Περιστατικά ουρολοίμωξης σε σΰες μιας βιομηχανικού τύπου εκτροφής χοίρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστατικά ουρολοίμωξης σε σΰες μιας βιομηχανικού τύπου εκτροφής χοίρων (EL)
Case report of urinary tract infection in sows of a commercial pig unit (EN)

SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
SARRIS (Κ. ΣΑΡΡΗΣ), K.

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα περιστατικά ουρολοίμωξης σε σύες μιας βιομηχανικού τύπου εκτροφής χοίρων. Σε διάστημα ενός έτους καταγράφηκαν 21 περιστατικά ουρολοιμώξεων που εμφανίζονταν μεταξύ της 2ης και 5ης εβδομάδας μετά την οχεία και διαρκούσαν 2 έως 7 ημέρες. Τα περιστατικά αυτά αντιστοιχούσαν στο 5,8% των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν στην εκτροφή. Χαρακτηρίζονταν από ανορεξία, πολυδιψία και αιματουρία, με απόληξη συνήθως το θάνατο, ενώ οι σύες που επιβίωναν εμφάνιζαν προοδευτική απώλεια του σωματικού τους βάρους. Παρατηρήθηκε δε σημαντική συσχέτιση του αριθμού των συών που πέθαναν τόσο με τον αριθμό των συών που εμφάνισαν ανορεξία (ρ<0,05), όσο και με τον αριθμό των συών που εμφάνισαν υποθερμία (ρ<0,05). Σημαντικά μειωμένος ήταν και ο μέσος αριθμός ζωντανών γεννηθέντων χοιριδίων κατά τον τελευταίο τοκετό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό κατά τους προηγουμένους τοκετούς (ρ<0,05). Τα ευρήματα των μικροσκοπικών και βιοχημικών εξετάσεων των ούρων ήταν ενδεικτικά ουρολοίμωξης, ενώ οι βιοχημικές αναλύσεις έδειξαν εξαιρετικά αυξημένες τιμές ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα των ασθενών συών (ρ<0,05). Τέλος, η μικροβιολογική εξέταση των ούρων επιβεβαίωσε την παρουσία μεγάλου αριθμού βακτηρίων Escherichiacoliκαι Actinomycessuisσε όλες σχεδόν τις άρρωστες σύες. Συμπεραίνεται, ότι οι ουρολοιμώξεις στο χοίρο μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα για τις εκτροφές σχετιζόμενες άμεσα με τις αναπαραγωγικές αποδόσεις και τη βιωσιμότητα των συών. (EL)
In this paper, a case of urinary tract infection in sows of a commercial pig unit is presented for the first time in Greece. Within a period of one year, 21 cases of specific infection were recorded, representing 5.8% of the farrowings in the farm. The symptoms were obvious around the 3rd to 4th week post mating and were keeping on for 2 to 7 days. Anorexia, thirst, blood in the urine and subsequent death or survival with gradual loss of body condition were the main findings. A significant correlation between the number of sows that died, and the number of sows showing anorexia (p<0,05), or showing hypothermia (p<0,05) was observed. The average number of live born piglets at the last parturition compared to the respective figure during the previous parturitions was markedly reduced (p<0,05). The findings of microscopic and biochemical examination of the urine were indicative of infection, while biochemical examinations of blood samples of diseased sows have shown significantly increased urea (BUN) and creatinine levels (p<0,05). Bacteriological culture of urine samples have shown the presence of increased numbers of bacteria (>106/ml) such as Escherichia coli and Actinomyces suis in almost all ill sows. It is concluded that porcine urinary tract infections may cause serious problems for pig enterprises as may be directly correlated with reproductive performance and viability of the sows. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ουρολοιμώξεις (EL)
χοίρος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 272-276 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 272-276 (EN)

Copyright (c) 2018 K SAOULIDIS, SK KRITAS, K SARRIS, N ROUBIES, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.