Κατάψυξη σπέρματος κουνελιού μετά την προσθήκη γλυκερόλης και dimethylsulfoxide στο αραιωτικό μέσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατάψυξη σπέρματος κουνελιού μετά την προσθήκη γλυκερόλης και dimethylsulfoxide στο αραιωτικό μέσο (EL)
Freezing of rabbit semen after the addition of glycerol and dimethylsulfoxide in the extender (EN)

SAMOUILIDIS (Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ), S.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
FOUKOS (Α. ΦΟΥΚΟΣ), A.
SBIRAKI (Α.Π. ΣΜΠΙΡΑΚΗ), A. P.
DEMERTZIS (Α. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ), A.
YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, καταψύχθηκε σπέρμα 10 κουνελιών μετά από την αραίωση του σε δυο διαφορετικά αραιωτικά μέσα, τα Α και Β. Το αραιωτικό Α αποτελούνταν από Tris-buffer στο οποίο προστέθηκε κρόκος αυγοΰ σε ποσοστό 20% και γλυκερόλη σε ποσοστό 3%, ενώ το αραιωτικό Β είχε την ίδια σύνθεση με το Α αλλά επιπλέον και dimethylsulfoxide (DMSO). Με το σπέρμα που παρουσίασε την υψηλότερη κινητικότητα σπερματοζωαρίων μετά την κατάψυξη / απόψυξη του και στα δυο αραιωτικά, διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε δυο αντίστοιχες ομάδες (Ι και Π) των 20 κουνελών. Η μέση κινητικότητα των σπερματοζωαρίων του νωπού σπέρματος (77%) μειώθηκε σημαντικά (Ρ< 0.05) μετά την κατάψυξη του τόσο στο αραιωτικό Α (47%) όσο και στο αραιωτικό Β (54%). Η κινητικότητα των κατεψυγμένων / αποψυγμένων σπερματοζωαρίων στο αραιωτικό Β ήταν σημαντικά υψηλότερη (Ρ< 0.05) από εκείνη που είχαν στο αραιωτικό Α. Το ποσοστό τοκετών των ζώων της ομάδας II (60%) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με εκείνο των ζώων της ομάδας Ι (50%), αλλά αυτή δεν ήταν σημαντική (Ρ>0.05). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά (Ρ> 0.05) μεταξύ των μέσων όρων του μεγέθους των τοκετοομάδων της ομάδας Ι (6,8±1,7) και της ομάδας II(7,0±1,9). Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας συνοψίζονται στο ότι η κατάψυξη σπέρματος κουνελιού σε αραιωτικόπου περιέχει συνδυασμό των κρυοπροστατευτικών ουσιών DMSO και γλυκερόλης σε αναλογία 3% από το καθένα, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της κινητικότητας του κατεψυγμένου / αποψυγμένου σπέρματος, ενώ δεν έχει σημαντική επίδραση στη γονιμότητα του οΰτε και στο μέγεθος των τοκετοομάδων. (EL)
In this study, semen from 10 rabbits was frozen after it was diluted in two different extenders, A and B. Extender A consisted of Tris-buffer in which 20% of egg yolk and 3% of glycerol were added, while extender Β had the same composition, plus 3% of dimethylsulfoxide (DMSO). The semen of the buck exhibiting the best post-thaw motility in the two extenders, was used for the insemination of two corresponding groups (I and II) of 20 does each. The average sperm motility of fresh semen (77%) was significantly reduced (P<0.05) after it was frozen in the extender A (47%) and Β (54%). The post-thaw sperm motility in extender Β was significantly higher (P<0.05) than that in extender A. The percentage of the animals that gave birth in group II (60%) was increased compared to that of the animals in group I (50%), but not significantly (P>0.05). Also, no significant difference (P>0.05) was observed between the average litter size of group I (6,8±1,7) and group II (7,0±1,9). Thereafter, it is concluded that freezing rabbit semen in an extender that contains a combination of the cryoprotective agents glycerol and DMSO, in the proportion of 3% and 3%, respectively, results in a significant improvement of post-thaw sperm motility, while it doesn't affect significantly its fertility value neither the size of the litters. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατάψυξη (EL)
DMSO (EL)
Γλυκερόλη (EL)
σπέρμα (EL)
κουνέλι (EL)
semen (EN)
freezing (EN)
DMSO (EN)
rabbit (EN)
glycerol (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 299-302 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 299-302 (EN)

Copyright (c) 2018 S SAMOUILIDIS, K SAOULIDIS, A FOUKOS, P YPSILANTIS, A DEMERTZIS, AP SBIRAKI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.