Προδιαθέτοντες παράγοντες και μέθοδοι ελέγχου της μαστίτιδας βακτηριακής προέλευσης στις γαλακτοπαραγωγές προβατίνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροδιαθέτοντες παράγοντες και μέθοδοι ελέγχου της μαστίτιδας βακτηριακής προέλευσης στις γαλακτοπαραγωγές προβατίνες (EL)
Predisposing factors and control of bacterial mastitis in dairy ewes (EN)

BANOS, G.
KIOSSIS, E.
ARSENOS, G.
GELASAKIS, A. I.
BRAMIS, G.

Η μαστίτιδα είναι ένα από τα σημαντικότερα νοσήματα στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγών προβάτων, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς σχετίζεται με μειωμένη γαλακτοπαραγωγή και περιστασιακά, με πρώιμη απομάκρυνση ενήλικων ζώων, μειωμένη ανάπτυξη και αυξημένη θνησιμότητα στα αρνιά, αντίστοιχα. Η αναλογία επίπτωσης των περιστατικών κλινικής μαστίτιδας είναι συνήθως χαμηλότερη από 5%, ενώ ο επιπολασμός των περιστατικών υποκλινικής μαστίτιδας κυμαίνεται μεταξύ 10% και 30%. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μαστίτιδα είναι βακτηριακής προέλευσης. Τα αποτελέσματα ερευνών σε περιστατικά κλινικής μαστίτιδας γαλακτοπαραγωγών προβάτων έδειξαν ότι ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Staphylococcus aureus, ενώ οι πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (Coagulase-Negative Staphylococci, CNS) είναι οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες της υποκλινικής μαστίτιδας. Εκτός από το μικροβιολογικό αιτιολογικό παράγοντα, σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της μαστίτιδας παίζουν προδιαθέτοντες παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί, μορφολογικοί, διατροφικοί και γενετικοί. Η λήψη προληπτικών μέτρων συνίσταται για τον περιορισμό του νοσήματος. O εντοπισμός γονιδιακών περιοχών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στη μαστίτιδα, θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο της μαστίτιδας σε επίπεδο εκτροφής. Η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής επιλογής σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, θα οδηγούσε στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του νοσήματος. (EL)
Bacterial mastitis is a major health problem in dairy sheep worldwide. It is associated with reduced milk yield and occasionally involuntary culling of affected ewes, as well as insufficient growth and mortality of lambs. In general, the incidence of clinical mastitis in ewes during lactation is lower than 5%. However, the prevalence of subclinical mastitis is variable ranging from 10-30% or more. In clinical cases of bacterial intramammary infections, Staphylococcus aureus is dominant. In the case of subclinical mastitis the prevailing isolates are Coagulase-Negative Staphylococci(CNS). Moreover, predisposing factors related to the environment, genetics, udder morphology and nutrition, are likely to contribute to the occurrence of mastitis. Hence, control of the latter factors and bacteriological contamination during milking are the main preventive measures. The notion is that detection of the ovine genome regions involved in mastitis resistance will also facilitate the most effective control of mastitis in flock level. Appropriate genetic selection, together with the implementation of preventive measures, could reduce the negative consequences of bacterial mastitis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδομαστικές μολύνσεις (EL)
προδιαθέτοντες παράγοντες (EL)
γαλακτοπαραγωγές προβατίνες (EL)
μαστίτιδα (EL)
γενετική επιλογή (EL)
dairy ewes (EN)
risk factors (EN)
mastitis (EN)
genetic selection (EN)
intramammary infections (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 211-222 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 211-222 (EN)

Copyright (c) 2018 G BRAMIS, AI GELASAKIS, E KIOSSIS, G BANOS, G ARSENOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.