Ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος αυτόχθονων ελληνικών φυλών προβάτων: Μπούτσκο, Φριζάρτα και Καραγκούνικο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος αυτόχθονων ελληνικών φυλών προβάτων: Μπούτσκο, Φριζάρτα και Καραγκούνικο (EL)
Milk quality characteristics of indigenous sheep breeds Boutsko, Frisarta and Karagouniko (EN)

SKOUFOS, I.
GIANNENAS, I.
TSINAS, A.
KARAMOUTSIOS, A.
TZORA, A.
PAPADOPOULOS, G. K.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των φυσικο-χημικών χαρακτηριστικών και της μικροβιακής χλωρίδας του πρόβειου γάλακτος τριών αυτόχθονων Ελληνικών φυλών, του Μπούτσκου, του Καραγκούνικου και της Φριζάρτα, σε τρεις φάσεις της γαλακτικής περιόδου και κατά δύο συνεχείς γαλακτικές περιόδους. Επίσης, εκτιμήθηκαν η ποσότητα του γάλακτος κάθε φυλής κατά τη γαλακτική περίοδο, οι εποχιακές διακυμάνσεις του ποσοστού της πρωτεΐνης και του λίπους στο γάλα των τριών φυλών. Ταυτόχρονα, μετρήθηκε η ολική μεσόφιλη χλωρίδα, ο ολικός αριθμός των ψυχρότροφων βακτηρίων, τα εντεροβακτηριοειδή και έγινε επιμέτρηση των σωματικών κυττάρων σε ατομικά δείγματα προβατίνων των τριών υπό μελέτη φυλών. Η μέση τιμή της πρωτεΐνης, της λακτόζης και των ολικών στερεών του γάλακτος ήταν χωρίς στατιστικώς σημαντικές διαφορές, ενώ το ποσοστό του λίπους ήταν αυξημένο στο γάλα των φυλών Μπούτσκο και Καραγκούνικο σε σχέση με το γάλα της φυλής Φριζάρτα (p<0.05). H ολική μεσόφιλη χλωρίδα στο γάλα των φυλών Μπούτσκου και Καραγκούνικου ήταν σημαντικά μικρότερη της αντίστοιχης του γάλακτος της φυλής Φριζάρτα (p<0.05), τα εντεροβακτηριοειδή ανιχνεύτηκαν σε μικρότερους αριθμούς στο γάλα των φυλών Μπούτσκο και Φριζάρτα συγκρινόμενα με του Καραγκούνικου, ενώ ο αριθμός των σωματικών κυττάρων μετρήθηκε χαμηλότερος στο γάλα των φυλών Μπούτσκο και Καραγκούνικο σε σχέση με αυτόν της φυλής Φριζάρτα. Το ποσοστό των απομονωθέντων δυνητικά παθογόνων βακτηρίων (κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι και εντεροβακτηριοειδή) ήταν στατιστικώς σημαντικά αυξημένο (p<0.05) στο γάλα της φυλής Φριζάρτα. (EL)
In this study, the chemical and microbiological characteristics of ovine milk from three indigenous Greek breeds, Boutsko, Frisarta and Karagouniko were examined, while reared in the semi mountainous areas. The milk yield of each sheep breed was recorded at the early, mid and late stages of lactation for two consecutive years. The average composition of the samples of ewe’s milk used in this study was similar for protein, lactose and total solids among the three; however fat values were significantly lower (p<0.05) in Frisarta milk compared to Boutsko and Karagouniko. Total viable cells of Boutsko and Karagouniko raw milk were lower (p<0.05) than those of Frisarta. Enterobacteria detected in bulk raw milk from Boutsko and Frizarta breeds were in lower numbers (p<0.05) compared to milk from Karagouniko breed. Somatic cells were also counted in lower numbers in milk collected from Boutsko and Karagouniko breeds compared to Frisarta. The percentage of detected as potentially pathogenic bacteria (coagulase negative staphylococci and enterobacteriae) was higher in the milk from Frisarta sheep milk. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόβειο γάλα (EL)
φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά γάλακτος (EL)
μικροβιολογικά χαρακτηριστικά (EL)
φυλή Φριζάρτα (EL)
φυλή Καραγκούνικο (EL)
φυλή Μπούτσκο (EL)
sheep milk milk physicochemical characteristics (EN)
Frisarta breed (EN)
Karagouniko breed (EN)
microbiological quality (EN)
Boutsko breed (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 59-66 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 59-66 (EN)

Copyright (c) 2018 I SKOUFOS, I GIANNENAS, A KARAMOUTSIOS, A TSINAS, GK PAPADOPOULOS, A TZORA (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.