Προσδιορισμός του σακχαρικού φάσματος τεσσάρων αμιγών ελληνικών μελιών με αεριοχρωματογραφική μέθοδο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός του σακχαρικού φάσματος τεσσάρων αμιγών ελληνικών μελιών με αεριοχρωματογραφική μέθοδο. (EL)
Sugar profile determination of four pure Greek honeys by gas-chromatography (EN)

TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.

Για τον προσδιορισμό των σακχάρων στο μέλι τυποποιήθηκε και εφαρμόσθηκε ένας συνδυασμός δυο μεθόδων (Iverson & Bueno, 1981 και Pierceno. 16,1990) με μικρές τροποποιήσεις. Η προτεινόμενη από την εταιρεία Pierce μέθοδος αρ. 16 έχει ειδικά τυποποιηθεί για να βοηθήσει σε επίπεδο ρουτίνας τον προσδιορισμό των σακχάρων των τροφίμων και σιροπιών. Τα σάκχαρα παρουσία υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης μετατρέπονται σε οξίμες, οι οποίες στη συνέχεια αντιδρούν με την τριμεθυλο-πυριτική ιμιδαζόλη [TMSI] για να σχηματίσουν τριμεθυλοπυριτικοΰς αιθέρες, οι οποίοι ανιχνεύονται αεριοχρωματογραφικά με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.1 Η μετατροπή αυτή των σακχάρων σε οξίμες και σε παράγωγα TMS είναι εύκολη και γρήγορη, τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι ποσοτικά επαναλήψιμα και οι πολλαπλές κορυφές των ταυτομερών μορφών των αναγομένων σακχάρων, που συνήθως εμφανίζονται κατά την απευθείας παραγωγοποίηση με TMS, εξαφανίζονται. Από τα δείγματα μελιού που αναλύθηκαν διαπιστώθηκε, ότι μόνο το μέλι ελάτης περιέχει τρισακχαρίτες με μεγαλύτερα ποσοστά εκείνα της μελεζιτόζης. (EL)
Honey sugar determination was performed by using a combination of two methods (Iverson & Bueno, 1981 and Pierce no. 16, 1990) with some modifications. The proposed by Pierce method no.16, has been designed to assist in the routine determination of sugars in food products and syrups. Sugars are treated with hydroxylamine hydrochloride and the resulting oximes are converted to trimethylsilyl ethers by direct silylation with TMS. The derivatives are then determined by gas-chromatography with flame ionization detector and sugar oxime-TMS derivatives are quantitative and reproducible. This reaction is fast and simple, the results are quantitatively reproducible and multiple peaks due to the tautomeric forms of reducing sugars, which produced by direct TMS derivatization, are eliminated. From the honey samples analyzed it has been determined that only fir-tree honey contains trisaccharides with higher percentages that of melezitose. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αέρια χρωματογραφία (EL)
σάκχαρα (EL)
μέλι (EL)
Honey (EN)
gas-chromatography (EN)
sugars (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 317-324 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 317-324 (EN)

Copyright (c) 2018 AE TYRPENOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.