Ανοσιακοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του προβάτου στα γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοσιακοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του προβάτου στα γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα (EL)
Immune and other factors modulating host resistance against gastrointestinal nematode parasites in sheep (EN)

PAPADOPOULOS, E.
ARSENOPOULOS, K.
SYMEONIDOU, I.

Η μόλυνση των μικρών μηρυκαστικών με γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα με επίπτωση στην παραγωγή κρέατος και γάλακτος. Η αθρόα χορήγηση αντιπαρασιτικών φαρμάκων, στα πλαίσια των προγραμμάτων αποπαρασιτισμού, συνετέλεσε στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παρασίτων. Παράλληλα, η απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από φάρμακα οδήγησε στην υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων αποπαρασιτισμού, τα οποία περιλαμβάνουν την επιλεκτική αναπαραγωγή ζώων ανθεκτικών στις παρασιτώσεις. Η ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος και κατά συνέπεια η ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων βασίζεται στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων γονιδίων του ξενιστή. Η γονιδιακή ανάλυση έχει αποκαλύψει περιοχές (QTLs), οι οποίες επηρεάζουν την ανθεκτικότητα ή την ευαισθησία του προβάτου στις παρασιτικές μολύνσεις τόσο μεταξύ των διαφορετικών φυλών όσο και μεταξύ διαφορετικών ατόμων της ίδιας φυλής. Ο ρόλος των κυτοκινών και των Τ βοηθητικών κυττάρων (Th) ενισχύεται καθώς έρευνες έχουν αποδείξει τη συσχέτιση των Th2 κυττάρων με ανθεκτικότητα και των Th1 με ευαισθησία έναντι των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων. Πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία των Τ ρυθμιστικών κυττάρων (Treg) και των Th17 βοηθητικών κυττάρων στην απάντηση του ανοσιακού συστήματος έναντι των παρασιτώσεων. Ειδικά μόρια προσκόλλησης, τα οποία παράγονται στον αυλό του εντέρου σε επαρκείς ποσότητες, υποβοηθούν την ανοσία και μειώνουν τη βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων στα πρόβατα. Επιπλέον, οι ανοσοσφαιρίνες IgΑ και IgΕ έχουν συσχετιστεί θετικά με αυξημένη ανθεκτικότητα των μηρυκαστικών έναντι των γαστρεντερικών νηματωδών. Σε αρκετές περιπτώσεις παρασιτώσεων όπου καταγράφηκε υψηλός αριθμός εωσινόφιλων και μαστοκυττάρων στο εντερικό επιθήλιο, τα ζώα εμφάνισαν μειωμένο αριθμό παρασιτικών στοιχείων στα κόπρανα τους. Τα γονίδια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας αναφέρονται ως πιθανοί δείκτες ανθεκτικότητας ή ευαισθησίας. Ένζυμα όπως οι χιτινάσες ενισχύουν την ικανότητα αντίστασης των ξενιστών. Η διατροφή των ζώων είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανοσιακή απόκριση έναντι των παρασιτώσεων στο πρόβατο, τόσο συστηματικά όσο και τοπικά. Σχετικά με την επίδραση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν την άμεση επίδρασή τους έναντι των παρασίτων, οδηγώντας σε φυσική μείωση της μόλυνσης, ενώ άλλοι την έμμεση μείωση της τοπικής ανοσίας του εντέρου. Συνεπώς, η ανίχνευση γονιδίων που σχετίζονται με ανθεκτικότητα ή ευαισθησία στα γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα αποτελεί σημαντική προοπτική κ αι συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις. (EL)
Infection of small ruminants with gastrointestinal nematode (GIN) parasites is a significant problem with crucial impact on meat and milk production. The strategy of administrating anthelminthic drugs has been implemented for many years and has resulted in the development of resistant strains of parasites. Meanwhile, consumers demand for free of drugs products have led to the adoption of alternative control methods, which involve the selective breeding of animals, which are resistant to parasitism. The development of immunity and therefore, resistance against gastrointestinal parasites is based on the activation of specific host genes. Gene analysis has revealed areas (QTLs), which affect resistance or susceptibility of sheep to gastrointestinal infestations between animals of different breeds and between individuals of the same breed. The role of cytokines and T helper cells has been enhanced as research, strongly, supports the connection of Th2 cells with resistance and Th1 cells with susceptibility against GIN. Latest data implicates T regulatory cells and a specific cell type, Th17, in immune response mechanisms. Specific adhesion molecules (integrins, lectins, cadherins) are produced in the gut lumen in sufficient amounts and appear to boost immunity and reduce clinical signs in sheep. Additionally, the immunoglobulins IgA and IgE have been positively correlated with increased resistance against GIN. In several cases of GIN, where an increased number of eosinophils and mast cells in the intestinal epithelium have been recorded, the animals had a reduced number of parasite eggs in their feces. The genes of the Major Histocompatibility Complex have been referred to as potential resistance or susceptibility markers. Other enzymes, like chitinases, enhance the resilience of animals and protect them effectively. Animal’s nutritional status is another determinant factor of immune capability against GIN in sheep, both systemic, as well as locally. Regarding the effect of reactive oxygen and nitrogen species, some researchers support their direct effect against GIN, resulting in a natural reduction of their number, while others claim the indirect action in the intestinal epithelium by reducing local immunity. Consequently, the detection of genes associated with resistance or susceptibility to gastrointestinal infestations is promising and in line with modern requirements. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα (EL)
γονίδια (EL)
ανοσία (EL)
πρόβατο (EL)
ανθεκτικότητα (EL)
genes (EN)
Sheep (EN)
gastrointestinal nematodes (EN)
immunity (EN)
resistance (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 131-144 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 131-144 (EN)

Copyright (c) 2018 K ARSENOPOULOS, I SYMEONIDOU, E PAPADOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.