Παρουσία Αφλατοξινών σε πλήρεις σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγά ζώα στην Κεντρική Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρουσία Αφλατοξινών σε πλήρεις σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγά ζώα στην Κεντρική Ελλάδα (EL)
Occurrence of Aflatoxins in compound feeds and feed materials for dairy livestock in Central Greece (EN)

MANOURAS (Α. ΜΑΝΟΥΡΑΣ), A.
MALISSIOVA (Ε. ΜΑΛΙΣΣΙΟΒΑ), E.

Οι αφλατοξίνες στις ζωοτροφές αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων και επιπλέον θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών από την κατανάλωση γάλακτος επιβαρυμένου με αφλατοξίνη. Δεδομένου ότι η τοξικότητα και η σταθερότητα των αφλατοξινών κατα την επεξεργασία ζωοτροφών και των τροφίμων είναι γνωστή, η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την αποτύπωση των επιπέδων των αφλατοξινών σε συμπυκνωμένες ζωοτροφές, πρώτες ύλες για ζωοτροφές και σε ενσιρώματα αραβοσίτου, στην κεντρική Ελλάδα. Από τα 274 δείγματα ζωοτροφών που αναλύθηκαν με την ανοσοενζυμική μέθοδο Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), στα 132 (48.17%) δεν βρέθηκαν αφλατοξίνες, ενώ στα 39 (14.23%) βρέθηκαν αφλατοξίνες εκτός του ευρωπαϊκά θεσμοθετημένου ορίου των 10 μg kg-1. Τα ποσοστά των αφλατοξινών κυμαίνονταν από 0.6 έως 45.2 μg kg-1. Το καλαμπόκι βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικά πιο επιβαρυμένο με αφλατοξίνες (p-value<0.001) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ζωοτροφές. Η σχετικά υψηλή παρουσία αφλατοξινών στις ζωοτροφές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον αραβόσιτο επιβεβαιώθηκε στην παρούσα μελέτη, δεδομένο που συνάδει με την άποψη ότι οι Μεσογειακές χώρες είναι χώρες υψηλού κινδύνου για τις αφλατοξίνες. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τα ποσοστά των αφλατοξινών στις ζωοτροφές, απαιτείται συνεχής επιτήρηση των επιπέδων τους στις ζωοτροφές ώστε να προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και παράλληλα να λειτουργήσουν ως μέτρο πρόληψης εμφάνισης αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα. (EL)
Aflatoxins (AFs) in feeds are considered as serious hazards for livestock health and additionally they pose a risk for consumers’ health, especially when contaminated milk is consumed. Since AFs toxicity and stability during feeds and food processing is well established, this study aimed to determine the level of AFs contamination in compound feeds, feed materials and silage, intended for feeding dairy livestock, in central Greece. Out of 274 feed samples analyzed with Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), in 132 (48.17%) AFs were not detected, while 39 (14.23%) were found above the EU maximum tolerable limit of 10 μg kg-1. The levels of AFs contamination ranged from 0.6 to 45.2 μg kg-1. It was found more possible for corn to be contaminated (p-value<0.001). The relatively high incidence of AFs in feeds and especially in corn was verified in this study, something that is line with the view that Mediterranean countries are in high risk for AFs. As there are several factors affecting the level of AFs contamination, constant monitoring of AFs in feeds is required in order to prevent adverse effects on animals and additionally to act as a precaution measure for the occurrence of AFM1 in milk. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ζωοτροφές (EL)
αραβόσιτος (EL)
συμπυκνωμένες ζωοτροφές (EL)
παράγοντες επικινδυνότητας (EL)
πρώτες ύλες ζωοτροφών (EL)
Αφλατοξίνες (EL)
γαλακτοπαραγωγά ζώα (EL)
dairy livestock (EN)
risk factors (EN)
corn (EN)
feeds (EN)
feed materials (EN)
compound feed (EN)
Aflatoxin (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 3 (2015); 169-176 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 3 (2015); 169-176 (EN)

Copyright (c) 2018 A MANOURAS, E MALISSIOVA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.