Έλμινθες του πεπτικού σωλήνα του προβάτου και της αίγας στο διαμέρισμα της Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλμινθες του πεπτικού σωλήνα του προβάτου και της αίγας στο διαμέρισμα της Μακεδονίας (EL)
Helminths parasites of digestive trackt of sheep and goats in Macedonian region (EN)

PAPAZAHARIADOU (Μ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ), M.
HIMONAS (Χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ), C.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.

Κατά τη διάρκεια δύο χρονικών περιόδων (Δεκέμβριος 1985 έως Οκτώβριος 1986 και Οκτώβριος 1990 έως Απρίλιος 1991), εξετάσθηκε ο πεπτικός σωλήνας 102 προβάτων και 29 αιγών, που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, με σκοπό την ανεύρεση και ταυτοποίηση των ελμίνθων παρασίτων. Το 96,1% των προβάτων και το 93,1% των αιγών βρέθηκαν μολυσμένα αντίστοιχα με 26 και 20 διαφορετικές έλμινθες αντίστοιχα. Τα νηματώδη που βρέθηκαν στα πρόβατα ήταν: οισοφάγος: Gongylonema pulchrum, ήνυστρο: Haemonchuscontortus, Teladorsagia circumcincta, T.triforcata, Trichostrongylus axei και Cooperia oncophora, λεπτό έντερο: Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis, T. vitrinus, Τ capricola, Cooperia oncophora, C. curticei, Nematodirus filicollis, N, helvetianus, N. spathiger, N. battus, Bunostomumtrigonocephalumκαι Strongyloides papillosus, παχύ έντερο: Oesophagostomum venulosum, Oe. columbianum, Chabertiaovina, Trichurisglobulosa, T. ovisκαι Skrjabinemaovis και στις αίγες όλα τα αναφερόμενα στα πρόβατα εκτός από τα Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus battusκαι Trichurisovis. Τα κεστώδη παράσιτα που βρέθηκαν στο λεπτό έντερο, στα μεν πρόβατα ήταν η Moniezia expansa, η Moniezia benedni, η Avitellina centripunctata και η Stilesia globipunctata, στις δε αίγες μόνο η Moniezia expansaκαι η Avitellina centripunctata. Όλα τα ζώα ήταν μολυσμένα με περισσότερες της μίας γαστρεντερικές έλμινθες. Τα νηματώδη παράσιτα του προβάτου Cooperia curticei, Nematodirus helvetianus και Nspathiger, ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο στο ζώο αυτό, ενώ ο Ν. battus αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. (EL)
During two periods (December 1985-October 1986 and October 1990-April 1991), the digestive tracts of 102 sheep and 29 goats were examined, with the purpose to find out and identify the helminthes parasites of these animals. The 96,1% of sheep and 93,1% of goats were found to be infected with 26 and 20 different helminths, respectively. The nematodes which were found out of the different parts of the digestive tract of these animals were: Sheep: oesophagus: Gongylonema pulchrum, abomasum: Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, T. trifurcata, Trichostrongylus axei and Cooperia oncophora, small intestine: Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis} T. vitrinus, T. capricola, Cooperia oncophora, C. curticei, Nematodirus filicollis, N. helvetianus, N. spathiger, N. battus, Bunostomum trigonocephalum and Strongyloides papillosus, large intestine: Oesophagostomum venulosum, Oe. columbianum, Chabertia ovina, Trichuris globulosa, T. ovis and Skrjabinema ovis. Goats: all the previous findings except T. vitrinus, Nematodirus helvetianus, N. battus and Trichuris ovis. The cestodes parasites, Moniezia expansa, Moniezia benedni, Avitellina centripunctata and Stilesia globipunctata were found into the small intestine of sheep and, Moniezia expansa and Avitellina centripunctata, in goats only. All animals were infected with more than one different parasites. The sheep nematodes Cooperia curticei, Nematodirus helvetianus, and N. spathiger, were identified for the first time in Greece, more over, Nematodirus battus were found out and identified for the first time in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικρά μηρυκαστικά (EL)
γαστρεντερικές έλμινθες (EL)
gastrointestinal helminthes (EN)
Greece (EN)
small ruminants (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 195-199 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 195-199 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, C HIMONAS, M PAPAZAHARIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.