Είναι η παρακέντηση της μεγάλης κοιλίας ασφαλής μέθοδος για τη λήψη στομαχικού περιεχομένου στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕίναι η παρακέντηση της μεγάλης κοιλίας ασφαλής μέθοδος για τη λήψη στομαχικού περιεχομένου στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες; (EL)
Is rumenocentesis a safe technique to collect rumen fluid in dairy cows? (EN)

VALERGAKIS, G. E.
PANOUSIS, N.
KITKAS, G.

Η υποξεία δυσπεπτική οξέωση είναι πολύ σημαντικό νόσημα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και η διάγνωσή της στηρίζεται στη μέτρηση του pH του περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας. Η παρακέντησή της είναι η μέθοδος επιλογής για τη λήψη του, αλλά επειδή αποτελεί μια μικρής έκτασης χειρουργική τεχνική, υπάρχουν ακόμη διαφωνίες ως προς την ασφάλειά της και τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στις αγελάδες. Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ασφάλειας της παρακέντησης της μεγάλης κοιλίας ως μέθοδος λήψης στομαχικού περιεχομένου. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από 2 μελέτες. Στην πρώτη, πραγματοποιήθηκε παρακέντηση σε 153 αγελάδες φυλής Holstein από 12 εκτροφές, μία φορά, μεταξύ της 10ης και της 90ης ημέρας της γαλακτικής περιόδου (DIM). Στη 2η μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 83 αγελάδες Holstein από 1 εκτροφή, με στόχο να παρακεντηθούν 3 φορές η κάθε μία, στις 30, 90 και 150 DIM. Λόγω πρόωρης απομάκρυνσης 8 αγελάδων για λόγους άσχετους με την παρακέντηση, έγιναν τελικά 236 παρακεντήσεις: 3 φορές σε 75 ζώα, 2 φορές σε 3 και μία φορά σε 5 αγελάδες. Όλα τα ζώα παρακολουθούντανεπί 10 ημέρες μετά την κάθε παρακέντηση για την παρουσία επιπλοκών. Επιπλέον, στη μελέτη 2 καταγραφόταν καθημερινά η ατομική γαλακτοπαραγωγή για την καταγραφή τυχόν ελάττωσης της παραγόμενης ποσότητας λόγω της παρακέντησης. Επιπλοκές παρατηρήθηκαν μόνον σε 7 περιπτώσεις: σε 4/153 (2.61%) και 3/236 (1.27%) παρακεντήσεις από τις μελέτες 1 και 2, αντίστοιχα. Αφορούσαν σε αποστήματα μικρής (6 ζώα, από 3 στην κάθε μελέτη) και μεγαλύτερης (1 ζώο στη μελέτη 1) διαμέτρου. Τα 3 περιστατικά με αποστήματα της μελέτης 2 καταγράφηκαν μετά την 1η παρακέντηση (στις 30 DIM). Όλες οι 7 περιπτώσεις αποστημάτων υποχώρησαν αυθόρμητα εντός 15 ημερών. Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής δεν επηρεάστηκε από την παρακέντηση. Συμπερασματικά, η παρακέντηση είναι ασφαλής μέθοδος για τη λήψη υγρού περιεχομένου από τη μεγάλη κοιλία των αγελάδων όταν πραγματοποιείται κατάλληλα. (EL)
Subacute ruminal acidosis is a major issue in dairy cattle and a definite diagnosis is only established by measuring the rumen fluid pH, most credibly collected by rumenocentesis. However, due to its invasive nature, there is still some debate whether it is a safe method or poses risks for cows’ health and welfare. The aim of the study was to retrospectively evaluate the safety of rumenocentesis as a technique to obtain rumen fluid in dairy cows. Results were derived from 2 studies. In study 1, rumenocentesis was performed in 153 Holstein cows from 12 herds, once, between 10 and 90 days in milk (DIM). In study 2, 83 Holstein cows from a dairy farm were repeatedly subjected to rumenocentesisat 30, 90 and 150 DIM. From the 83 cows that were initially enrolled, 8 were culled before the end of the study for reasons irrelative to rumenocentesis; therefore, 236 rumenocenteses were actually performed in study 2 (3 times in 75 cows, twice in 3 cows and once in 5 cows). All cows were monitored for 10 days after rumenocentesis for presence of complications. In addition, daily milk yield was automatically recorded for each cow in study 2 to detect any possiblepost-rumenocentesis short-term reduction of milk yield. Minor only complications were recorded in 7 cases: in 4/153 (2.61%) and 3/236 (1.27%) rumenocenteses in studies 1 and 2, respectively. Small diameter abscesses in 6 cows (3 in study 1 and 3 in study 2) and a larger one in 1 cow in study 1 were observed. The 3 small abscesses in study 2 were all recorded after the 1st rumenocentesis, at DIM 30. All 7 cases were resolved spontaneously within two weeks. Moreover, short-term daily milk yield of study 2 cows was not affected by rumenocentesis. The conclusion is that rumenocentesis is a safe technique to collect small volume of rumen fluid for SARA diagnosis, which does not compromise cows’ health and welfare when appropriately performed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
επιπλοκές (EL)
παρακέντηση μεγάλης κοιλίας (EL)
rumenocentesis (EN)
complications (EN)
safety (EN)
dairy cows (EN)
ruminal fluid (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1135-1140 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1135-1140 (EN)

Copyright (c) 2018 N. PANOUSIS, G. KITKAS, G.E. VALERGAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.