Προσδιορισμός καταλοίπων τυλοσίνης σε μυς και νεφρούς με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός καταλοίπων τυλοσίνης σε μυς και νεφρούς με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (EL)
Determination of tylosin residues in animal tissues by HPLCPDA. (EN)

TYRPENOU (Α.Ε. ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.
GOUTA (E.H. ΓΟΥΤΑ), E. H.
TSIGOURI (Α.Δ. ΤΣΙΓΟΥΡΗ), A. D.

Η τυλοσίνη (αντιβιοτικό που ανήκει στα μακρολίδια) χρησιμοποιείται ευρέως, και θεραπευτικώς, αλλά και ως προσθετικό ζωοτροφών για την αύξηση των αποδόσεων των παραγωγικών ζώων. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια καταλοίπων τυλοσίνης στους μυς, το ήπαρ και τους νεφρούς βοοειδών, χοίρων και πτηνών είναι 100 μί*/1^ [Κανονισμός (ΕΟΚ) 1442/95]. Για τον προσδιορισμό των καταλοίπων τυλοσίνης στους μυς και τους νεφρούς εφαρμόσθηκε, με μικρές τροποποιήσεις, η μέθοδος των Chan και συν. (1994), η οποία αποδείχθηκε ότι  είναι απλή, γρήγορη και ακριβής. Η εκχύλιση του δείγματος γίνεται με ακετονιτρίλιο και φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (pH 2,5) και ο καθαρισμός του εκχυλίσματος με εκχύλιση στερεάς φάσης σε μικροστήλη Bond Elut C18. Η τυλοσίνη εκλούεται με Ο,ΙΜ διάλυμα οξικού αμμωνίου σε μεθανόλη. Ο προσδιορισμός επιτυγχάνεται με RP-HPLC και UV ανίχνευση στα 287 nm. Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός πραγματοποιείται σε στήλη Symmetry C18 (150 x 3,9 mm, 5μ) και με κινητή φάση το μίγμα: Ο,ΙΜ διάλυμα μυρμηκικού αμμωνίου (pH 5,0) / ακετονιτρίλιο (70/30) σε ροή 0,8 ml/min. Τα δείγματα επιβεβαιώνονται εύκολα με σύγκριση των φασμάτων των ύποπτων κορυφών με το φάσμα της κορυφής της πρότυπης ουσίας. Η ανάκτηση της μεθόδου είναι 86,70 ±0,95%, για δείγματα επιβαρυμένα με 40-500 μg/kg και το όριο ποσοτικού προσδιορισμού είναι 40 μg/kg. (EL)
Tylosin belongs to the group of macrolide antibiotics and is widely used both therapeutically against Gram-positive microorganisms and Mycoplasma spp. and as a feed additive for growth promotion. In the European Union, according to Regulation 1442/95, tylosin residues of up to 100 μg/kg are permitted in the edible tissues of slaughter animals. For the determination of tylosin residues in meat and kidney samples a modification of the method of Chan et al. (1994) has been applied. The method is simple, rapid and accurate. Tylosin extraction is carried out with acetonitrile combined with phosphate buffer (pH 2.5) and extract eleanup is performed using BondElut C18 s.p. cartridges. Tylosin is luted with 0.1 M ammonium acetate in methanol. The determination is accomplished by RP-HPLC with UV detection at 287 nm. The LC separation is carried out on a Symmetry C18 column (150x3.9 mm, 5μ) using a mobile phase of 0.1M ammonium formate (pH 5.0) / acetonitrile (70/30) at a flow rate of 0.8 ml/min. Positive results are easily confirmed by spectra comparison. The recovery achieved was 86.70±0.95% and the limit of determination 40 μg/kg. Diluted standards and sample extracts are stable for 3 weeks if kept at -20 °C. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατάλοιπα (EL)
τυλοσίνη (EL)
υγροχρωματογραφία (EL)
αντιβιοτικά (EL)
μακρολίδια (EL)
macrolides (EN)
tylosin (EN)
residues (EN)
liquid chromatography (EN)
antibiotics (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 294-299 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 294-299 (EN)

Copyright (c) 2018 AD TSIGOURI, AE TYRPENOU, EH GOUTA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.