Επιξωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής του Νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιξωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής του Νομού Θεσσαλονίκης (EL)
Vitamin A concentrations in dairy cows of Thessaloniki 's county (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Η αβιταμίνωση Α εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τα βοοειδή της χώρας μας. Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες του Νομού Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό της έρευνας ελήφθησαν δείγματα από 51 εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων του Νομοΰ Θεσσαλονίκης. Από κάθε εκτροφή συλλέγονταν δείγματα των χρησιμοποιουμένων ζωοτροφών και δείγματα αίματος από δέκα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής.Από τις 510 αγελάδες που εξετάσθηκαν συνολικά στις 51 εκτροφές,ποσοστό 38% εμφάνιζε πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλάσματος (<0,20 μg/ml), 15% οριακές (0,20-0,24μg/ml) και 47% φυσιολογικές (>0,25 μg/ml). Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 510 αγελάδες που εξετάσθηκαν μόνο ποσοστό 7% παρουσίαζε πολυπενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλάσματος (<0,05 μg/ml). Ως ζωοτροφές πλούσιες σε καροτένια βρέθηκαν μόνο το ενσίρωμα καλαμποκιού και το φρέσκο χόρτο βοσκής. Η μείωση του ποσοστού αγελάδωνμε πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α, που καταγράφηκε εδώ σε σχέση με παλαιότερες έρευνες, μπορεί να αποδοθεί στη συχνότερη σήμερα χρήση ενσιρώματος και στη συστηματικότερη προσθήκη συνθετικής βιταμίνης Αστο μείγμα συμπυκνωμένων τροφών. Ακόμα, από αυτή την έρευνα προκύπτουν ενδείξεις ότι ορισμένοι γενότυποι γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, υψηλών αποδόσεων, πιθανόν να έχουν ανάγκη προστιθέμενης βιταμίνης Α για την κάλυψη των αναγκών τους σε βιταμίνη. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στην υπόθεση ότι πιθανόν απουσιάζει ένας μηχανισμός ομοιοστασίας για τη συγκέντρωση καροτενίων στο πλάσμα του αίματος των βοοειδών. (EL)
Avitaminosis A is stilla serius metabolic problem for cattle in Greece. The purpose of this research work was to investigate the blood vitamin A concentrations in dairy cows of Thessaloniki 's area. The research was conducted in 51 dairy cow farms; whole blood samples from 10 female adult animals per farm, as well as samples from the feedstuffs in use, were collected. Of the total 510 examined cows, 38% showed lower than normal vitamin A concentration in blood plasma (<0,20 μ^ηιΐ), 15% marginal (0,20-0,24 μg/ml) and 47% normal concentration values (>0,25 μg/ml). It should be noted that, of the total 510 examined cows only 7% showed extremely deficient concentration of vitamin A in blood plasma (<0,05 μg/ml). The determination of total carotene concentration in feedstuffs from those farms, indicated that only the corn ensilage and the fresh grass contained the appropriate amount of carotene. The above results, in correlation with corresponding results from previous researches, indicate that there is a decrease in the percentage of cows with subnormal vitamin A concentration. This may be attributed to more frequent use of corn silage, and more systematic addition of vitamin A in concentrate feeds. This research provides evidence that some dairy cow genotypes, with high milk yields, may balance their needs only by vitamin A supplementation, it means that maybe the ration carotenes alone are no sufficient vitamin A source for these cows. Furthermore, the results of this research suggest that the absence of a regulator mechanism for the carotene concentration in the cattle blood plasma may be possible. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
βιταμίνη Α (EL)
καροτένια. (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 257-263 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 257-263 (EN)

Copyright (c) 2018 G CHRISTODOULOPOULOS, N ROUBIES, H KARATZIAS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.