Επίδραση της διαδικασίας ξήρανσης του μαστού σε προβατίνες, με ενδομαστική χορήγηση αντιβιοτικών, στην επακόλουθη μόλυνση αυτού και την εκδήλωση μαστίτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της διαδικασίας ξήρανσης του μαστού σε προβατίνες, με ενδομαστική χορήγηση αντιβιοτικών, στην επακόλουθη μόλυνση αυτού και την εκδήλωση μαστίτιδας (EL)
Effects of drying-off procedure of ewes’ udder, with intramammary antibiotic administration, in subsequent mammary infection and development of mastitis (EN)

AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. S.
FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.
BROZOS (Χ. ΜΠΡΟΖΟΣ), C.
GOUGOULIS (Δ.Α. ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ), D. A.
MAVROGIANNI (Β.Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ), V. S.
PETRIDIS (Ι.Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ), I. G.

Η μελέτη αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της επίδρασης της διαδικασίας ξήρανσης του μαστού σε προβατίνες, στην επακόλουθη μόλυνση των μαστικών αδένων και την εκδήλωση μαστίτιδας σε έναν πειραματισμό, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ενδομαστική χορήγηση αντιβιοτικών στο τέλος της γαλακτικής περιόδου. Στα ζώα της ομάδας Α (n=6), η ξήρανση του μαστού πραγματοποιήθηκε προοδευτικά, σε διάστημα 22 ημερών, ενώ στα ζώα της ομάδας Β (n=6), η ξήρανση του μαστού πραγματοποιήθηκε απότομα. Στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε ενδομαστική χορήγηση συνδυασμού προκαϊνικής πενικιλλίνης και νεομυκίνης στο δεξιό μαστικό αδένα όλων των ζώων (ομάδες Α και Β).Συλλέχθηκαν δείγματα υλικού θηλαίου πόρου και γάλακτος για βακτηριολογική και κυτταρολογική εξέταση πριν την έναρξη της διαδικασίας ξήρανσης του μαστού, καθώς δύο φορές μετά τον τοκετό των ζώων: το πρώτο δείγμα συλλέχθηκε μέχρι την 4η ημέρα και το δεύτερο από την 5η μέχρι τη 10η ημέρα μετά τον τοκετό. Η διάμεση τιμή του διαστήματος για την πρώτη μόλυνση μετά τον τοκετό ήταν 2 και 4,5 ημέρες για τους θηλαίους πόρους (αριστερούς και δεξιούς, αντίστοιχα) και 4,5 και 7 ημέρες για τους μαστικούς αδένες (αριστερούς και δεξιούς, αντίστοιχα) για την ομάδα Α. Για την ομάδα Β, τα αντίστοιχα διαστήματα ήταν 6,5 και 3,5 ημέρες για τους θηλαίους πόρους και τους μαστικούς αδένες (αριστερούς και δεξιούς, αντίστοιχα) (για όλες τις συγκρίσεις, P > 0,22). Από τα 38 βακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν, 74% ήταν πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι. Μετά τον τοκετό, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στη συχνότητα μόλυνσης του θηλαίου πόρου (P > 0,17), μόλυνσης του μαστικού αδένα (P > 0,36), υποκλινικής μαστίτιδας (P > 0,36) ή παθολογικών καταστάσεων στο μαστό (P > 0,17). Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στο ποσοστό προσβολής για καμία παράμετρο που μελετήθηκε: μόλυνση του θηλαίου πόρου (P > 0,75), μόλυνση του μαστικού αδένα (P > 0,42), υποκλινική μαστίτιδα (P > 0,39) ή παθολογικές καταστάσεις στο μαστό (P > 0,85).Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στο ποσοστό θεραπείας των παθολογικών καταστάσεων στο μαστό (P > 0,89) μεταξύ των ομάδων Α και Β, παρατηρήθηκε όμως σημαντική διαφορά μεταξύ αριστερών και δεξιών μαστικών αδένων (P < 0,045). Τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η διαδικασία ξήρανσης του μαστού των προβατίνων (δηλαδή, προοδευτική ή απότομη ξήρανση) δεν επηρεάζει την πιθανότητα μόλυνσης αυτού και την εκδήλωση μαστίτιδας, σε περιπτώσεις ενδομαστικής χορήγησης αντιβιοτικών στο τέλος της γαλακτικής περιόδου. Η ενδομαστική χορήγηση αντιβιοτικών στο τέλος της γαλακτικής περιόδου βελτίωσε το ποσοστό θεραπείας των παθολογικών καταστάσεων στο μαστό, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ξήρανσης που έλαβε χώρα. (EL)
Objective of the study was to evaluate effects of the procedure followed for drying-off of ewes’ udder in subsequent mammary infection and development of mastitis, in an experiment, where intramammary antibiotic administration (procaine penicillin and neomycin) was performed into the right mammary gland of animals at end of lactation period. In ewes of group A, drying-off took place progressively during a period of 22 days; in ewes of group B, drying-off took place abruptly. Samples of teat duct material and milk for bacteriological and cytological examination were collected before start of the drying-off procedure and on two occasions after the subsequent lambing. Median time to first teat duct infection postpartum was 2 and 4.5 days (left and right, respectively) for group A and 6.5 and 3.5 days for group B (P > 0.38); median time to first mammary infection post-partum was 4.5 and 7 days (left and right, respectively) for group A and 6.5 and 3.5 days for groupB (P > 0.22). Principal bacterial isolates were coagulase-negative staphylococci. No significant differences were observed between the two groups in post-partum frequency of: teat duct infection (P > 0.17), mammary infection (P > 0.36), subclinical mastitis (P > 0.36), abnormal findings in a mammary gland (P > 0.17). No significant differences were seen between the two groups in post-partum incidence risk of the following outcomes: teat duct infection (P > 0.75), mammary infection (P > 0.42), subclinical mastitis (P > 0.39), abnormal findings in a mammary gland (P > 0.85). No significant differences were evident between the two groups in cure rate of abnormal findings in a mammary gland (P >0.89); a significant difference was evident between left and right mammary glands (P < 0.045). The results support a hypothesis that the procedure for udder drying-off (i.e., progressive or abrupt cessation of lactation) does not appear to affect the risk  of subsequent mammary infection and development of mastitis, in cases of intramammary administration of antibiotics at the end of a lactation period. Intramammary administration of antibiotics improved cure rates of mammary abnormalities, independently of the procedure followed for udder drying-off. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαστίτιδα ξηρής περιόδου (EL)
μόλυνση του μαστικού αδένα (EL)
παλινδρόμηση του μαστικού αδένα (EL)
πρόβατα (EL)
mammary infection (EN)
dry-ewe mastitis (EN)
mammary involution (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 273-282 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 273-282 (EN)

Copyright (c) 2017 I. G. PETRIDIS (Ι.Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ), V. S. MAVROGIANNI (Β.Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ), D. A. GOUGOULIS (Δ.Α. ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ), G. S. AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), C. BROZOS (Χ. ΜΠΡΟΖΟΣ), G. C. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.