Η αβοπαρκινη ως αυξητικός παράγοντας στην πάχυνση των εριφίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αβοπαρκινη ως αυξητικός παράγοντας στην πάχυνση των εριφίων (EL)
Effect of the dietary inclusion of the growth promoter avoparcin on the performance and carcass characteristics of growing goat kids (EN)

BABIDIS (Β. Μ. ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ), V. A.
FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), P.
SPAIS (A.B. ΣΠΑΗΣ), A. B.
KUFIDIS (Δ. ΚΟΥΦΙΔΗΣ), D.

Μελετήθηκε η επίδραση της αβοπαρκίνης ως αυξητικού παράγοντα στην πάχυνση των απογαλακτισμένων εριφίων, ηλικίας 8,5 μέχρι 20,5 εβδομάδων. Χρησιμοποιήθηκαν 32 εγχώρια ερίφια του τΰπου Capra prisca, που διαχωρίστηκαν σε δυο ομάδες (ομάδα μαρτύρων και ομάδα αβοπαρκίνης με αρχικό μέσο σωματικό βάρος 11,61 ± 1,16 kg και 11,57 ± 1,47 kg, αντίστοιχα) των 16 ζώων (8 αρσενικά και 8 θηλυκά) η καθεμιά. Όλα τα ερίφια διατράφηκαν βασικά με το ίδιο σιτηρέσιο, το οποίο αποτελούνταν από σανό μηδικής (μέση ημερήσια κατανάλωση 170 g/ερίφιο) και μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών (χορηγούμενο κατά βούληση). Τα ερίφια της ομάδας της αβοπαρκίνης έπαιρναν επιπλέον με την τροφή τους 20 mg αβοπαρκίνης/kg μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Η πρόσληψη αβοπαρκίνης από τα ερίφια βελτίωσε σημαντικά (Ρ<0,05) το σωματικό βάρος (ΣΒ) των εριφίων της ομάδας της αβοπαρκίνης έναντι εκείνου της ομάδας των μαρτύρων κατά 10,57% (19,24 ± 2,33 kg και 17,40 ± 2,30 kg, αντίστοιχα), την αύξηση σωματικού βάρους κατά 32,30% (7,66 ± 1,42 kg και 5,79 ± 1,74 kg, αντίστοιχα), τη μέση ημερήσια κατανάλωση της τροφής, σε ξηρή ουσία (ΞΟ), κατά 14,24% (551,80 ± 31,60 g ΞΟ και 483,02 ± 28,94 g ΞΟ, αντίστοιχα), το δείκτη μετατρεψιμότητας τροφής των εριφίων κατά 13,62% (6,09 ± 0,47 kg ΞΟ τροφής/kg αύξησης ΣΒ και 7,05 ± 0,56 kg ΞΟ τροφής/kg αύξησης ΣΒ, αντίστοιχα) και το βάρος σφαγίου κατά 14,86% (11,44 ± 1,48 kg και 9,96 ± 1,76 kg, αντίστοιχα). Δεν επηρέασε όμως σημαντικά (Ρ > 0,05) την απόδοση των εριφίων σε σφάγιο και τη χημική σύσταση του οΰτε τις κατά βάρος εκατοστιαίες αναλογίες του λεπτού εντέρου, του μείζονος επίπλου, των πνευμόνων, της καρδιάς, του ήπατος και του σπλήνα στο σωματικό βάρος. (EL)
A trial was conducted with 32 indigenous goat kids (Capra prisca) 8,5 weeks old to examine the effectiveness of dietary avoparcin as growth promoting factor. The kids were randomly allocated into two groups (control- and avoparcin group with initial mean body weight of 11,61 ±1,16 kg and 11,57±1,47 kg, respectively) comprising of 16 kids (8 male and 8 female) each. For a period of 12 weeks, kids in the control group were given lucerne (alfalfa) hay (mean daily consumption 170 g/head) and an appropriate compound diet (given ad libitum), while kids in the avoparcin group were fed the same diet except that the compound diet was supplemented with avoparcin (20 mg/kg). Avoparcin supplementation significantly (P<0.05) improved final mean body weight by 10.57% (19.24 ± 2.33 kg vs. 17.40 ± 2.30 kg), body weight gain (BWG) by 32.30% (7.66 ± 1.42 kg vs. 5.79 ± 1.74 kg), mean daily feed consumption in dry matter basis (DM) by 14.24% (551.80 ± 31.60 g DM vs. 483.02 ± 28.94 g DM), feed conversion ratio by 13.62% (6.09 ± 0.47 kg DM consumption/kg BWG vs. 7.05 ± 0.56 kg DM consumption/kg BWG) and carcass weight by 14.86% (11.44 ± 1.48 kg vs. 9.96 ± 1.76 kg). Moreover, no significant differences (P>0.05) were noticed neither in carcass yield and carcass chemical composition nor in percentages of small intestine-, major omentum-, lung-,heart-, liver- and spleen weight in the body weight. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ερίφια (EL)
ποιότητα σφαγίου (EL)
αποδόσεις (EL)
αβοπαρκινη (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 25-33 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 25-33 (EN)

Copyright (c) 2018 VA BABIDIS, P FLOROU-PANERI, D KUFIDIS, AB SPAIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.