Διαστήματα αναφοράς για αιματολογικές παραμέτρους σκύλων χρησιμοποιώντας το Siemens Advia 120

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαστήματα αναφοράς για αιματολογικές παραμέτρους σκύλων χρησιμοποιώντας το Siemens Advia 120 (EL)
Reference intervals for canine hematologic analytes using Siemens Advia 120 (EN)

TSOULOUFI, T. K.
PAPOUTSI, A.
KRITSEPI-KONSTANTINOU, M.
OIKONOMIDIS, I. L.

Η γενική εξέταση του αίματος (ΓΕΑ) θεωρείται μείζονος σημασίας για την εκτίμηση του επιπέδου υγείας των ζώων συντροφιάς. Ωστόσο, για την ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων απαιτούνται ακριβείς τιμές αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εξαγωγή τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους της ΓΕΑ στον σκύλο, με τη βοήθεια του Advia 120, ενός, ευρέως χρησιμοποιούμενου στην κτηνιατρική, αυτόματου αιματολογικού αναλυτή. Δευτερευόντως, διερευνήσαμε εάν απαιτείται διαχωρισμός των τιμών αναφοράς της ΓΕΑ με βάση το φύλο των σκύλων, καθώς και αν το μέγεθος της φυλής μπορεί να επηρεάσει τις τιμές αναφοράς της ΓΕΑ. Τα ζώα επιλέχθηκαν από το ιατρικό αρχείο της πανεπιστημιακής κλινικής ζώων συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Τον παραπάνω πληθυσμό αποτελούσαν 284 αρσενικοί και θηλυκοί σκύλοι διαφόρων φυλών. Το σύνολο των σκύλων ταξινομήθηκε σε 3 ομάδες με βάση το μέγεθος της φυλής (μικρού, μεσαίου, μεγάλου). Οι τιμές αναφοράς υπολογίστηκαν μη παραμετρικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της ΓΕΑ των σκύλων που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη. Προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτείται ο διαχωρισμός των τιμών αναφοράς της ΓΕΑ με βάση το φύλο, εφαρμόστηκαν τόσο στατιστικά όσο και μη στατιστικά κριτήρια. Ανάλογα με την κατανομή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων ή διαμέσων, με σκοπό να ελεγχθεί η πιθανή επίδραση του μεγέθους της φυλής στις τιμές της ΓΕΑ. Εννέα ζώα αποκλείστηκαν από τη μελέτη, λόγω της ύπαρξης φανερώς ακραίων τιμών στη ΓΕΑ. Σε γενικές γραμμές, οι τιμές αναφοράς που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, με βάση την εφαρμογή των στατιστικών κριτηρίων, υποδεικνύεται ότι για κάποιες παραμέτρους της ΓΕΑ απαιτούνται διαφορετικές τιμές αναφοράς για τα δύο φύλα. Παρόλα αυτά, από κλινικοεργαστηριακής απόψεως, ο διαχωρισμός των τιμών αναφοράς αμφισβητείται και πιθανώς δεν είναι αναγκαίος. Επίδραση του μεγέθους της φυλής παρατηρήθηκε στις τιμές αναφοράς της ΓΕΑ. Οι τιμές αναφοράς που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ΓΕΑ στους σκύλους και να «υιοθετηθούν» από κτηνιατρικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν τον αιματολογικό αναλυτή Advia 120. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματά μας, το μέγεθος της φυλής θα πρέπει, πιθανώς, να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ΓΕΑ. (EL)
Hematologic investigation is essential for the evaluation of health status of companion animals. Appropriate and accurate reference intervals (RIs) are required for the interpretation of laboratory results. Thus, the primary aim of the present study was to establish canine complete blood count (CBC) RIs using Advia 120, a widely used in veterinary medicine automated hematology analyzer. Additional objectives were to evaluate sex as a partitioning factor of RIs and to investigate the effect that breed size has on CBC RIs. Reference individuals were selected by indirect sampling method from the medical records of a veterinary teaching hospital. The reference population comprised 284 adult dogs of both sexes and various breeds. The reference individuals were allocated into 3 groups based on breed size (small-sized, medium-sized and large-sized breeds). Complete blood count results from the dogs that met the inclusion criteria were used for the nonparametric calculation of RIs. Statistical and nonstatistical criteria were employed in order to decide whether sex-specific RIs are needed. Depending on the data distributions, mean or median comparisons were used to determine the effect of breed size and lifestyle on CBC results. Nine outliers were detected based on CBC results. The estimated RIs were generally comparable to those previously reported in the literature. Sex-dependent partitioning of RIs was indicated by the statistical criteria for a few analytes. From a clinicopathologic point of view though, sex-dependent partitioning of RIs is questioned and seems not to be required. Breed size appears to have an effect on CBC RIs. The RIs determined in the present study can be used as a guide for the interpretation of CBC results in dogs and can potentially be adopted by veterinary laboratories using Advia 120. Finally, based on the results of this study, breed size should probably be considered when interpreting CBC results. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τιμές αναφοράς, μέγεθος φυλής, φύλο (EL)
γενική αίματος (EL)
σκύλος (EL)
κατανομή (EL)
sex (EN)
partitioning (EN)
reference values, breed size (EN)
dog (EN)
complete blood count (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1063-1070 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1063-1070 (EN)

Copyright (c) 2018 I. L. OIKONOMIDIS, T. K. TSOULOUFI, A. PAPOUTSI, M. KRITSEPI-KONSTANTINOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.