Μέθοδος εμπλουτισμού σπέρματος κριού σε ζωηρά κινούμενα σπερματοζωάρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδος εμπλουτισμού σπέρματος κριού σε ζωηρά κινούμενα σπερματοζωάρια (EL)
A new swift method for ram ejaculate enrichment (EN)

Vafiadis (Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ), D.
Alexopoulos (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
PIPERELIS (Σ.Γ. ΠΙΠΕΡΕΛΗΣ), S. G.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης υποβαθμισμένων εκσπερματισμάτων κριών (με ζωτικότητα <70%), που κατά κανόνα απορρίπτονται ως ακατάλληλα. Η βελτίωση της αναλογίας του εκσπερματίσματος σε ζωηρά κινούμενα σπερματοζωάρια (εμπλουτισμός) επιχειρείται με τη χρήση φίλτρου γυάλινων σφαιριδίων κατακράτησης των νεκρών σπερματοζωαρίων. Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του φίλτρου θεωρείται η Συνολική Προσφερόμενη Επιφάνεια των Σφαιριδίων (Σ.Π.Ε.Σ.), ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Η πειραματική ομάδα συγκροτήθηκε από τους είκοσι επτά (27) σπερματοδότες κριούς φυλής Χίου του Ι.Α.Τ.Σ. Τα ζώα, ηλικίας 2-6 ετών, στεγάζονταν και διατρέφονταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού. Χρησιμοποιήθηκαν τα εκσπερματίσματαπου απορρίπτονταν ως ακατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία από το Ι.Α.Τ.Σ. λόγω χαμηλής ζωτικότητας, αλλά με κινητικότητα και πυκνότητα φυσιολογικές. Ακολουθούσε η διαδικασία ανάμιξης του κάθε δείγματος των 3 ml με προεπιλεγμένη ποσότητα γυάλινων σφαιριδίων (Worf Glasskugeln GmBh, Meinz Germany), διαμέτρου 1.500, 2.000 ή 3.000 μπι, με συγκεκριμένη συνολική επιφάνεια. Ο προσδιορισμός της Σ.Π.Ε.Σ., μιας δεδομένης ποσότητας σφαιριδίων συγκεκριμένης διαμέτρου (απαραίτητη για την διεξαγωγή των πειραματισμών), έγινε με τη χρήση της «αρχής της Άνωσης» του Αρχιμήδη. Αρχικά, για τον έλεγχο της ακρίβειας της υπόθεσης ότι η Σ.Π.Ε.Σ. είναι το καθοριστικό μέγεθος διαμόρφωσης του φίλτρου σφαιριδίων, ως συσκευή υποδοχής του μίγματος σφαιριδίων/εκσπερματίσματος χρησιμοποιήθηκε μια απλή χοάνη με την προσθήκη ενός γυάλινου σφαιριδίου διαμέτρου 5 mm στο στόμιο της για τον έλεγχο της ροής και τη συγκράτηση του φίλτρου. Σε όλα τα δείγματα που ήρθαν σε επαφή με Σ.Π.Ε.Σ. ίσης έκτασης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ζωτικότητας ανεξάρτητα από τη διάμετρο των σφαιριδύον που χρησιμοποιήθηκαν (Ρ<0,05). Στην αξιολόγηση συσκευών τοποθέτησης και συγκράτησης των σφαιριδίων του φίλτρου, εκτός από την απλή χοάνη χρησιμοποιήθηκαν η γυάλινη απιοειδής προχοΐδα και η σωληνωτή διαχωριστική χοάνη. Με τη χρησιμοποίηση γυάλινης απιοειδοΰς διαχωριστικής χοάνης ανακτήθηκε σημαντικά μεγαλύτερος όγκος από εκείνον της χοάνης και της σωληνωτής διαχωριστικής χοάνης (Ρ<0,05).Για την επιλογή της καταλληλότερης Σ.Π.Ε.Σ. χρησιμοποιήθηκαν σφαιρίδια διαμέτρου 1.500 μιτι, 2.000 μιη και 3.000 μιτι, για τη διαμόρφωση επιφανειών προσκόλλησης σπερματοζωαρίων έκτασης από 16 cm2 έως και 154 cm2 και γυάλινη απιοειδής διαχωριστική χοάνη για την τοποθέτηση τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο όγκος των δειγμάτων που ανακτήθηκε μετά από τη δίοδο από φίλτρο ήταν σημαντικά μικρότερος συγκριτικά με τον αρχικό (Ρ<0,05). Φίλτρα με Σ.Π.Ε.Σ. σφαιριδίων έκτασης 103 cm2 αποδείχθηκαν τα πλέον αποτελεσματικά με βάση τη συνεκτίμηση όλων τοον παραμέτρων που εξετάστηκαν (ανακτώμενος όγκος εκσπερματίσματος, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων και πυκνότητα εκσπερματίσματος) (Ρ<0,05). (EL)
Semen availability in ram semen production facilities is of great importance and a method that would increase viability in low viability ejaculates could be useful. In this study the possibility of a glass beads filtration method estimating the beads total surface provided (TSP) for adhesion of spermatozoa is evaluated. Initially, two different TSP (102cm2,154cm2) achieved by various sizes of beads were tested and no significant difference in viability improvement appeared for the same TSP by different beads (p<0.05). An optimization test followed in which three different funnels were evaluated using standard TSP (154cm2). The only parameter improved was filtrate volume, while filtration time, density and viability improvement remained the same (p<0.05).Finally, different TSP were evaluated and significant differences in viability improvement (p<0.01) and filtrate volume (p<0.05)for 102cm2 appeared. Increase in initial value 25% for viability and ejaculate recovery 65% all in time less than 6 minutes stronglysuggest that through further development this method can be used in ram semen production facilities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέθοδος εμπλουτισμού εκσπερματίσματος (EL)
εκσπερμάτισμα (EL)
σπέρμα κριού (EL)
ram semen (EN)
ejaculate filtration (EN)
sperm enrichment method (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 2 (2010); 120-126 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 2 (2010); 120-126 (EN)

Copyright (c) 2018 S. G. Piperelis (Σ.Γ. Πιπερέλης), D. Vafiadis (Δ. Βαφειάδης), C. Alexopoulos (Κ. Αλεξόπουλος) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.