Προβλήματα carry over στον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με LC-MS/MS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροβλήματα carry over στον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με LC-MS/MS (EL)
Carry over effect in pesticide residues analysis by LC - MS/ MS (EN)

MILIADIS, G.
VRETTAKOU, A.
ANAGNOSTOPOULOS, Ch.
TSIANTAS, P.
EVANGELOU, V. I.
MALATOU, P.
SIRAGAKIS, G.

Μελετήθηκε το φαινόμενο carry over που εμφανίζεται στη χρωματογραφία, της «μεταφοράς» δηλαδή μιας ουσίας από ένα δείγμα στο επόμενο. Η μελέτη έγινε κατά τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μεLC-MS/MS. Εξετάστηκαν 128 φυτοφάρμακα που ανήκουν σε 13 χημικές κατηγορίες προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιές περιπτώσεις το φαινόμενο είναι σημαντικό, οι τιμές δηλαδή της μεταφερόμενης ουσίας ξεπερνούν το 1% της αρχικής συγκέντρωσης. Συνολικά, 32 από τις 128 προσδιοριζόμενες ενώσεις (ποσοστό 25%) εμφάνισαν carry over, σε επίπεδα συγκεντρώσεων από το όριο ανίχνευσης ως 0.167 μg/mL. Από τις 32 ενώσεις που εμφάνισαν carry over, οι 28 απαιτούσαν περισσότερες από 2 εγχύσεις λευκού δείγματος για να επιτευχθεί αποδεκτή μείωση του φαινομένου. Σε σχέση με τη φύση των ουσιών που εμφάνισαν Carry over, προέκυψε ότι πρόκειται για μη πολικές ενώσεις, με τιμές του δείκτη πολικότητας logkow μεταξύ 4 και 7 και με πολύ μικρή διαλυτότητα στο νερό, στην πλειονότητα μεταξύ 0.001 και 2 mg/L. Αντίθετα, η τάση ατμών δε φαίνεται να σχετίζεται εμφανώς με το φαινόμενο, αφού οι ουσίες με carry over είχαν ποικίλες τιμές τάσης ατμών, από 10-12 ως 0,2 mP. (EL)
The Carry over effect, i.e. the appearance of a peak in the chromatogram of a blank analysis due to sample remaining from the previous analysis, was studied. The study was conducted for pesticide residues analysis by LC-MS/MS. In total 128 pesticides that belong to 13 different chemical classes were analyzed in order to investigate the cases that the effect is significant; i.e. a peak higher than 1% of the peak of the previous chromatogram appears. Carry over was found for 32 of the 128 studied pesticides (25%), at concentration levels between the LOD and 0.167 μg/mL. For 28 out of the 32 substances, more than two injections of a blank sample were required, as to reduce the effect significantly. Compounds presenting Carry over effect were mainly non-polar with logkow values between 4 and 7, characterized with very low water solubility, between 0.001 mg/L and 2 mg/L. On the contrary, the vapor pressure did not seem to be obviously related to the effect, as the substances presenting Carry over had various vapor pressure values, from 10-12 to 0.2 mP. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (EL)
LC-MS/MS (EL)
Φαινόμενο Carry over (EL)
Pesticides residues (EN)
LC-MS/MS (EN)
Carry over (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 607-612 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 607-612 (EN)

Copyright (c) 2018 G MILIADIS, P MALATOU, P TSIANTAS, A VRETTAKOU, VI EVANGELOU, Ch. ANAGNOSTOPOULOS, G SIRAGAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.