Μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών και πρακτικών διαχείρισης των προβάτων στην περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και πως επιδρούν στο μικροβιακό φορτίο του γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια επισκόπηση των χαρακτηριστικών και πρακτικών διαχείρισης των προβάτων στην περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και πως επιδρούν στο μικροβιακό φορτίο του γάλακτος (EL)
An overview of sheep farming features and management practices in the region of south western Peloponnese and how they reflect on milk microbial load (EN)

AKTYPIS, A.
TSAKALIDOU, E.
MANOLOPOULOU, E.
KONSTANTINOU, E.
TSIOMI, P.
MATARA, C.
MOUNTZOURIS, K.
KLONARIS, S.

Στην έρευνα αυτή εξετάσθηκαν δημογραφικά στοιχεία, ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά και παράμετροι της ποιότητας του γάλακτος σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγικών προβάτων, στην περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Η έρευνα περιέλαβε 128 εκτροφείς προβάτων και διεξήχθη με χρήση προσχεδιασμένου ερωτηματολογίου. Οι παραγωγοί στους οποίους έγινε η έρευνα, ήταν υπό τον έλεγχο του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και παρέδιδαν το γάλα σε μη αυτοελεγχόμενες τυροκομικές μονάδες. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψαν τα πιο κάτω δεδομένα. Το 23.26% των κτηνοτρόφων ήταν από 31 έως40 ετών. Τo 64% αυτών ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είχαν παρακολουθήσει κάποια ενημερωτικά σεμινάρια γεωργικού και κτηνοτροφικού περιεχομένου ως «Νέοι αγρότες» (17%) ή από ενημερώσεις κτηνιάτρων της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιοχής τους (11%). Το μέσο μέγεθος της εκτροφής ήταν 148 πρόβατα. Στο 77% των ερωτηθέντων οι υποδομές ήταν παραδοσιακού τύπου.Πολύ περιορισμένη ήταν η τεχνολογική διείσδυση στο θέμα της άμελξης αφού στο 83% διεξαγόταν με παραδοσιακό τρόπο. Σε ότι αφορά την ποιότητα του γάλακτος, από τα δεδομένα των μετρήσεων που μας παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές της (%) περιεκτικότητας σε λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη και στο στερεό υπόλοιπο άνευ λίπους, στα 6.54 ± 0.88, 5. 56 ± 0.36, 4.59 ± 0.23 και 10.95 ± 0.42 αντίστοιχα. Επιπλέον, η μέση τιμή του συνολικού μικροβιακού φορτίου βρέθηκε στο 5.38 ± 0.55 log cfu/ml και η μέση τιμή του pH των εξετασθέντων δειγμάτων γάλακτος ήταν στο 6.71 ± 0.11. Από την επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στους κτηνοτρόφους, προέκυψε ότι σε γενικές γραμμές, οι εκτροφείς των προβάτων είχαν καλή αντίληψη σε θέματα που αφορούσαν την ολοκληρωμένη διαχείριση και η προοπτική για την εκτροφή προβάτων στο μέλλον φάνηκε να είναι αισιόδοξη. Ως αντίκτυπος της μελέτης αυτής φάνηκε ότι ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των κτηνοτρόφων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από τη συζήτηση μαζί τους προέκυψε ότι είναι δεκτικοί σε αλλαγές και επιζητούν την ενημέρωση και τη γενικότερη υποστήριξη. (EL)
In this study the demographic features, various farm characteristics and milk quality parameters were investigated in sheep farms (n =128) from the North West Peloponnese region, using a prescreen questionnaire. The interviewed sheep farmers were under the control of the regional milk control laboratory of the Hellenic Milk Organization ELGO «Dimitra», which provided us with the corresponding milk quality data for the first quarter of 2014. Our findings regarding the demographic data demonstrated that 23% of farmers were 31-40 years old, 64% of them were high school graduates and 28% had received relevant farming general training; namely 17% of them has designated as “young farmers” in the frame of Third Axis of the Operational Program «Rural Development-Regeneration of the Countryside 2000-2006» and 11% have attended briefings by veterinarians and agriculturists. Ιn terms of farm characteristics, it has been revealed that the mean flock size was 148 sheep and regarding the farming system, the majority of the farms (89.15%) applied a mixed extensive / indoors system. Additionally, regarding building infrastructures and the way of milking, there was limited technological penetration, since the buildings were old-style (77%) and the milking procedure was performed by hands (83%). Concerning the milk composition, the measurements showed mean values of (%) content of fat, protein, lactose and non-fat dry matter (NFDM) at 6.54±0.88, 5.56±0.36, 4.59±0.23 and 10.95±0.42, respectively. Furthermore, the mean value of the total bacterial count (TBC) was found 5.38±0.55 log cfu/ml and the pH value at 6.71±0.11. In general, sheep farmers had a good perception of the integrated management and their prospect for sheep farming was optimistic. The impact of this study is that farmers increase their trust to the educational institutions and are prompted to become more receptive to new adaptive trends. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατο (EL)
γάλα (EL)
κτηνοτρόφοι (EL)
αντίληψη (EL)
διαχείριση (EL)
εκπαίδευση (EL)
management (EN)
milk (EN)
training (EN)
farmers (EN)
sheep (EN)
perception (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 759-770 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 759-770 (EN)

Copyright (c) 2018 E MANOLOPOULOU, A AKTYPIS, C MATARA, P TSIOMI, E KONSTANTINOU, K MOUNTZOURIS, S KLONARIS, E TSAKALIDOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.