Πιθανή συσχέτιση του Mycobacterium paratuberculosis με τη νόσο του Crohn στον άνθρωπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠιθανή συσχέτιση του Mycobacterium paratuberculosis με τη νόσο του Crohn στον άνθρωπο (EL)
Possible association between Mycobacterium paratuberculosis infection and Crohn's disease in human (EN)

SARRIS (Κ. ΣΑΡΡΗΣ), C.
DIMARELI-MALLI (Ζ. ΔΗΜΑΡΕΛΛΗ-ΜΑΛΛΗ), Z.

Η νόσος του Crohn είναι μια φλεγμονώδης ειλεοκολίτιδα του ανθρώπου αγνώστου αιτιολογίας. Η χρόνια κλινική εικόνα της νόσου και τα ιστολογικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ μιας νόσου μυκοβακτηριακής αιτιολογίας. Έρευνες, που διεξήχθησαν και διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουν τον παθογόνο ρόλο του Μ. paratuberculosis στον άνθρωπο, με την απομόνωση του από ιστούς ανθρώπου με τη νόσο του Crohn. Συμφωνά με τα αποτελέσματα των μεθόδων PCR και υβριδισμού του DNA, στελέχη του Μ. paratuberculosis απομονώνονται και ταυτοποιοΰνται από τη νόσο του Crohn. Τα στελέχη αυτά είναι όμοια με τα παθογόνα στελέχη των μηρυκαστικών. (EL)
Crohn's disease is a granulomatous ileocolitis of humans, of unknown aetiology, which generally manifests itself during the prime of life. The chronic, progressive clinical course and histological findings are consistent wiht a mycobacterial aetiology. Evidence supporting a pathogenic role for a mycobacterium has become available only in the last decade with the isolation of this microorganism from Crohn's disease tissue. M. paratuberculosis, which is the causative agent of Johne's disease in animals, has been identified in patients with Crohn's disease by PCR and DNA hybridisation techniques. It has been shown that isolates of M. paratuberculosis from Crohn's disease are indentical with pathogenic strains in ruminants. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νόσος του Crohn (EL)
M. Paratuberculosis (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 57-60 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 57-60 (EN)

Copyright (c) 2018 Z DIMARELI-MALLI, C SARRIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.