Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του HACCP στη βιομηχανία τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του HACCP στη βιομηχανία τροφίμων (EL)
Factors influencing HACCP implementation in the food industry (EN)

ZOIOPOULOS (Π.Ε. ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ), P. E.
DROSINOS (Ε. ΔΡΟΣΙΝΟΣ), E. H.
MILIOS (Κ. ΜΗΛΙΟΣ), K.

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων και να οδηγήσει σε μείωση των τροφιμογενών νοσημάτων. Η ατελής εφαρμογή ενός συστήματος HACCP σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε ύπαρξη τεχνικών εμποδίων. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανασκόπηση των ενδεχόμενων ανασταλτικών παραγόντων για την εφαρμογή HACCP σε κάποια επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, καθώς και του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού. Η έλλειψη ενημέρωσης γύρω από το HACCP, τα μη αντιληπτά αποτελέσματα, η έλλειψη εκπαίδευσης, οι παλινδρομήσεις της διοίκησης, η ποικιλομορφία των γραμμών παραγωγής και η ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος, το εύρος των απαιτήσεων των πελατών και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων είναι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων HACCP.Επίσης, εμπόδιο μπορεί να αποτελέσει και το κόστος ανάπτυξης, εφαρμογής και διατήρησης του συστήματος. Κατά τη γνώμη μας, τα σημαντικότερα εμπόδια που μπορούν να εντοπιστούν είναι η έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης προς την κατεύθυνση παραγωγής ασφαλών τροφίμων, η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και το κόστος που σχετίζεται με το σύστημα. Από την άλλη πλευρά, κίνητρα για εφαρμογή του συστήματος μπορούν να αποτελέσουν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών παραγωγής, η μείωση των αποσύρσεων προϊόντων από την αγορά, οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, η προστασία της φήμης της επιχείρησης, η μείωση του κόστους παραγωγής, οι απαιτήσεις των πελατών, η προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με θέματα ασφάλειας τροφίμων, η παρουσία ήδη εκπαιδευμένου προσωπικού και η αποφασιστικότητα της διοίκησης. Τέλος, οι νομοθετικές απαιτήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν επαρκές κίνητρο για την ορθή εφαρμογή του συστήματος HACCP. Το σημαντικότερο κίνητρο για τη δέσμευση της διοίκησης αποτελούν, κατά την άποψή μας, οι απαιτήσεις της αγοράς. (EL)
HACCP application in food processing plants could improve food safety and lead to a reduction of food-borne diseases. Apparent lack of HACCP implementation in several food businesses may be due to presence of various technical barriers. The aim of this review is to explore the lists of motives and barriers to implementation of the HACCP system as outlined in the published literature and to evaluate respective impact. Lack of awareness of HACCP, no perceived benefits, lack of training, management regressions, variability of production lines and individuality of each product, variability of the consumers’ demands and small size of an enterprise have been found to have negative effects on implementation and performance of a HACCP system. Also, costs of development, as well as application and maintenance of the system seem to constitute a severe constraint. According to the authors’ opinion, lack of management commitment, in addition to lack of personnel training and costs are the main constraints to appropriate implementation of HACCP.On the other hand, motivation for HACCP application provides an improvement of processing procedures’ efficiency, decrease of recalls, regulatory demands, enhancement of firm reputation, costs reduction, customers’ demands, previous experiences with food safety issues, trained staff and management decision. Finally, legislation cannot provide adequate motivation for appropriate HACCP implementation, so that market motivation is, in our view, the key factor that can lead to management commitment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

HACCP (EL)
ποιότητα σφαγίων (EL)
διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (EL)
υγιεινή σφαγείων (EL)
slaughterhouse hygiene (EN)
HACCP (EN)
carcass quality (EN)
food safety management (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 283-290 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 283-290 (EN)

Copyright (c) 2017 K. MILIOS (Κ. ΜΗΛΙΟΣ), E. H. DROSINOS (Ε. ΔΡΟΣΙΝΟΣ), P. E. ZOIOPOULOS (Π.Ε. ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.