Συγκριτική φαρμακοκινητική και βιοδιαθεσιμότητα δύο σκευασμάτων τυλοσίνης σε κοτόπουλα μετά την από του στόματος χορήγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική φαρμακοκινητική και βιοδιαθεσιμότητα δύο σκευασμάτων τυλοσίνης σε κοτόπουλα μετά την από του στόματος χορήγηση (EL)
Comparative pharmacokinetics and bioavailability of two tylosin formulations in chickens after oral administration (EN)

GEHRING, RONETTE
ABU-BASHA, EHAB A
AL-SHUNNAQ, AHMAD F.

Η φαρμακοκινητική και βιοδιαθεσιμότητα δύο σκευασμάτων τυλοσίνης χορηγούμενων από το στόμα πραγματοποιήθηκε σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής με την μέθοδο απλής δόσης, τυχαιοποιημένου και παράλληλου σχεδιασμού. Τα δύο σκευάσματα της τυλοσίνης (Tylosina® και Tylan®) χορηγήθηκαν από το στόμα σε δόση 25 mg/kg σ.β. μετά από νηστεία μιας βραδιάς (n=15 κοτόπουλα/ομάδα). Για τον υπολογισμό της βιοδιαθεσιμότητας της τυλοσίνης, δεκαπέντε επιπλέον κοτόπουλα ορίστηκαν ως ομάδα 3 και τους χορηγήθηκε μια απλή ενδοφλέβια δόση τυλοσίνης 25 mg/kg σ.β. Δείγματα αίματος συλλέχθηκαν σε διάφορους χρόνους μέχρι και 24 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Η μέθοδος της υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της τυλοσίνης στο πλάσμα. Η φαρμακοκινητική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την ανάλυση του μη διαμερισματικού προτύπου με τη στατιστική θεωρεία στιγμής και τη βοήθεια εμπορικά διαθέσιμου υπολογιστικού προγράμματος (WinNonlin®, Pharsight Corporation, Cary,  NC, USA). Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην τιμή Cmax (3.05±0.63, 2.63±0.74 μg/ml), tmax (2.36±0.42, 2.30±0.38 h), t1/2β (1.99±0.38, 2.67±0.60 h), AUC0-12h (6.11±0.97, 5.37±1.16 μg.h/ml), AUC0-∞ (6.38±0.94, 5.57±1.15 μg.h/ml), MRT (3.53±0.24, 3.67±0.32 h), ClB/F (90.59±13.81, 169.38±54.44 ml/min/kg) και Vdz/F (16.85±4.74, 43.96±18.24 l/kg) μεταξύ των σκευασμάτων Tylosina® και Tylan®, αντίστοιχα. Η υπολογισμένη βιοδιαθεσιμότητα (F) από το στόμα ήταν 40,56 και 35,41%, αντίστοιχα. Επιπλέον, η σχετική βιοδιαθεσιμότητα του Tylosina® ήταν 113,9% σε σχέση με το Tylan®. Συμπερασματικά, το σκεύασμα Tylosina® είναι συγκρίσιμο με το σκεύασμα Tylan® και αμφότερα τα σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ευαίσθητων μικροοργανισμών στην κτηνιατρική πράξη σε δόση 25 mg/kg σ.β. (EL)
The pharmacokinetics and oral bioavailability of two tylosin formulations was carried out in broiler chickens according to a single dose, randomized, parallel design. The two formulations of tylosin (Tylosina® and Tylan®) were given orally at a dose level of 25 mg/kg b.w. after an overnight fasting (n=15 chicken/group). To calculate tylosin bioavailability, fifteen more chickens was assigned as group 3 and was given a single intravenous dose of tylosin (25 mg/kg b.w.). Serial blood samples were collected at different time points up to 24 hour post-drug  administration. A high performance liquid chromatography (HPLC) method was used for the determination of tylosin concentrations in chicken plasma. The pharmacokinetics analysis of the data was performed using non-compartmental analysis based on statistical moment theory with the help of commercially available software (WinNonlin®, Pharsight Corporation, Cary, NC, USA). There were no significant differences in the Cmax (3.05±0.63, 2.63±0.74 μg/ml), tmax (2.36±0.42, 2.30±0.38 h), t1/2β (1.99±0.38, 2.67±0.60 h), AUC0-12h (6.11±0.97, 5.37±1.16 μg.h/ml), AUC0-∞ (6.38±0.94, 5.57±1.15 μg.h/ml), MRT (3.53±0.24, 3.67±0.32 h), ClB/F (90.59±13.81,  169.38±54.44 ml/min/kg) and Vdz/F (16.85±4.74, 43.96±18.24 l/kg) between Tylosina® and Tylan®, respectively. The calculated oral bioavailability (F) for Tylosina® and Tylan® were 40.56 and 35.41%, respectively. Moreover, the relative bioavailability of  Tylosina® was 113.9% when compared to Tylan®. In conclusion, Tylosina® is comparable to Tylan® and both formulations can be used for treatment of susceptible microorganisms in veterinary medicine practice at a dose level of 25 mg/kg b.w. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τυλοσίνη (EL)
βιοδιαθεσιμότητα (EL)
κοτόπουλο (EL)
φαρμακοκινητική (EL)
chicken (EN)
bioavailability (EN)
pharmacokinetics (EN)
tylsoin (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 159-166 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 159-166 (EN)

Copyright (c) 2017 EHAB A ABU-BASHA, AHMAD F. AL-SHUNNAQ, RONETTE GEHRING (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.