Επίδραση του συστήματος καλλιέργειας στο ποσοστό προσβολής του Μεσογειακού μυδιού Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1819) από παράσιτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του συστήματος καλλιέργειας στο ποσοστό προσβολής του Μεσογειακού μυδιού Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1819) από παράσιτα (EL)
Effect of culture system on the prevalence of parasites of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1819) (EN)

THEODORIDIS (Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), A.
ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), P.
VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), I. N.
KARAGIANNIS (Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ), D.

Στην παραγωγή του Μεσογειακού μυδιού Mytilus galloprovincialis, τα δύο συστήματα καλλιέργειας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι οι πλωτές εγκαταστάσεις (‘long-lines’) και οι πασσαλωτές εγκαταστάσεις (‘on tables’). Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκε η επίδραση του συστήματος καλλιέργειας στο ποσοστό των μυδιών που παρασιτούνται από διάφορα παράσιτα. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχτηκαν τρεις περιοχές στο Θερμαϊκό κόλπο, με παρόμοια χαρακτηριστικά και στις οποίες εφαρμόζονται και τα δύο συστήματα καλλιέργειας. Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο 2008. Από κάθε περιοχή, συλλέχθηκαν 30 μύδια ανά σύστημα καλλιέργειας και από κάθε μύδι λήφθηκαν δείγματα ιστών για ιστολογική εξέταση από το σπλαχνικό σάκο, τα βράγχια και το μανδύα, προκείμενου να διαπιστωθεί η παρουσία παρασίτων. Ο αριθμός των μυδιών που παρασιτούνταν από τουλάχιστον ένα είδος παρασίτου ήταν σημαντικά αυξημένος σε μύδια που καλλιεργούνταν με το πασσαλωτό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των μυδιών που παρασιτούνταν από τα παράσιτα Urastoma cyprinae και Marteilia spp. ήταν σημαντικά αυξημένο στα μύδια που καλλιεργούνταν με το πασσαλωτό σύστημα, ενώ δεν υπήρχε σχέση μεταξύ του συστήματος καλλιέργειας και του ποσοστού παρασίτωσης από Eugymnanthea inquilina. Το ποσοστό παρασίτωσης από τα παράσιτα Myticola intestinalis, Steinhaus mytilovum και Proctoeces maculatus ήταν πολύ χαμηλό και στα δύο συστήματα καλλιέργειας. Επιπλέον, και στα δύο συστήματα καλλιέργειας, το ποσοστό των μυδιών που παρασιτούνταν από τα παράσιτα Ε. inquilina και U. cyprinae αυξήθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, ενώ η αντίθετη τάση παρατηρήθηκε για το παράσιτο Marteilia spp. (EL)
For the production of the Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis, two systems are used in Greece, the ‘long-line’ and the ‘on-table’ system. In the present study, effects of farming system on prevalence of infection by some parasites of Mediterranean mussels were investigated. Three mussel culture sites, located at Thermaikos gulf, with similar profiles, where both farming systems are practiced, were selected. Two samplings took place in 2008, one in July and one in October. From each site, 30 mussels per culture system were collected. From each mussel, tissue samples from the visceral mass, mantle and gills were collected and examined histologically for the presence of any parasites. Number of mussels parasitized by at least one parasitic species was substantially increased in mussels cultured with the ‘on-table’ system. In particular, prevalence of infection by Urastoma cyprinae and Marteilia spp. was substantially increased in mussels cultured with the ‘on-table’ system, while no relation between farming system and prevalence of infection by Eugymnanthea inquilina was observed. Prevalence of infection by Myticola intestinalis, Steinhausia mytilovum and Proctoeces maculatus was considerably low in both culture systems. In addition, in both culture systems, number of the mussels infected by E. inquilina and U. cyprinae was substantially increased in October, while an opposite trend was noted for Marteilia spp. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παράσιτα (EL)
μέθοδος καλλιέργειας (EL)
Mytilus galloprovincialis (EL)
parasite (EN)
Mytilus galloprovincialis (EN)
culture system (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 2 (2013); 113-122 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 2 (2013); 113-122 (EN)

Copyright (c) 2017 D. KARAGIANNIS (Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ), I. N. VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), A. THEODORIDIS (Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), P. ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.