Ανχιβιοαντοχή των στελεχών του Staphylococcus intermedins που απομονώθηκαν από 53 σκύλους με πυώδη δερματίτιδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνχιβιοαντοχή των στελεχών του Staphylococcus intermedins που απομονώθηκαν από 53 σκύλους με πυώδη δερματίτιδα (EL)
Antibiotic resistance of Staphylococcus intermedius strains isolated from 53 natural cases of canine pyoderma (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
HELIADIS (Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ), N.
SARIDOMICHELAKIS (Μ. Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.
LEONTIDES (Λ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ), L.

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 53σκύλοι με επιπολης (η=17) ή εν χω βάθει (η=36) βακχηριδιακή δερματίτιδα,η διάγνωση της οποίας στηρίχθηκε στη μορφολογία τωνμακροσκοπικών αλλοιώσεων και επιβεβαιώθηκε με την κυτταρολογικήεξέταση. Σε κανένα από τα ζώα αυτά δεν είχαν χορηγηθεί αντιβιοτικάστη διάρκεια του τελευταίου πριν από τη δειγματοληψίαμήνα. Από το πυώδες εξίδρωμα των δερματικών αλλοιώσεων, αρχικάγινόταν καλλιέργεια σε αιματουχο άγαρ για την απομόνωση τουσταφυλόκοκκου και στη συνέχεια η εξέταση των βιοχημικών ιδιοτήτωνγια την ταυτοποίηση του είδους, και ο έλεγχος της ευαισθησίαςτων στελεχών απέναντι σε 12 διαφορετικά αντιβιοτικά. Και απότους 53 σκύλους απομονώθηκε ο S. intermedius, η ανθεκτικότητατου οποίου ήταν 0% για την αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξυ,11,3% για την οξακιλλίνη, 7,5% για την κεφαλεξίνη, 5,7% για τηνενροφλοξασίνη, 32,1% για την ερυθρομυκίνη, 11,3% για την τυλοζίνη, 20,8% για τη λινκομυκίνη, 18,9% για την κλινδαμυκίνη,32,1% για τη δοξυκυκλίνη, 5,7% για την αμικασίνη, 7,5% για τηχλωραμφενικόλη και 92,5% για το συνδυασμό τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης. Μεταξύ της ανθεκτικότητας του S. Intermediusστα παραπάνω αντιβιοτικά και της ηλικίας, της φυλής, τουφύλου και των συνθηκών διαβίωσης των σκύλων, του βάθους τηςλοίμωξης (επιπολής ή εν τω βάθει), της ύπαρξης ή όχι υποκείμενωναιτίων και της τυχόν συστηματικής αντιβιοθεραπείας στη διάρκειατου τελευταίου χρόνου, δε διαπιστώθηκε κανένας συσχετισμός. (EL)
Samples for bacterial cultures on blood agar were obtained from the skin lesions of 53 dogs demonstrating the typical clinical and cytological features of superficial (n=17) or deep (n=36) pyoderma. None of them had received any kind of antimicrobial therapy within the previous month. The Staphylococcus looking colonies were recultured on blood and Chapman agar for staphylococcal species identification and biotyping. All 53 coagulasepositive staphylococcal isolates were eventually identified as S. intermedius. The susceptibility for each of these isolates was tested against 12 different antibiotics with the disc diffusion method. Resistance rates were found to be 0% for amoxicillin/clavulanate, 11.3% for oxacillin, 7.5% for cefalexin, 5.7% for enrofloxacin, 32.1% for erythromycin, 11.3% for tylosin, 20.8% for lincomycin, 18.9% for clindamycin, 32.1% for doxycycline, 5.7% for amicacin, 7.5% for chloramphenicol and 92.5% for trimethoprim/sulfamethoxazole. No correlation between the resistance pattern and either the age, breed, sex, and the animals' lifestyle, or the depth of skin infection, the presence or not of underlying diseases and any past treatment with antibiotics was identified. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Staphylococcus intermedius (EL)
αντιβιοαντοχή (EL)
βακτηριδιακή δερματίτιδα (EL)
σκύλος (EL)
Staphylococcus intermedius (EN)
antibiotic resistance (EN)
dog (EN)
pyoderma (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 325-334 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 325-334 (EN)

Copyright (c) 2018 MN SARIDOMICHELAKIS, AF KOUTINAS, N HELIADIS, I GEORGOPOULOU, L LEONTIDES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.