Αξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικών αναισθησιολογικών πρωτοκόλλων στη γενική αίματος και στις βιοχημικές παραμέτρους σε αρουραίους Wistar

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικών αναισθησιολογικών πρωτοκόλλων στη γενική αίματος και στις βιοχημικές παραμέτρους σε αρουραίους Wistar (EL)
Valuation of three different anaesthetic protocols on complete blood count and biochemical parameters on Wistar rats (EN)

LELOVAS, P. P.
BALAFAS, E. G.
NIKITA, M. A.
STASINOPOULOU, M. S.
KOSTOMITSOPOULOS, N. G.
SISKOS, N. T.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση τριών διαφορετικών πρωτοκόλλων αναισθησίας στις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεκαοχτώ θηλυκοί επίμυες Wistar (WI HsdOla) ηλικίας 3 μηνών, που ζύγιζαν 197,09 ± 7,39 g. Η αρχική αιμοληψία πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ζώα από την πλάγια κοκκυγική φλέβα για την αξιολόγηση των επιπέδων γλυκόζης. Τα ζώα στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες ώστε να λάβουν ένα από τα τρία διαφορετικά αναισθητικά πρωτόκολλα: δεξμεδετομιδίνη/κεταμίνη ενδομυϊκά (0,25 mg/kg και 50 mg/kg αντίστοιχα), βαμβάκι εμποτισμένο με 0,2 ml ισοφλουρανίου τοποθετημένο μέσα σε σύριγγα, ή ισοφλουράνιο χορηγούμενο με αναισθητική μηχανή (5% για εισαγωγή στην αναισθησία και 2-3% για συντήρηση , ροή οξυγόνου 1 L/min). Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από την οπίσθια κοίλη φλέβα για τη γενική αίματος και τις βιοχημικές αναλύσεις, ενώ συλλέχθηκαν ο πνεύμονας και το ήπαρ για ιστολογική αξιολόγηση. Η σύγκριση μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά τις αιματολογικές παραμέτρους κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τιμές των ερυθρών αιμοσφαιρίων, του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης με τις χαμηλότερες τιμές να παρατηρούνται στην ομάδα με τη χρήση αναισθητικής μηχανής. Η σύγκριση εντός της ομάδας κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα γλυκόζης και για τις τρεις ομάδες. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις αλλοιώσεων σχετικών με φλεγμονή, εκφυλιστική νεοπλασία ή τοξικότητα κατά την ιστολογική αξιολόγηση του πνεύμονα και του ήπατος. (EL)
The objective of the current study was to determine the impact of three different anaesthetic protocols on blood and biochemical parameters. Eighteen female Wistar rats (HsdOla:WI) 3 months old, weighting 197.09 ± 7.39 g were used. Baseline blood collection was performed in all animals from the lateral coccygeal vein for evaluation of glucose. The animals were then randomly allocated to receive one of three different anaesthetic protocols: dexmedetomidine/ketamine intramuscularly (0.25 mg/kg and 50 mg/kg respectively), or isoflurane 0.2 ml on cotton inside a syringe case, or isoflurane administered by vaporiser (5% induction and 2-3% maintenance of anaesthesia, delivered in oxygen flow 1 L/min). Blood samples were collected from caudal vena cava for complete blood count and biochemical analysis, while the lung and the liver were harvested for histological evaluation. Comparison between groups, as far as complete blood count parameters is concerned, revealed statistical significant differences in red blood cells, haematocrit and haemoglobin values with lower values being observed in vaporiser anaesthesia group. Furthermore, within group comparison revealed statistical significant differences for glucose in all three groups. No evidence of inflammatory, degenerative neoplastic or toxicity related lesions were observed during histological evaluation of the lung and liver. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επίμυες (EL)
Αιματολογικές παράμετροι (EL)
Αναισθησία (EL)
Anaesthesia (EN)
Rats (EN)
Blood parameters (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 587-598 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 587-598 (EN)

Copyright (c) 2018 PP LELOVAS, MS STASINOPOULOU, EG BALAFAS, MA NIKITA, NT SISKOS, NG KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.