Διερεύνηση της συγκέντρωσης ουρεϊκού αζώτου γάλατος και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διακύμανσή του σε ελληνικές εκτροφές αγελάδων φυλής Holstein

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της συγκέντρωσης ουρεϊκού αζώτου γάλατος και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διακύμανσή του σε ελληνικές εκτροφές αγελάδων φυλής Holstein (EL)
Investigation of milk urea nitrogen concentration and factors affecting its variation in Greek Holstein herds (EN)

ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
SIACHOS (Ν. ΣΙΑΧΟΣ), N.
VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του ουρεϊκού αζώτου (MUN) στο γάλα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη διατροφική διαχείριση των εκτροφών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, καθώς είναι ενδεικτικό της ποσότητας του αζώτου της τροφής που δεν αξιοποιείται. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν, για πρώτη φορά, οι συγκεντρώσεις του MUN στο γάλα ελληνικών εκτροφών και να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διακύμανσή του. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν 23.266 ατομικές γαλακτομετρήσεις από 24 εκτροφές αγελάδων φυλής Holstein στην περιοχή της Θεσσαλίας. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, ανάλυσης διακύμανσης και πολλαπλής παλινδρόμησης. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκτροφών (P<0,05). Η μέση τιμή του MUN στο σύνολο των εκτροφών ήταν 15,54 mg/dL. Περισσότερες από το 90% των μετρήσεων ήταν υψηλότερες από τις τιμές-στόχο που προτείνονται για τις περισσότερες εκτροφές. Σε αντίθεση με τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι τιμές MUN ήταν χαμηλότερες (Ρ<0,05) τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Η συγκέντρωση του MUN αυξανόταν όσο αυξανόταν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής, αλλά μόνο μέχρι την τιμή MUN των 16 mg/dL. Το ποσοστό του λίπους στο γάλα και ο λόγος λίπους/πρωτεϊνών σχετιζόταν αρνητικά με τη συγκέντρωση του MUN, ενώ αγελάδες με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών στο γάλα είχαν χαμηλότερο MUN (P<0,05). Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής, τα συστατικά του γάλατος και ο μήνας της μέτρησης ευθύνονταν μόνο για το 25,8% της διακύμανσης των τιμών του MUN (P<0,05). Συμπερασματικά, η συγκέντρωση του MUN στο γάλα στις ελληνικές εκτροφές είναι μεγαλύτερη από τις τιμές-στόχο που προτείνονται διεθνώς, γεγονός που δηλώνει συστηματικά διατροφικά σφάλματα με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και τηγονιμότητα των αγελάδων. (EL)
Milk urea nitrogen (MUN) is an important tool in dairy cow nutrition, as it reflects the amount of nitrogen in the diet which is not used for production. The objective of this study was to evaluate MUN values in Greek dairy herds, for the first time, and to investigate the source of its possible variation. For this purpose, a dataset of 23,266 milk records from 24 Holstein herds in the region of Thessaly (Greece) was used. Descriptive statistics, analysis of variance and a multiple regression model were used for statistical analysis. Significant differences were observed among farms (P<0.05). Mean MUN concentration was 15.54 mg/dL. More than 90% of the measurements were above the upper limit of reference herd target-values. In contrast with previous observations, lower MUN values (P<0.05) were observed during the summer and autumn. A positive relationship between milk yield and MUN was observed, but only up to MUN values of 16 mg/dL. Milk fat content and fat/protein ratio were negatively related to MUN, while cows with higher protein content had lower MUN values (P<0.05). Most milk traits and sampling month explained only 25.8% of the variation in MUN concentration (P<0.05). In conclusion, MUN values in Greek dairy farms were greater than target-values suggested for most herds, indicating systematic nutritional errors that could affect health and reproductive performance of dairy cows. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγή (EL)
ουρία στο γάλα (EL)
αγελάδες Holstein (EL)
ελληνικές εκτροφές (EL)
Greek herds (EN)
milk composition (EN)
dairy cows (EN)
milk urea nitrogen (EN)
milk yield (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 423-432 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 423-432 (EN)

Copyright (c) 2018 N SIACHOS, N PANOUSIS, G ARSENOS, GE VALERGAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.