry), 75 from 4 turkey flocks, 58 from 3 flocks of partriges and 20 from 1 ostrich flock. The method used was the R.S.A. test (as a screening test) in combination with HI test. The incidence of Ms for broilers, layers and breeders was over 3 1% of the examined flocks, while the Mg in all the commercial chicken flocks was 17-25%. In back - yard poultry the incidence of Ms was 75% and to Mg 50%. In turkeys and partriges the incidence of Ms was 50% and 66% of the flocks respectively, while the positive flocks for Mg was 25-33%. The turkeys were negative for abs to Mm. The ostrich flock was also negative for abs to Mg and Ms. The results of our investigation indicate that the incidence of mycoplasmas in poultry, especially to Ms, is high in Greece. As a conclusion for the eradication of mycoplasmosis, it is necessary for the poultry industry and for the country, to follow the instruction included in 90/539/EEC directive and to take strickt hygienic measures in order to eliminate the microorganisms from the poultry flocks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Mm (EL)
πουλερικά (EL)
Ms (EL)
Μυκοπλάσμωση (EL)
Mg (EL)
Mm (EN)
Mycoplasmosis (EN)
Poultry (EN)
Ms (EN)
Mg (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 297-303 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 297-303 (EN)

Copyright (c) 2018 JN PAPANIKOLAOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.